Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 2

Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 187 lõike 2 ja § 188 lõike 8 alusel.

§ 1. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a. määruses nr 36 "Parkimistasu" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Parkimise eest makstakse parkimistasu:
1) A ja B piirkonnas tööpäeval ajavahemikus kella 8.00-18.00. Laupäeval, pühapäeval ning riiklikul pühal on parkimine tasuta;
2) C piirkonnas kõikidel päevadel ööpäevaringselt.";
2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 291 järgmises sõnastuses:
"291) Mõisavahe tänav (vastavate liikluskorraldusvahenditega tähistatud piirkonnas);";
3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tasuline parkimisala on jagatud A, B ja C piirkonnaks.";
4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
"(31) C piirkonda kuulub Mõisavahe tänav (vastavate liikluskorraldusvahenditega tähistatud piirkonnas);";
5) paragrahvi 3 lõike 4 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Piirkonda B ja C omandatud parkimisõigusega on lubatud parkida ainult samas piirkonnas.";
6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
"(21) Parkimistasu määr piirkonnas C on:
1) 1 tund – 0,2 eurot;
2) 1 päev – 1 euro;
3) 1 kuu – 15 eurot;
4) 3 kuud – 30 eurot;
5) 12 kuud – 100 eurot.";
7) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekst "lõigetes 1 ja 2" tekstiga "lõigetes 1, 2 ja 21";
8) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekst "piirkonnas A" tekstiga "piirkonnas A ja C";
9) paragrahvi 7 lõike 1 preambulis asendatakse tekst "tasulises parkimisalas" tekstiga "A ja B piirkonnas";
10) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 2 sõna "osaliselt" ette lisatakse sõnad "A ja B piirkonnas";
11) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõna "linnavalitsusel" sõnadega "linnamajanduse osakonnal";
12) paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
" § 10. Maksuhaldur
(1) Parkimistasu maksuhaldur on Tartu Linnavalitsus järelevalveosakonna kaudu.
(2) Järelevalveosakonna ametnikud rakendavad parkimistasu kogumisel kõiki kohalike maksude seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.".

Lemmit Kaplinski
Esimees

/otsingu_soovitused.json