Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määruse nr 24 "Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 16

Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määruse nr 24 "Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Vastu võetud 27.06.2024 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366, jäätmeseaduse § 71 lõigete 1 ja 2 ja pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määruses nr 24 "Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 15 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Teenustasusid ei muudeta enne 12 kuu möödumist teenuse osutamise alustamisest ja mitte sagedamini kui üks kord aastas.“;
  2) paragrahvi 20 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: „3) segaolmejäätmete täpsemad veosagedused (4 – 12 nädalat) sätestatakse jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitava jäätmeveolepinguga.“;
  4) paragrahvi 21 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Köögi- ja sööklajäätmete mahuteid tuleb tühjendada perioodil 01.05 – 30.09 vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Toitlustusega tegelevad asutused ja ettevõtted, toidukaubandusega tegelevad ettevõtted ja korteriühistud võivad taotleda mahuti tühjendamist sagedusega üks kord seitsme päeva jooksul, esitades vallavalitsusele kirjaliku põhjendatud taotluse. Vallavalitsuse vastav ametnik teeb otsuse jäätmevaldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 14 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Perioodil 01.10 – 30.04 on jäätmevaldajal õigus kasutada tühjendussagedust üks kord nelja nädala jooksul.“;
  5) paragrahvi 21 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Toitlustusega tegelevad asutused ja ettevõtted, toidukaubandusega tegelevad ettevõtted ja korteriühistud omavad õigust erisusele kasutada segapakendite mahutite ja kogumiskottide tühjendamise tühjendussagedust tiheasustusalal üks kord kahe nädala jooksul ja hajaasustusalal üks kord nelja nädala jooksul. Erisust mitte omavate jäätmevaldajate segapakendite veosagedused on 4 – 12 nädalat. Jäätmeveo sagedused sätestatakse jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitava jäätmeveolepinguga.“;
  6) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: „(31) Lõikes 1 – 3 nimetamata liigiti kogutavate jäätmeliikide veosagedused on vahemikus 4 – 12 nädalat.“;
  7) paragrahvi 21 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(7) Põhjendatud vajaduse korral on vallavalitsusel õigus muuta korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumismahutite tühjendamise sagedusi. Jäätmevedajal on õigus esitada vallavalitsusele ettepanekuid kogumismahutite tühjendamise sageduste muutmiseks. Jäätmevedajal on kohustus vallavalitsusega kooskõlastada kogumismahutite tühjendamise sageduste laiapõhjalise muudatuse rakendamine, esitades selleks põhjendatud taotluse. Kogumismahutite tühjendamise graafik on jäätmeveo lepingu osaks. Jäätmevedaja teavitab jäätmevaldajat jäätmeveo toimumise aegadest posti või e-posti teel vastavalt kokkuleppele jäätmevaldajaga.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Indrek Eensalu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json