Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Lüganuse valla hankekord

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 46

Lüganuse valla hankekord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 ja Lüganuse Vallavolikogu 07.06.2018 otsuse nr 78 „Ülesannete täitmise delegeerimine“ punkti 16 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimise ala

  (1) Lüganuse valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Lüganuse Vallavalitsuses kui valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ja vallavalitsuse hallatavas asutuses (edaspidi hallatav asutus) korraldavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva hankekorra kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekavandite saamine, ehitustööde tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine.

  (3) Hanke maksumused on käesolevas korras esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

  (4) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus, proportsionaalsus ja kontrollitavus, isikute võrdne kohtlemine, olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine ning hanke läbiviimine mõistliku aja jooksul.

2. peatükk Hangete planeerimine ja hankemenetlused 

§ 3.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamine toimub iga aastaselt kinnitatava hankeplaani alusel. Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad riigihanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab lihthanke piirmäära.

  (2) Vallavalitsuse eelarve kulude eest vastutav ametnik või osakonnajuhatajad või abivallavanemad või hallatava asutuse juht esitab kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava riigihangete korraldamiseks vallavalitsuse riigihangetega tegelevale ametnikule, kes koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kinnitamiseks.

  (3) Hankeplaani märgitakse:
  1) hankelepingu objekt (hankenimetus);
  2) hanke liik (asjad, teenused, ehitustööd);
  3) menetluse liik (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, innovatsioonipartnerlus, võistlev dialoog, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, lihthankemenetlus, sotsiaal-ja eriteenused erimenetlus);
  4) hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg;

  (4) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Erakorralised hanked, mille vajadus tuleneb objektiivsetest asjaoludest ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha viiakse läbi plaaniväliselt.

  (5) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekutega ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib hanke korraldada ainult Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi volikogu) loal

§ 4.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  (1) Riigihanke piirmäär on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu, ideekonkursi, eriteenuste hankelepingu ja eriteenuste kontsessioonilepingu korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot;
  3) sotsiaalteenuste hankelepingu, sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu, teenuste kontsessioonilepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral 300 000 eurot.

  (2) Riigihangete menetluse korral järgitakse riigihangete seaduses ja käesolevas hankekorras ettenähtud sätteid.

§ 5.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthangete piirmäär on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu ja teenuste kontsessioonilepingu korral 60 000 eurot.

  (2) Lihthanke menetluse korral järgitakse riigihanke seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, §-s 125 sätestatud lihthankemenetluse korda ja käesolevat korda.

§ 6.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete vastutavaks isikuks on vastavalt hanke korraldajast hallatava asutuse juht, vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või antud tööde tegemise eest vastutav ametnik või töötaja.

  (2) Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked tuleb korraldada asjade ostmisel ja teenuste tellimisel kui maksumus on kuni 29 999,99 eurot ilma käibemaksuta ning ehitustööde tellimisel kui maksumus on kuni 59 999,99 eurot ilma käibemaksuta.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked tuleb korraldada selliselt, et riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid järgides oleks tagatud vallale majanduslikus mõttes parim tulemus.

  (4) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, kui maksumus on 3000-29 999,99 eurot ilma käibemaksuta, ja ehitustööde tellimisel, kui maksumus on 10 000-59 999,99 eurot ilma käibemaksuta, koostab ja esitab riigihanke eest vastutav isik kirjalikult pakkumuse esitamise ettepaneku (edaspidi ettepanek) vähemalt kolmele pakkujale kontrollides enne nende vastavust õigusaktides sätestatud erinõuetele, kui seda eeldab hanke esemest lähtuv tegevus. Ettepaneku koostamisel ei tohi nimetada kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ega tootmisviisi, mis võiks anda mõnele ettevõtjale või tootele eeliseid teiste ees või nende osaluse välistada ning ettepanekus peab sisalduma kohustus esitada pakkumus kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis (hankija tellimus, pakkuja pakkumus, teostatud ehitustöö eelarve, teenuse või asja üleandmise-vastuvõtmise akt ja arve).

