Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 3

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 102

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 19. jaanuari 2012. a määruse nr 55 "Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 19. jaanuari 2012. a määruses nr 55 "Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
"Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel, arvestades ruumiandmete seaduse § 20 lõiget 4 ja § 34 lõiget 2.";
  2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Tartu Linnavolikogu 24. aprilli 2014. a määruse nr 15 "Ametiisikute huvide kontrollimine" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 24. aprilli 2014. a määruse nr 15 "Ametiisikute huvide kontrollimine" paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 1. Tartu Linnavalitsuse sisekontrolli osakonda volitatakse täitma korruptsioonivastase seaduse § 15 lõikes 2 nimetatud komisjoni ülesandeid.".

§ 3.   Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a määruse nr 140 "Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a määruses nr 140 "Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
(2) Ehitusseadustiku § 124 lõikes 3 nimetatud puuraugu või -kaevu asukoha kooskõlastab või keeldub kooskõlastamisest linnamajanduse osakonna juhataja otsusega.";
08.07.2020 16:47
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud puuduolev tekst Tartu Linnavolikogu 25.06.2020 määruse nr 102 ja Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel, arvestades Tartu 08.07.2020 nr 2-7.2/08363
  2) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
"(4) Eratee määrab avalikuks kasutamiseks linnavalitsus. Eelnõu valmistab ette planeerimisosakond.
(5) Muid ehitusseadustikus sätestatud ja käesolevas määruses nimetamata kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku tee omaniku ülesanded delegeeritakse Tartu Linnavalitsusele. Linnavalitsus võib määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksuse, ametniku või ametnikud, kelle ülesandeks on nende ülesannete täitmine.".

§ 4.   Tartu Linnavolikogu 21. veebruari 2019. a määruse nr 55 "Tootmise digitaliseerimise toetus" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 21. veebruari 2019. a määruse nr 55 "Tootmise digitaliseerimise toetus" paragrahv 7 lõikes 1 asendatakse sõnad "ettevõtluse osakond" sõnadega "ettevõtluse arengu osakond".

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tartu Linnavolikogu 18. septembri 2014. a määrus nr 36 "Alkoholiseaduses ja tubakaseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine";
  2) Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määrus nr 69 "Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine";
  3) Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määrus nr 120 "Noorte projektlaagri pidamise loa lahendamise kord";
  4) Tartu Linnavolikogu 16. veebruari 2017. a määrus nr 129 "Tööstusheite seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine".

Lemmit Kaplinski
Esimees

/otsingu_soovitused.json