Teksti suurus:

Määruse muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2019, 4

Määruse muutmine

Vastu võetud 19.06.2019 nr 7

Määrus antakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 22 „Riigihangete seaduses märgitud küsimuse lahendamise volitamine“ alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 21.02.2018 määrust nr 1 "Põhja-Sakala valla hankekord" järgnevalt:
  1) § 3 lg 3 p-s 2, § 4 lg-s 3, § 5 lg-tes 1 ja 2, § 6 lg-tes 3 ja 4, § 8 lg-s 1, § 9 lg-s 4, §-s 11 ja selle pealkirjas, § 12 lg-tes 3-6, § 16 lg-s 4 asendatakse väljend „arendus-ja hankespetsialist“ väljendiga „riigihanke eest vastutav spetsialist“.
  2) § 19 lg 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„Pakkumuse esitamise ettepanek edastatakse võimalusel vähemalt kolmele pakkujale e-posti või posti teel, tagades rahaliste vahendite kõige ratsionaalsema ja säästlikuma kasutamise.“
  3) § 19 lg 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele või mitmele isikule.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ling
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json