Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruse nr 22 "Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 11

Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruse nr 22 "Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 18
jõustumine 01.09.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2017 otsuse nr 167 „Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Pääsküla Kooliks“ p 3 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruses nr 22 „Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena“;

2) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.“;

3) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja gümnaasiumi riikliku õppekava“;

4) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppeveerandi jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeveerandi algul.“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json