Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Lääneranna Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 74

Lääneranna Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 21.06.2018 nr 27
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 17, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 30 lõike 4 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Lääneranna Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mille teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud raamatukogu kasutamise eeskirja (edaspidi eeskiri)
§ 5 lõikes 12 nimetatud juhul.

  (2) Eeskiri kehtib raamatukogu keskraamatukogus ja haruraamatukogudes.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, väljaarvatud lugejad, kellelt on vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ajutiselt ära võetud raamatukogu kasutamise õigus.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (4) Raamatukogu eriteenused (kopeerimine, printimine, skaneerimine) on tasulised, tasu suuruse määrab Lääneranna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (6) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (7) Raamatukogu lahtioleku aja määrab vallavalitsus, raamatukogu direktori ettepanekul, mis on kooskõlastatud raamatukogu nõukoguga.

§ 3.   Lugejate registreerimine ja arvestus

  (1) Raamatukogu esmakordsel külastusel täidetakse raamatukoguhoidja poolt elektroonilises laenutusprogrammis lugeja andmetega registreerimiskaart.

  (2) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta ja ta saab lugejapileti.

  (3) Raamatukogu lugejaks registreeritakse:
  1) täiskasvanu isikut tõendava dokumendi alusel;
  2) koolieelik koos vanemaga (seadusliku esindaja) vanema isikut tõendava dokumendi alusel;
  3) kuni kuueteistaastane õpilane vanema (seadusliku esindaja) kirjaliku nõusoleku olemasolul. Vanem (seaduslik esindaja) annab kirjaliku nõusoleku oma alaealise lapse raamatukogu teenuste kasutamiseks ja vastutuse kandmiseks alaealise poolt tagastamata või rikutud teavikute eest.

  (4) Lugeja teatab raamatukogule esimesel võimalusel oma isikuandmete või elukoha muutumisest ning lugejapileti kaotamisest.

  (5) Raamatukoguteenuseid saab kasutada lugejapileti või ID-kaardi ettenäitamisel. Lugejapilet on nimeline ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule, välja arvatud volitatud isikud. Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse uuega.

  (6) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugeja andmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

  (7) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärgil.

  (8) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

§ 4.   Teavikute kasutamine

  (1) Kojulaenutatavate teavikute arvu ja tagastamistähtaja määrab raamatukogu.

  (2) Videokassette, DVD-sid, teatmeteoseid, enim nõutud raamatute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.

  (3) Autoriõiguse seaduse alusel laenutatakse koju laserplaate, helikassette ja vinüülplaate, mis on raamatukogusse soetatud varem kui 4 kuud tagasi. Heliteavikuid laenutatakse koju 2 eksemplari korraga 5 päevaks. Laenutähtaega ei pikendata.

  (4) Lääneranna valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 5.   Lugeja vastutus ja tagatis

  (1) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma. Selle kinnituseks annab ta lugejaks registreerimisel allkirja, millega võtab endale materiaalse vastutuse laenatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest.

  (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel tuleb kontrollida selle korrasolekut ja rikkumistest teatada raamatukoguhoidjale.

  (3) Tähtajaks tagastamata teavikute iga üle tähtaja läinud päeva eest on raamatukogul õigus nõuda viivist vallavalitsuse kehtestatud määras.

  (4) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu meeldetuletuse lugejale posti, telefoni või e-posti teel.

  (5) Iga kuu esimesel tööpäeval on lugejal võimalus teavikuid tagastada viivist maksmata.

  (6) Raamatukogu direktoril on õigus määrata täiendav periood, mille jooksul saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

  (7) Kui lugeja, vaatamata meeldetuletustele, ei tagasta teavikuid kuue kuu möödumisel, nõutakse nende väärtus sisse koos viivise, telefoni- ja postikuludega täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (8) Teaviku rikkumise või tagastama jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu poolt määratud samaväärse vajaliku teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3,20 €. Vaidlused seoses teavikute asendamise ja hüvitamisega lahendab vallavalitsus.

  (9) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja elukohaks ei ole raamatukogu asukohajärgne vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (10) Raamatukogust teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (11) Lugeja vastutab laenatud teaviku eest, kuni see on tagastatud raamatukogule.

  (12) Isikult, kes ei täida eelpool nimetatud kohustusi, võetakse raamatukogu kasutamise õigus kuni üheks aastaks.

§ 6.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogus peab lugeja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega rikkuda avalikku korda raamatukoguhoonetes.

  (3) Raamatukogul puudub pakihoiu teenus, isiklikud asjad on külastaja omal vastutusel.

  (4) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua jalgrattaid, loomi ning määrivaid, lehkavaid või ohtlikke aineid.

  (5) Määrdunud riietes ja joobnud külastajaid ei teenindata.

  (6) Raamatukogu teavikutest tehtud koopiad on lugejatele ainult isiklikuks kasutamiseks.

  (7) Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2018.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json