HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Eralasteaiale toetuse eraldamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 93

Eralasteaiale toetuse eraldamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 25
RT IV, 04.07.2014, 9
jõustumine 07.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2016RT IV, 07.07.2016, 101.01.2017
11.05.2017RT IV, 19.05.2017, 322.05.2017
24.05.2018RT IV, 30.05.2018, 1502.06.2018
25.06.2020RT IV, 03.07.2020, 601.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Eralasteaiale toetuse eraldamise korras määratakse Tartu linna eelarvest eralasteaia pidajale toetuse eraldamise tingimused ja kord.

§ 2.   Eralasteaed

  Eralasteaed on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi eralasteaia pidaja) asutus, kes tegutseb koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab hoidu ja alusharidust koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

2. peatükk Tartu linna eelarvest eralasteaiale toetuse eraldamise tingimused ja kord 

§ 3.   Eralasteaia tegevuse alustamine, laiendamine ja lõpetamine

  (1) Eralasteaia pidaja, kes soovib alustada Tartu linna eelarvest toetatava alushariduse ja hoiuteenuse (edaspidi haridusteenus) osutamist eralasteaia kaudu või laiendab oma tegevust uutesse ruumidesse, teavitab kirjalikult Tartu Linnavalitsuse haridusosakonda (edaspidi haridusosakond) neli kuud enne tegevuse alustamist või laiendamist, esitades seejuures andmed eralasteaia pidaja, eralasteaia tegevuskoha, orienteeruva õppekohtade arvu ja rühma tegevuse alustamise aja kohta.

  (2) Tartu linna eelarvest toetatava eralasteaia pidaja teavitab eralasteaia tegevuse lõpetamisest haridusosakonda kirjalikult kolm kuud enne tegevuse lõpetamist.

§ 4.   Eralasteaiale toetuse eraldamise tingimused

  Tartu linna eelarvest toetatakse eralasteaia pidajat, kui:
  1) eralasteaia pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) eralasteaia pidajal on kehtiv tegevusluba, mille ta on esitanud haridusosakonnale koos selle väljastamise aluseks olnud Terviseameti ja Päästeameti tõendiga tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmise kohta;
  3) eralasteaia pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  4) eralasteaias õppekohta kasutav laps (edaspidi toetatav laps) on pooleteise kuni seitsmeaastane (või kuni koolis õppima asumiseni) ning tema enda ja ühe seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;
  5) toetatava lapse andmed on kantud Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO;
  6) toetatav laps kasutab õppekohta ja lapsehoiuteenust kokku mitte rohkem kui 1,0 koormusega;
  7) eralasteaia pidaja on haridusosakonnale esitanud vanemaga sõlmitud lepingu lasteaias õppekoha kasutamise kohta.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

§ 5.   Eralasteaiale toetuse eraldamine

  (1) Kui eralasteaia pidaja on õigeaegselt teavitanud haridusosakonda Tartu linna eelarvest toetatava haridusteenuse osutamise alustamisest või laiendamisest ning täidetud on käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud tingimused, eraldatakse talle iga toetatava lapse eest eralasteaia toetus kalendrikuu kohta.

  (2) Kui toetatav laps kasutab õppekohta täisajalisena (vähemalt 50 tundi nädalas), siis eraldatakse eralasteaia toetust kuumäära alusel. Kui toetatav laps kasutab õppekohta osaajalisena, siis eraldatakse eralasteaia toetust kuumäära alusel, korrutades seda õppekoha suurusega.

  (3) Kui Tartu linna eelarvest toetatav laps alustab või lõpetab õppekoha kasutamise kalendrikuu kestel või kalendrikuu kestel muutuvad käesoleva määruse paragrahvi 4 punktis 4 nimetatud andmed, siis eraldatakse eralasteaia toetus lähtudes tööpäevade arvust, mil laps kasutas vastavas kuus õppekohta või paragrahvi 4 punktis 4 sätestatud tingimused olid täidetud. Päevamäär saadakse kuumäära jagamisel tööpäevade arvuga selles kuus, mille kohta toetust eraldatakse.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (4) Eralasteaia toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks ülekandega eralasteaia pidaja pangakontole.

§ 6.   Toetuse määra kehtestamine

  (1) Tartu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kinnitab määrusega lapse kohta eraldatava toetuse suuruse kuumäära, mis võib olla erinevas vanuses laste puhul erinev. Hariduslike erivajadustega laste puhul kinnitab linnavalitsus kuumäärale kohaldatavad koefitsiendid.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (2) Lapse kohta eraldatava toetuse kuumäära arvutamiseks jagatakse Tartu linna eelarves tegevusala „Alusharidus” all kinnitatud õppekava alusel tegutsevate munitsipaallasteasutuste tööjõu- ja majandamiskulud, millest on maha arvatud vanema poolt kaetav osa ja toitlustamiskulu, riigieelarveliste eraldiste arvelt kaetavad kulud, lasteasutuse hoonetega seotud kasutusrendi kulud, köögipersonali tööjõukulud ja toitlustushanke teenuse kulud ning tasuliste teenuste eest saadud tulud Tartu koolieelsetes munitsipaallasteasutuste õppekohtade koguarvu ja kalendrikuude arvuga. Lisaeelarvega tehtud muudatusi ei arvestata.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (3) Linnavalitsuse kinnitatav toetuse määr ei või olla väiksem eelnenud kalendriaastal kehtinud määrast, välja arvatud juhul kui Tartu linna eelarves tegevusala „Alusharidus” all kinnitatud tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad.