  (5) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, kui maksumus on kuni 2999,99 eurot ilma käibemaksuta, ja ehitustööde tellimisel, kui maksumus on kuni 9999,99 eurot ilma käibemaksuta, võib rahalise kohustuse võtta ilma kolme ettepanekut esitamata, kuid asjade ostmise või teenuste tellimise eest vastutav isik koostab ja säilitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsustusprotsessi jälgitavuse. Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel alates 1000,00 eurost ilma käibemaksuta ja ehitustööde tellimisel alates 3000,00 eurost ilma käibemaksuta vormistab hankekomisjon hanke tulemuste kohta protokolli.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kirjaliku ettepaneku koostamise ja edastamise asemel võib riigihanke eest vastutav isik aluseks võtta ka potentsiaalsete pakkujate muud müügikanalid (e-poed, tavapoed jms). Muude müügikanalite kasutamisel peab riigihanke eest vastutav isik võtma võrreldavad pakkumused vähemalt kolmelt potentsiaalselt pakkujalt. Muude müügikanalite pakkumused peavad olema võetud vormis, mis võimaldab kontrollida alla lihthanke piirmäära hanke menetluse vastavust käesolevas määruses kehtestatud nõuetele, s. h tuleb tagada pakkumuste säilitamine käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatu kohaselt.

  (7) Kui kõik ettepanekule laekunud pakkumuste maksumused ületavad käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirmäära, tuleb kohustuse võtmise jätkuva vajaduse korral lähtuda hanke korraldamisel käesoleva määruse §-st 3.

  (8) Kui kirjalik ettepanek pakkumuse esitamiseks edastati käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud korras vähemalt kolmele pakkujale, kuid pakkumuse esitas ainult üks või kaks pakkujat siis võidakse pakkuja valida pakkumuse esitanute hulgast.

  (9) Vallavanem/hallatava asutuse juht sõlmib kirjaliku lepingu asjade ostmisel ning teenuste ja ehitustööde tellimisel, kui lepingu maksumus ilma käibemaksuta on 10 000 eurot või enam, v. a juhul kui kirjalik kutse ja esitatud pakkumus sisaldavad sõlmitava lepingu olulisi tingimusi ning nende alusel on tuvastatav lepingupoolte tahe, lepingu olemus ja eesmärk. Kirjaliku lepingu võib sõlmida ka hangete puhul, mille maksumus jääb alla 10 000 euro ilma käibemaksuta. Hallatava asutuse juht sõlmib kirjaliku lepingu asjade ostmisel ning teenuste ja ehitustööde tellimisel juhul, kui hanke korraldamiseks ette nähtud rahalised vahendid on hallatava asutuste alaeelarves kinnitatud.

  (10) Kirjaliku lepingu sõlmimine on kohustuslik, kui lepingu maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või enam.

  (11) Riigihanke eest vastutav isik tagab kirjaliku ettepaneku ja esitatud pakkumuste säilitamise dokumendihaldussüsteemis.

  (12) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida vajalike avariitööde teostamiseks ehitus või muu teenuse tellimisel ja kiireloomulisel põhjendatud vajadusel. Ehituse või teenuse avariitööde tellimise kinnitab vallavanem.

§ 7.   Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korda kohaldatakse teenuste suhtes, mille loend on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas.

  (2) Sotsiaalteenuste hankelepingu ja sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu korral on riigihanke piirmäär 300 000 eurot ning eriteenuste hankelepingu ja eriteenuste kontsessioonilepingu korral on riigihanke piirmäär 60 000 eurot.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korral tuleb järgida RHS § 126, § 127, § 144 ja käesolevas korras sätestatut.

  (4) Alla riigihanke piirmäära jäävate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel tuleb lähtuda riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ja käesoleva hankekorra § 6.

3. peatükk Hanke korraldamine 

§ 8.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Riigihanke hankemenetluse (alates lihthanke piirmäärast) korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse kindlaks:
  1) hanke nimetus ja iseloomustus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke eest vastutav isik;
  4) vajadusel hankekomisjoni liikmed;
  5) vajadusel hanke eeldatav maksumus.

  (2) Hallatava asutuse taotlusel võib vallavalitsus läbi viia nimetatud hallatava asutuse hankemenetluse.

§ 9.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsus võib volitada ka teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

  (2) Hankekomisjoni koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Hanke eest vastutav isik võib teha vallavalitsusele ettepaneku kinnitada vajadusel mõne hanke korraldamisel ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks hankekomisjoni.

  (3) Hankekomisjon moodustatakse hanke pakkumuste võrdlemiseks ja hindamiseks ning eduka pakkumuse valimiseks. Komisjon võib vajadusel kaasata sõnaõiguslikke asjatundjaid, kes ei ole komisjoni liikmed ja pidada pakkujatega läbirääkimisi.

