Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2021, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 27.10.2020 nr 11
RT IV, 30.10.2020, 6
jõustumine 02.11.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2021RT IV, 03.07.2021, 106.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Rõuge valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist.

  (2) Kaasav eelarve on eelarve menetlemisel rakendatav protsess, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

  (3) Kaasava eelarve eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 30 000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt peab olema omavalitsusega seotud, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida liiga suuri ja ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objekt on rajatis või hoone või muu valmis toode (sh IT rakendus), mida on võimalik kohe peale valmimist kasutama hakata.
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]

  (2) Kaasava eelarve objekt peab olema ligipääsetav ja kasutatav igal ajal ilma piiranguteta. Eramaale rajatava objekti puhul sõlmib maaomanik Rõuge vallaga notariaalse kokkuleppe objekti ja selle juurdepääsutee tasuta kasutamiseks perioodiks, mis on seotud objekti amortiseerumise ajaga, kuid mitte vähem, kui 10 aastaks.
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]

  (3) Kaasava eelarve objektiks ei ole üldjuhul investeeringud, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

  (4) Kaasava eelarve objektiks ei ole valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja muude äriühingutega seotud rajatiste ja hoonete remont.
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]

  (5) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt. Volikogu poolt määratud kogusumma jaotatakse kahe rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma kaasava eelarve raames on 15 000 eurot.

  (6) Piirkonna all mõistetakse Rõuge vallaks ühinenud endiste omavalitsuste alasid: Rõuge, Haanja, Misso, Varstu ja Mõniste piirkond.

  (7) Volikogu võib enne kaasava eelarve menetluse algust otsustada kaasava eelarve mahu muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 3.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Rõuge Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele valla infokanalites.

§ 4.   Ettepanekute esitamine ja avaldamine

  (1) Ettepanekuid võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanekuid ei saa esitada objektide rajamiseks nendes asulates, kus realiseeriti eelmises kaasava eelarve rahvahääletuse voorus võitnud ideed.
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]

  (3) Ettepanek esitatakse vallavalitsusele vallavalitsuse poolt väljakuulutatud perioodil.

  (4) Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele allkirjastatult paberkandjal või e-postiga aadressil vald@rauge.ee.

  (5) Ettepanek peab sisaldama järgmist:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Rõuge valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Rõuge valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnanguline maksumus (kalkulatsioon põhineb hinnapakkumistel, turuvõrdlusel vmt) ja eeldatav iga-aastane kulu;
  6) isiku või asutuse kirjalik nõusolek, kelle territooriumile objekt soovitakse rajada;
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]
  7) eramaale rajatava objekti puhul maaomaniku kinnituskiri, et ta on valmis sõlmima vallaga notariaalse kokkuleppe maa tasuta kasutada andmiseks, kui antud idee saab rahvahääletusel nii suure toetuse, et läheb realiseerimisele;
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]
  8) muu oluline info, ideed iseloomustavad materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (6) Idee peab olema teostatav ühe kalendriaasta jooksul.

§ 5.   Ettepanekute analüüs ja kvalifitseerimine
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]

  (1) Ettepanekute analüüsi ja kvalifitseerimise vastavalt käesoleva määruse § 2 ja § 4 toodule teeb vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus võib jätta rahvahääletusele panemata ettepaneku, mis on seotud Rõuge valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja muude äriühingute objektidega.

  (3) Vallavalitsus võib anda soovituse sarnased ettepanekud liita ja vajadusel täiendada.

  (4) Ettepanekute kvalifitseerimisel lähtutakse § 2 ja § 4 toodust ja järgmistest kriteeriumidest:
  1) idee on teostatav ühe kalendriaasta jooksul;
  2) rajatav objekt on ligipääsetav ja kasutatav igal ajal ilma piiranguteta;
  3) ideede realiseerimine ei too kellelegi otseselt ärilist kasu ega vähenda nende kohustusi;
  4) kulutused on põhjendatud ja eelarve läbipaistev;
  5) ei teki ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele.

  (5) Kvalifitseerunud ettepanekud pannakse rahvahääletusele.

§ 6.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Rõuge vallas.

  (2) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (4) Rahvahääletuse aeg on seitse kalendripäeva.

  (5) Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult vallavalitsuses, esitades isikut tõendava dokumendi, kusjuures võib kasutada ka vallavalitsuse vastava töötaja abi. Lisaks võib vallavalitsus hääletuse korraldada ka teenuskeskustes, raamatukogudes ning muudes avalikes ruumides. Täpsem info hääletuse läbiviimise kohta avaldatakse valla infokanalites.

  (6) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

  (7) Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (8) Rahvahääletuse tulemused avaldatakse valla infokanalites.

§ 7.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve ettepaneku realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitaja(te)ga.

  (2) Elluviimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ideed, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa kaasava eelarve kavandatud summat.

  (3) Kui paremusjärjestuselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa, kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust.

  (4) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse 45 päeva jooksul peale hanke tulemuste selgumist leida kaasrahastus ettepaneku realiseerimiseks puudujäävas osas. Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaasfinantseeringut leitud, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt
[RT IV, 03.07.2021, 1 - jõust. 06.07.2021]

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json