HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2021, 38

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks

Vastu võetud 01.07.2021 nr 144

Arvestades vajadust leevendada COVID-19 levikuga kaasnenud tegutsemispiirangutest tulenenud negatiivseid majanduslikke mõjusid Tartu linnas lastele ja noortele huviharidust ja huvitegevust osutavatele juriidilistele isikutele, kehtestatakse käesolevaga toetus juriidiliste isikute toimetuleku abistamiseks 2021. aasta suvel.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib 2021. aasta suvel ühekordse toetuse taotlemist ja toetuse andmist Tartu linnas lastele ja noortele ning eakatele huviharidust ja huvitegevust osutavatele juriidilistele isikutele.

§ 2.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetust on õigus taotleda igal Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. aasta määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord", Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. aasta määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. aasta määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" 2021. aastal toetust saanud juriidilisel isikul, kui:
  1) juriidiline isik üürib huvihariduse või huvitegevuse läbiviimiseks ruume või rajatisi lepinguga, mis on sõlmitud vähemalt üheks aastaks, või ta on vastavate ruumide või rajatiste omanik;
  2) juriidilisel isikul on punktis 1 nimetatud lepingust või omandist tulenevalt kohustus tasuda ruumide kasutamise eest üüri või kõrvalkulusid või kaasnevad ruumide või rajatiste omanikuna ülalpidamise kulud ning ta on 2021. aasta märtsis ja aprillis vastavaid kulusid kandnud.

§ 4.   Toetuse määr ja abikõlblikud kulud

  (1) Toetust saab taotleda reaalselt juunikuu eest tasutud üüri, kõrvalkulude või ruumide ja rajatiste ülalpidamisega seotud kulude katmiseks eeldusel, et juunikuu abikõlblikud kulud olid 250 eurot või rohkem.

  (2) Toetust antakse kuni kahekordses juunikuu kulude ulatuses, toetuse ülemmäär on 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

  (3) Abikõlblikud on 2021. aasta juunikuu järgmised kulud:
  1) üür;
  2) kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest, küttekulu, kulu side- ja kommunikatsiooniteenuse eest, prügiveokulu, hooldus- ja halduskulu;
  3) kindlustusega seotud kulu;
  4) muu kulu, mis on seotud ruumide või rajatiste üürimise või nende omanikuna ülalpidamisega (kulude seost tuleb põhjendada, kui see ei ole ilmne).

§ 5.   Toetuse taotlus

  (1) Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis perioodil 2.-16. juuli 2021. a.

  (2) Toetuse taotluses tuleb esitada juunikuu kulude summa ja selle ulatuses arvete tasumist tõendavad dokumendid (maksekorraldused). Lisaks tuleb taotlusega koos esitada ruumide või rajatiste kasutamise leping ning märtsi- ja aprillikuus kulude kandmist tõendavad dokumendid (maksekorraldused).

  (3) Taotluse koosseisus tuleb anda kinnitus, et taotleja:
  1) on 2021. aastal COVID-19 tingitud piirangute ajal jätkanud huvihariduse või huvitegevuse osutamist distantsõppes või muus asjakohases vormis;
  2) kavatseb jätkata huvihariduse või huvitegevuse osutamist järgmisel 2021/2022. õppeaastal.

§ 6.   Toetuse taotluste hindamine

  (1) Toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjon analüüsib kulude abikõlblikkust ja teeb ettepaneku toetuse suuruse kohta, arvestades vajadusega toetada võimalikult paljusid huvihariduse ja huvitegevuse osutajaid.

§ 7.   Toetuse andmine

  Toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json