Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Haiba Lastekodu põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 53

Haiba Lastekodu põhimäärus

Vastu võetud 29.06.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018 nr määruse nr 11 „Saue valla põhimäärus“ § 57 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haiba Lastekodu (edaspidi Lastekodu) on Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Lastekodu asukohaks on Harjumaa, Saue vald, Haiba küla aadressil Pargi tee 1.

  (3) Lastekodu on ööpäevaringset asendushooldusteenust ja järelhooldusteenust osutav hoolekandeasutus.

  (4) Oma tegevuses juhindub Lastekodu Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Lastekodus toimub asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (6) Lastekodul on oma nimetusega sümboolika, vallaeelarve koosseisus kinnitatud iseseisev eelarve ja pangaarve valla kontsernikontos.

  (7) Lastekodul on õigus osutada teisi lastele ja peredele suunatud teenuseid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (8) Lastekodul on õigus luua ja arendada suhteid teiste kohalike omavalitsuste ja muude laste hoolekandega seotud organisatsioonidega arvestades Saue valla põhimääruses sätestatut.

  (9) Teenuste osutamise peamiseks sihtrühmaks on Harjumaa kohalike omavalitsuste poolt teenustele suunatud lapsed ja noored.

  (10) Lastekodul on õigus osaleda asutuse eesmärke ja arengut toetavates projektides.

§ 2.   Lastekodu eesmärk ja ülesanded

  (1) Lastekodu tegevuse eesmärgiks on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste tagamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

  (2) Lastekodu põhiülesanneteks on:
  1) ööpäevaringse asendushooldusteenuse osutamine;
  2) teenuse osutamisega seonduvalt kohalike omavalitsuste nõustamine, lapse juhtumiplaani koostamises osalemine ja muul moel lapse huvidest tuleneva koostöö tegemine;
  3) Lastekodus teenusel viibivate laste probleemide ja nende lahenduste kohta informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine Saue Vallavalitsusele või lapse teenusele suunanud kohalikule omavalitsusele.

  (3) Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest osutab lastekodu muid teenuseid lastele, noortele ja lastega perekondadele, sealhulgas järelhooldus- ja turvakoduteenust.

  (4) Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Lastekodu:
  1) rajab oma igapäevase töö laste ja kasvatajate ühistegevusele, üksteisest lugupidamisele, üksteise inimväärikuse austamisele ning inimõiguste järgimisele;
  2) kasvatab ja õpetab lapsi vastavalt nende vanusele, tervisele, võimetele ja iseloomule, loob võimalused hariduse omandamiseks;
  3) arendab lapse võimeid, oskusi ja positiivseid iseloomuomadusi ning neutraliseerib negatiivseid kalduvusi, suunab laste kehalist arengut, kujundab neis sõbralikkust, viisakust, tähelepanu ja koostöövõimet;
  4) korraldab laste elu peresarnases keskkonnas (edaspidi pere);
  5) püüab leida ja säilitada kontakti lapse bioloogiliste vanemate või hooldajaga, vajadusel ja võimalusel toetab lapse hooldus- või tugipere, vallavälise eestkostja või lapsendaja leidmist;
  6) aitab kaasa lapse iseseisva elu alustamise korraldamisele.

§ 3.   Asendushooldusteenuse ja järelhooldusteenuse korraldus

  (1) Lastekodu osutab peamiselt pikaajalist ööpäevaringset asendushooldusteenust. Võimaluste olemasolul ja kehtivate nõuete täitmisel on lubatud ka järelhooldusteenuse ning lühiajalise katkematult kuni 90 päevase või periooditi osutatava asendushooldusteenuse ning turvakoduteenuse osutamine.

  (2) Saue vallas elav laps paigutatakse teenusele Saue Vallavalitsuse korraldusega. Teistele lastele teenuse osutamise aluseks on eestkostjaks oleva või selle puudumisel elukohajärgse kohalike omavalitsusega sõlmitav haldusleping.

  (3) Teenuste osutamiseks sõlmitavate lepingute tingimused kinnitab Saue Vallavalitsus.

  (4) Pikaajalist asendushooldusteenust ja lühiajalist asendushooldusteenust ning järelhooldusteenust ja turvakodu teenust tuleb osutada eraldiseisvatena, et tagada pikaajalisel asendushooldusteenusel viibivate laste jaoks stabiilne keskkond.

  (5) Teenust osutatakse peredes, mille suurus vastab sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud nõuetele.

  (6) Teenuse osutamisega seotud personali tööülesanded, õigused ja kohustused ning asutuse töökorraldust puudutavad korrad nähakse ette töötajate ametijuhendites, Lastekodu kodukorras ja teistes juhataja poolt kinnitatavates asutusesisestes õigusaktides ja juhendites.

