HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2021, 5

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.06.2021 nr 134

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistrijärgselt Valga vallas elavate 7–19aastaste laste ja noorte (edaspidi noor) huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamist Valga valla eelarvest. Määruse eesmärk on toetada lasterikastes peredes kasvavate noorte ja väljaspool Valga linna maapiirkondades elavate noorte osalemist huvitegevuses.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huvikool on munitsipaal- või erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal järgmistes valdkondades: kultuur, sport, loodus- ja täppisteadused, tehnoloogia. Huvitegevusega tegeldakse huviringides, klubides, stuudiotes jne.

  (3) Lasterikas pere on pere, kus kasvab neli või enam kuni 19aastast last (kaasa arvatud).

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort eelarveliste vahendite olemasolul, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Valga vallas ja:
  1) väljaspool Valga linna territooriumi elav noor osaleb huvihariduses või huvitegevuses Valga linnas, teistes asulates või omavalitsustes või
  2) huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikkas peres kasvav noor.

  (2) Toetus määratakse kolm korda aastas.

  (3) Toetust määratakse ühe huvialaga tegelemiseks.

  (4) Toetuse saanud noor osaleb vallavalitsuse hallatavate kultuuri- või haridusasutuste ettepanekul Valga valla üritustel.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja Valga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse, milles on märgitud noore ja tema esindaja andmed (nimi, kontaktandmed, pangakonto number) ja informatsioon huvihariduses või huvitegevuses osalemise kohta.

  (2) Taotluse vorm kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Taotlusele lisatakse huviharidust või huvitegevust andva organisatsiooni kinnitus noore osalemise kohta tegevuses, milleks toetust taotletakse.

  (4) Taotluse koos lisaga saab esitada kolm korda aastas: 7. jaanuariks, 7. aprilliks ja 7. oktoobriks.

  (5) Vallavalitsus vaatab tähtaegadega 7. aprill ja 7. oktoober esitatud taotlused läbi 30 päeva jooksul ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Tähtajaga 7. jaanuar esitatud taotlused vaatab vallavalitsus läbi 30 päeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist Valga Vallavolikogu poolt.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise võib muuhulgas tingida eelarveliste vahendite puudus ning asjaolu, et noore kodukohas on selle huvitegevusega tegelemise võimalus kättesaadav, milleks toetust taotletakse.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamine ja suurus

  (1) Toetust määratakse huvikooli või huviringi osalustasude katmiseks ning huvikoolis õppimisega või huviringis käimisega seotud transpordikulude katmiseks.

  (2) Makstava toetuse suurus kehtestatakse igaks eelarveaastaks vallavalitsuse määrusega. Vallavalitsusel on õigus kehtestada erineva suurusega toetuste määrad väljaspool Valga linna elavale noorele ja lasterikka pere noorele.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida noore osalemist toetatud huvikoolis või huvitegevuses.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud viie päeva jooksul vallavalitsust teavitama, kui noor, kellele on toetus määratud, ei osale enam toetatavas huvihariduses või huvikoolis.

  (3) Määruse sätete rikkumisel korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine ja nõuda makstud toetuse tagasi.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Valga Vallavolikogu 25. mai 2018 määrus nr 33 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Lauri Drubinš
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json