§ 10.   Hanke korraldamine

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihangete seaduses nimetatud ülesandeid hanke korraldamisel ja ka pärast hanke korraldamist.

  (2) Elektroonilises riigihangete registris võib kõiki hankemenetluses läbiviimiseks vajalikke toiminguid teostada hangetega tegelev ametnik või muu volitatud isik. Sealhulgas esitab ta hanke alusdokumendid, langetab hanke vajalikud otsused ja teeb kõik hanke korraldamisel vajalikud toimingud, esitab hankelepingu sõlmimise teate ja lepingu lõpetamise andmed.

  (3) Hanke alusdokumentides muudatuse tegemisel peab hanke eest vastutav isik selle kooskõlastama hangetega tegeleva ametnikuga. Hangetega tegelev ametnik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile ning hankemenetluses osalejate teavitamise muudatusest. Hanke alusdokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

  (4) Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui seadus seda ei nõua. Kui alustatakse hanget registris ilma seadusest tuleneva kohustuseta, on kohustuslik järgida riigihangete seaduses sätestatud hanke menetluse korda.

  (5) Hankemenetluse dokumendid vormistatakse ja säilitatakse vastavalt vallavalitsuse dokumendiregistris või valla hallatava asutuses dokumendiregistris.

§ 11.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  (1) Riigihanke, lihthanke ja käesoleva määruse § 6 lõikes 4 nimetatud hanke tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  6) kõikide pakkumuste sisulise mittevastavuse korral nende tagasi lükkamata jätmine ning läbirääkimiste alustamine pakkumuste üle;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  8) hankelepingu sõlmimine;
  9) hankemenetluse lõpetamine;
  10) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 12.   Huvide konflikti ennetamine, tuvastamine ja kõrvaldamine riigihangetel

  (1) Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavana.

  (2) Hanke menetlemisest ei või võtta osa isik, kelle tegevuses esineb huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Nimetatud isik on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel ja menetlemisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel vastav isik taandatakse.

  (3) Huvide konflikti tuvastamisel ja eeldusel, et isik ei ole end hankemenetlusest taandanud ega teavitanud oma vahetut juhti muul viisil oma huvide konflikti esinemisest, lähtutakse õigusaktidega ettenähtud nõuetest.

4. peatükk Hangete teabe avaldamine 

§ 13.   Avaldatav teave

  (1) Riigihanke korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris. Hanketeates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest. Riigihangete seaduses sätestatud juhtudel tuleb järgida pakkumuste esitamise minimaalset tähtaega. Valla veebilehele lisatakse teave menüüpunktis „Riigihanked“ ja link riigihangete registrisse. Dokumente ei dubleerita dokumendiregistrisse.

  (2) Lihthanke korraldamisel avaldatakse riigihangete seaduses sätestatud nõuetele vastav lihthanke teade riigihangete registris. Lihthanke pakkumuste esitamise tähtaeg peab asjade ja teenuste hankelepingu puhul olema vähemalt 5 tööpäeva ning ehitustööde hankelepingu puhul vähemalt 15 tööpäeva. Valla veebilehele lisatakse teave menüüpunktis „Riigihanked“ ja lisatakse link riigihangete registrisse. Dokumente ei dubleerita dokumendiregistrisse.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimise korral, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 40 000 eurot või ületab seda, avaldatakse riigihangete registris hanketeade või eelteade v.a RHS § 126 lõikes 6 sätestatud juhul. Valla veebilehele lisatakse teave menüüpunktis „Riigihanked“ ja lisatakse link riigihangete registrisse. Dokumente ei dubleerita dokumendiregistrisse.

  (4) Riigihanke ja lihthanke tulemuse kohta esitatakse riigihangete registris hankelepingu sõlmimise teade ja lepingu lõpetamise andmed seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (5) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta avaldatakse teave kas valla veebilehele menüüpunktis „Riigihanked“ ja lisatakse link dokumendiregistrisse või ainult dokumendiregistris. Viimases tuleb pakkumise esitamise ettepanekud ja esitatud pakkumiste pealkirjad kajastada selliselt, et need oleksid dokumendiregistris ületekstiotsinguga leitavad.

§ 14.   Teave eelarveaastal planeeritavate hangete kohta

  Hankeplaan avalikustatakse Lüganuse valla veebilehel pärast vallavalitsuse poolt hankeplaani või selle muudatuse kinnitamist.

§ 15.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustmist.

Viktor Rauam
vallavanem

Tiina Urban
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json