§ 4.   Juhtimine ja struktuur

  (1) Lastekodu juhib juhataja.

  (2) Juhataja täidab talle seadustes ja nende alusel antud aktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires asendushooldusteenuse ja muude lastekodu poolt osutatavate teenuste või läbiviidavate tegevuste, lastekodu toimimise ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Juhataja tagab Lastekodu häireteta töö, sõlmitud halduslepingutega võetud ülesannete, asutuse arengusuundade järgimise, tööplaani ja kodukorra täitmise, juhib lastele turvalise ja eakohase keskkonna loomist, õppe- ja kasvatustegevust koostöös Lastekodu personali, laste eestkostjate ja vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikega.

  (4) Juhataja:
  1) esindab Lastekodu ja tegutseb Lastekodu nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  2) vastutab Lastekodu arengusuundade koostamise ja elluviimise eest;
  3) kehtestab Lastekodu kodukorra;
  4) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, asjaajamise ning teised töökorraldust puudutavad eeskirjad ja juhised;
  5) korraldab lapse hooldamist, kasvatamist, arendamist ja turvalisuse tagamist ning vastutab sõlmitud lepingute ja laste juhtumiplaanides Lastekodu poolt teostavatena planeeritud tegevuste täitmise ja teenuste kvaliteedi eest;
  6) tagab teenusel oleva lapse kohta käiva teabe ja vajalike dokumentide kogumise ja säilitamise ning teenuse lõppemisel üleandmise eestkostja ülesandeid täitvale kohaliku omavalitsuse üksusele;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepinguid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  8) kehtestab Lastekodu palgakorralduse põhimõtted;
  9) töötajate koosseisu kinnitab Saue Vallavalitsuse kehtestatud korras töötajate koosseisu;
  10) kehtestab Lastekodu sisehindamise korra;
  11) tagab personali vastavuse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud nõuetele;
  12) tagab ruumide, nende sisustuse, maa-ala ja teenuse vastavuse rahvatervise seaduse alusel kehtestatud teenuse osutamise nõuetele;
  13) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud korras kohatasu ühe kuu maksumuse ja teenuste hindade kehtestamise ettepanekud ja Lastekodu eelarve eelnõu;
  14) tagab Lastekodu eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele, teeb Lastekodu eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema tööülesannete täitmisega;
  15) korraldab Lastekodusse saabunud teabenõuete, kirjade ja avalduste lahendamist;
  16) annab oma pädevuse piires Lastekodu tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning võtab vastu otsuseid ning kontrollib nende täitmist;
  17) esitab ametiasutusele viimase nõudel Lastekodu tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  18) tagab riigi ja Saue valla ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  19) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (5) Juhataja võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning asutuse töökorraldusega seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (6) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Saue vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (7) Juhatajat asendab juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Lastekodu finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Asutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Lastekodu on vallavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on ametiasutus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (3) Lastekodu kasutab oma valduses olevat vallavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Lastekodu võib oma valduses oleva varaga teha tehinguid üksnes valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (4) Lastekodul on valla eelarve koosseisus oma kulude eelarve. Teenuste eest asutusele laekuvad tulud arvestatakse valla eelarve tuludena.

  (5) Teenust rahastatakse teenust saava lapse eestkostja ülesandeid täitva kohaliku omavalitsuse eelarvest või selle puudumisel rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse eelarvest, asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest ning riigi poolt Saue vallale toetusfondi kaudu asendushooldusteenuse kuludeks eraldatud vahenditest.

  (6) Osutatavate teenuste maksumuse aluseks on Saue Vallavalitsuse poolt kinnitatud lapse ühe kuu kohatasu suurus või teenuse hind.

  (7) Lastekodul on õigus saada annetusi, sihtotstarbelisi tulusid projektide elluviimisest ning eriteenuste (toitlustusteenus jms) pakkumisest ja heategevusürituste korraldamisest.

  (8) Lastekodu asjaajamise aluseks on juhataja poolt kinnitatud asjaajamiskord.

  (9) Lastekodu raamatupidamisarvestust peetakse ametiasutuses.

  (10) Lastekodu esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 6.   Lastekodu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lastekodu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub Saue Vallavolikogu otsuse alusel ja tema poolt kehtestatud korras.

  (2) Lastekodu ühinemisest, jagunemisest või sulgemisest teatatakse kohalikele omavalitsustele, kes on lastekoduga lepinguid sõlminud, vähemalt neli kuud ette.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kernu Vallavolikogu 8. märtsi 2001. aasta määrus nr 8 „Haiba Lastekodu põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json