Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete I muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 102

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete I muutmine

Vastu võetud 29.06.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016. a määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 10, Viljandi Linnavolikogu 30.01.2020. a määruse nr 61 „Viljandi linna 2020. aasta eelarve kinnitamine“ ja Viljandi Linnavolikogu 18.06.2019. a määruse nr 76 „Viljandi linna 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine“ alusel.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2020. aasta I alaeelarvete muutmine ja muudetud alaeelarved vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Eelarveridade täitmise eest vastutavad määruse lisades vastaval eelarvereal nimetatud ametikohtadel olevad isikud või nimetatud hallatava asutuse juhid või nende asendajad.

§ 3.   Hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul

  (1) Hallatavate asutuste eelarvete eest vastutajatel on dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu finantsistile esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus teha nende vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi kahekohaliste valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt.

  (2) Hallatava asutuse eelarve eest vastutajatel on dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu finantsistile esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus taotleda nende vastutusalas olevate eelarveridade muutmist valdkondade ja kontogruppide üleselt. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastavat valdkonda kureeriv ametijuht.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse:
  1) muudetavate eelarveridade nelja- kuni kuuekohalised kulu- või tulu liigid;
  2) kui eelarve on mitmel tegevusalal, siis ka tegevusala;
  3) kui muudatusi teeb kinnisvara haldusamet, siis ka subjekt;
  4) muudatuste summad ja katteallikad;
  5) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 4.   Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul

  (1) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu finantsistile esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus teha nende vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi kahekohaliste valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt, välja arvatud investeerimistegevuse kontogrupis, mille muudatused kinnitatakse alaeelarvete muutmisega linnavalitsuses. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea või linnapea.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu finantsistile esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus taotleda eelarveridade muutmist valdkondade ja kontogruppide üleselt ja investeerimistegevuse kontogrupis. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea või linnapea.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse:
  1) muudetavate eelarveridade tegevussuunad ja kulu- või tulu liigid;
  2) kui eelarve on mitmel tegevusalal, siis ka tegevusala;
  3) kui muudatusi teeb kinnisvara haldusamet, siis ka subjekt;
  4) muudatuste summad ja katteallikad;
  5) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 5.   Rahandusamet koostab käesoleva määruse § 3 lg 2 või § 4 lg 2 alusel esitatud taotluste alusel alaeelarvete muutmise määruse eelnõu Viljandi Linnavalitsusele või lisaeelarve eelnõu Viljandi Linnavolikogule.

§ 6.   Rahandusametil on õigus kehtestada lisaks käesoleva määruse lisas kajastatud klassifikaatoritele täpsustavaid eelarveklassifikaatoreid.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

Lisa Viljandi linna 2020. a alaeelarvete I muutmine, eelarvetabelid

/otsingu_soovitused.json