HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2019, 1

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 12.06.2019 nr 6
jõustumine 01.09.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Põhja-Sakala vallale kuuluvasse koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamise õigustekib lapse seaduslikul esindajal (edaspidi vanem), kui laps on vanuses poolteist kuni seitse aastat ning Eesti rahvastikuregistri andmetel on lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha aadress Põhja-Sakala vallas.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Vaba koha olemasolul võib võtta lasteaeda ka lapsi, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Põhja-Sakala vallas.

§ 3.   Arvestuse pidamine

  (1) Põhja-Sakala Vallavalitsuse haridusspetsialist koordineerib lasteaedadesse vastuvõtmist ja vajadusel nõustab vanemat.

  (2) Lasteaia direktor peab arvestust lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle.

2. peatükk LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTU TAOTLEMINE, VASTUVÕTMINE JA VASTUVÕTUST KEELDUMINE 

§ 4.   Taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse (Lisa), mille vorm on kättesaadav lasteaias kohapeal ja lasteaia kodulehel ning Põhja-Sakala valla koduleheküljel.

  (2) Vanem saab avalduse esitada ka elektrooniliselt valla kodulehel toimingute ja teenuste keskkonnas, logides sisse ID-kaardi abil.

§ 5.   Avalduse rahuldamine

  (1) Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.

  (2) Lapse lasteaiakoha järjekorra aluseks on esmase avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Avalduse rahuldamine toimub avalduste ajalise esitamise järjekorras.

  (4) Avalduse rahuldamine väljaspool järjekorda võib toimuda järgnevatel juhtudel:
  1) Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse alusel;
  2) juhul, kui vanem töötab samas lasteaias;
  3) juhul, kui laps on eelnevalt kohta omanud, kuid arstitõendi alusel tervislikel põhjustel ajutiselt kohast loobunud;
  4) juhul, kui lapse koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni soovitusel edasi lükatud.

  (5) Võimalusel toimub avalduse rahuldamine arvestusega, et ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel ühtib, saavad koha samas lasteaias.

  (6) Kui vanema poolt soovitud lasteaeda puudub vaba koht, pakutakse talle võimalust kasutada kohta teises lasteaias. Nimetatud juhul säilib vanema soovil lapse järjekord tema poolt soovitud lasteaeda.

  (7) Avaldus võidakse jätta rahuldamata juhul, kui:
  1) laps ja üks lapsevanematest ei ole registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala valda ning vaba koht puudub;
  2) vanemal on võlgnevus Põhja-Sakala valla lasteaias.

  (8) Kui laps on saanud avaldusel esimese eelistusena märgitud koha Põhja-Sakala valla lasteaias, kustutatakse tema andmed lasteaiakoha soovijate järjekorrast.

  (9) Lasteaia direktor teavitab vanemat avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (10) Vanem on kohustatud peale teate saamist teavitama lasteaia direktorit oma otsusest koha kasutamise osas kirjas märgitud tähtajaks. Kohast loobumisest või edasilükkamisest peab vanem teavitama lasteaeda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tähtajaks teavitamata jätmist arvestatakse kui kohast loobumist ja koha saamise avaldus kustutatakse koha soovijate järjekorrast.

§ 6.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad kalendriaasta 31. maiks ja kinnitab uueks õppeaastaks rühmade nimekirjad käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

  (2) Vaba koha olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu aasta kestel.

§ 7.   Lapse lasteaeda toomine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab lasteaia direktor/õppejuht vanemale lasteaia:
  1) vastuvõtu ja väljaarvamise korda;
  2) kodukorda;
  3) tegevus- ning päevakava;
  4) õppekulu ja toidukulu arvestamise ning maksmise korda;
  5) vanema poolt tasumisele kuuluvate kulude suurust.

§ 8.   Lapsevanema osalustasu ja toiduraha tasumine

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma eelneva kuu osalustasu ja toiduraha hiljemalt järgmise kuu 20. kuupäevaks temale esitatud arve või makseteatise alusel.

  (2) Lasteaeda tulekul ja sealt lahkumisel makstakse osalustasu järgmiselt:
  1) terve kuu osalustasu, kui laps on olnud lasteaia nimekirjas pool või üle poole selle kuu tööpäevadest;
  2) pool osalustasust, kui laps on olnud vähem kui pooled tööpäevadest.

  (3) Toiduraha tasub lapsevanem lapse lasteaias viibitud päevade eest. Lapse toidult mahaarvamise kord kehtestatakse lasteaias.

  (4) Makseraskuste tekkimisel on lapsevanem kohustatud sellest teavitama lasteaia direktorit.

  (5) Lapse lasteaias mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest.

  (6) Osalustasu ei maksta aja eest, mil lasteaed on vallavalitsuse korralduse alusel suveperioodil suletud.

3. peatükk LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE 

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on üldjuhul vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile vähemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) laps on puudunud meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud ja vanem ei ole sellest teavitanud lasteaeda;
  3) vanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia toidukulu ja õppekulu;

  (4) Lasteaia direktor teavitab vanemat lapse lasteaiast väljaarvamisest ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Lapse lasteasutusest lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Suure-Jaani Vallavalitsuse 21.06.2016 määrus nr 3 "Suure-Jaani valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”;
  2) Kõo Vallavalitsuse 28.04.2010 määrus nr 4 „Kõo lasteaeda „Tähekild” vastuvõtmise ja väljaarvamise kord”;
  3) Võhma Linnavalitsuse 09.03.2001 määrus nr 1 „Lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ning väljaarvamise kord”.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ling
Vallasekretär

Lisa Avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json