§ 7.   Täiendava toetuse eraldamine eralasteaiale

  (1) Tartu linna eelarvest toetatava eralasteaia pidajale eraldatakse täiendav toetus toetatava lapse eest, kui:
  1) vanema makstava õppemaksu suurus võrrelduna täisajalise koha õppemaksuga ei ületa Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa, v.a kui eralasteaia pidaja tõstab õppemaksu suurust alates 1. septembrist kuni summani, mis vastab Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suurusele alates õppemaksu tõstmisele järgneva aasta 1. jaanuarist;
[RT IV, 30.05.2018, 15 - jõust. 02.06.2018]
  2) eralasteaia pidaja on kohaldanud õppemaksule samu erisusi nagu on Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste puhul sätestatud Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" paragrahvis 2.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (2) Täiendava toetuse suurus on võrdne Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määraga.
[RT IV, 03.07.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

  (21) Kui toetatav laps kasutab õppekohta täisajalisena (vähemalt 50 tundi nädalas), siis eraldatakse täiendav toetus kuumäära alusel. Kui toetatav laps kasutab õppekohta osaajalisena, siis eraldatakse täiendav toetus kuumäära alusel, korrutades seda õppekoha suurusega.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (3) Eralasteaia pidaja peab täiendava toetuse saamiseks esitama kirjaliku või elektroonilise taotluse, tuues välja, millisest kuupäevast täiendava toetuse eraldamist taotletakse.

  (4) Kui Tartu linna eelarvest toetatav laps alustab või lõpetab õppekoha kasutamise kalendrikuu kestel või kalendrikuu kestel muutuvad käesoleva määruse paragrahvi 4 punktis 4 nimetatud andmed, siis eraldatakse täiendav toetus lähtudes tööpäevade arvust, mil laps kasutas vastavas kuus õppekohta või paragrahvi 4 punktis 4 sätestatud tingimused olid täidetud. Päevamäär saadakse kuumäära jagamisel tööpäevade arvuga selles kuus, mille kohta toetust eraldatakse.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (5) Täiendav toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks ülekandega eralasteaia pidaja pangakontole.

§ 8.   Toetuse ja täiendava toetuse sihtotstarve

  Eralasteaia pidaja võib eralasteaia toetust ja täiendavat toetust kasutada tegevuskulude katteks.

§ 9.   Eralasteaia pidaja teavitamiskohustus

  (1) Eralasteaia pidaja on kohustatud haridusosakonda teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida Tartu linna eelarvest haridusteenuse toetamise lõpetamise, sealhulgas esitama toetuse eraldamiseks vajalikud andmed korrektselt Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (2) Eralasteaia pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama haridusosakonda järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 10.   Eralasteaia toetuse ja täiendava toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

  (1) Haridusosakond peatab eralasteaia toetuse ja täiendava toetuse väljamaksmise, kui toetuse eraldamise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, eralasteaia pidaja ei luba haridusosakonna esindajat haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

  (2) Kui pärast eralasteaia toetuse või täiendava toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse eraldamise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on haridusosakonnal õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

3. peatükk Järelevalve 

§ 11.   Järelevalve

  (1) Haridusosakonnal on õigus igal ajal kontrollida Tartu linna eelarvest eraldatava eralasteaia toetuse ja täiendava toetuse eraldamise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli tegemiseks on haridusosakonnal õigus:
  1) nõuda Tartu linna eelarvest toetatava eralasteaia pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sealhulgas vanemalt saadud õppemaksu kohta) esitamist;
  2) küsida Tartu linna eelarvest toetatava lapse vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta;
  3) siseneda eelneval kokkuleppel Tartu linna eelarvest toetatava haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse haridusteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

  (3) Tartu linna eelarvest toetatava eralasteaia pidaja peab eralasteaiaga seotud dokumente säilitama vähemalt viis aastat, kui õigusaktis ei ole ette nähtud pikemat dokumentide säilitamise aega.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Toitlustamine

  Eralasteaia toitlustamisteenuse hind ei või vanema jaoks olla kõrgem vastava valdkonna turuhinnast.

§ 13.   Täiendavate teenuste osutamine

  Täiendavate teenuste osutamine toimub kokkuleppel vanemaga. Vanema jaoks on täiendav teenus vabatahtlik.

§ 14.   Määruse rakendamine
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

  (1) Käesoleva määruse § 6 lõige 3 jõustub 1. jaanuaril 2016.

  (2) Kuni 2014. aasta lõpuni makstakse eralasteaia pidajale toetust eralasteaia pidajaga sõlmitud kehtiva lepingu alusel lepingus kokku lepitud tingimustel.

  (3) Täiendava toetuse eraldamist alustatakse 1. septembrist 2014.

  (4) Kui eralasteaias täisajalist õppekohta kasutava lapse eest tasutava õppemaksu suurus ei ületa Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa, eralasteaia pidaja ei ole saanud kahe eelneva aasta jooksul linnaeelarvelist eraldist kasutatava õppekoha loomiseks ja talle ei eraldata täiendavat toetust, maksab linn alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2014 täiendavalt lapse kohta kuus 17,75 eurot.

  (5) Alates 1. jaanuarist 2018. a peab eralasteaia pidaja täiendava toetuse saamiseks täitma käesoleva määruse paragrahvi 7 lõike 1 punktis 2 sätestatud tingimust.
[RT IV, 19.05.2017, 3 - jõust. 22.05.2017]

§ 15.   Väljaspool Tartu linna tegutsevale eralasteaia pidajale toetuse maksmine

  Kui väljaspool Tartu linna tegutsev eralasteaia pidaja on täitnud eralasteaia toetuse eraldamise aluseks olevad tingimused, eraldatakse talle toetust eralasteaia pidaja esitatud arve alusel, kuid mitte suuremas summas kui sama toetatava lapse eest oleks õigus saada eralasteaia toetust Tartu linnas tegutseval eralasteaia pidajal.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json