KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 21

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 29.05.2019 nr 19
RT IV, 11.06.2019, 28
jõustumine 14.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2024RT IV, 03.07.2024, 1506.07.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Peipsiääre valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

  (2) Määruse eesmärgiks on tagada inimeste ja elukeskkonna rahu, ohutus, samuti vältida võimaliku ohu tekkimist.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (5) Ilutulestiku korraldamist ja/või pürotehnika kasutamist reguleerib käesolev määrus, lõhkematerjaliseadus, korrakaitseseadus ning Peipsiääre valla heakorra eeskiri.

  (6) Kõrgendatud turvariskiga avalikuks ürituseks loetakse:
  1) üritus, mille eeldatav osalejate arv on 500 ja rohkem;
  2) üritus, kus tehakse lõket;
  3) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine;
  4) üritus, mis toimub piiriveekogul ja/või siseveekogul;
  5) üritus, mis on suunatud lastele ja lastega peredele.

  (7) Seadme ohutuse seadusest tulenevaid nõudeid isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele, seadmetööle ning auditile kohaldatakse järgmiste seadmete puhul:
  1) suurema kui 0,5-baarise sisemise töörõhuga surveseade või ohtliku kemikaali käitlemiseks kasutatav surveseade olenemata sisemisest töörõhust;
  2) gaasiseade;
  3) inimese, looma või asja tõstmiseks kasutatav masin (tõsteseade), sealhulgas lõbustuspargi seade;
  4) elektriseade.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 loetletud nõuete täitmise eest vastutab seadme kasutamise eest vastutav isik.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik kogunemine – avalik koosolek või avalik üritus.

  (3) Avalik koosolek – inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

  (4) Avalik üritus (üritus) – avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud meelelahutusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (5) Oht – olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE, LOA VÄLJASTAMINE, LOA ANDMISEST KEELDUMINE, LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse korraldajaks (korraldaja) võib olla füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigiasutus. Ürituse korraldajaks võib olla Peipsiääre Vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutavaks isikuks täieliku teovõimega täisealise füüsilise isiku. Kui ürituse korraldajaks on füüsiline isik ise, siis loetakse ürituse läbiviimise eest vastutavaks isikuks korraldajat ennast tingimusel, et ta on täieliku teovõimega täisealine inimene.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Peipsiääre valla haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Luba ei taotleta üritusele, mille korraldajaks on Peipsiääre Vallavalitsus või vallavalitsuse allasutused. Ürituse läbiviimiseks on vaja küsida kooskõlastus ametiasutuselt, kui kooskõlastamise nõue tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks esitab korraldaja Peipsiääre Vallavalitsusele vormikohase (Lisa 1) ja allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise taotluse (taotlus) koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (kooskõlastused, skeemid, joonised, nimekirjad vms).

  (4) Taotluse vormi kinnitab Peipsiääre Vallavolikogu. Taotluse vorm on kättesaadav Peipsiääre valla veebilehel www.peipsivald.ee ning paberkandjal vallavalitsuses.

  (5) Taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist.

  (6) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises, mis ei ole avalik koht, kui üritus vastab selle territooriumi või ehitise kasutusotstarbele või on selleks kohandatud ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvarisk ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadus. Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

  (7) Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest vähemalt 30 päeva enne ürituse läbiviimise päeva e-posti aadressile [email protected].

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamise taotlus ja kooskõlastused

  (1) Taotluses märgitakse ürituse toimumise kohta järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja andmed (nimi, aadress, registri- või isikukood, e-posti aadress ja kontakttelefon; vastutava isiku nimi, isikukood, e-posti aadress ja kontakttelefon);
  2) ürituse andmed (nimetus, laad, toimumise koht, alguse kuupäev ja kellaaeg, lõpu kuupäev ja kellaaeg, lühikirjeldus, eeldatav osalejate arv, teave piletimüügi kohta, heli- ja/või valgustehnika kasutamine, paigaldatav lisainventar (kauplemisinventar, tribüün, lava vms), auditi kohustusega seadmete kasutamine (surveseade, mänguelement, kuumaveekatel, gaasipaigaldis, elektriseade, tõsteseade vms), lõkke tegemine);
  3) jäätmehoolduse korraldamine (vastutaja nimi ja kontakttelefon; WC-teenuse vastutaja nimi ja kontakttelefon);
  4) hinnang turvariskide kohta; turvalisuse ja meditsiinilise abi tagamine (turvalisuse tagamise eest vastutaja nimi ja kontakttelefon; meditsiinilise abi tagamise eest vastutaja nimi ja kontakttelefon);
  5) ilutulestiku korraldamine (kasutatava pürotehnika kategooria, koht, kuupäev, kellaaeg; vastutaja nimi ja kontakttelefon; pädevustunnistusega pürotehniku nimi ja kontakttelefon);
  6) liikluskorraldus (liiklusvahendite parkimise eest vastutaja nimi ja kontakttelefon; suletava territooriumi/sõidutee nimi; suletav territoorium sulgemise algus- ja lõpuaeg; sõidukite parkimise ja liikluse korralduse skeem eraldi lehel, kus näidata ajutiste liikluskorraldusvahendite asukohad ja kasutusajad);
  7) kauplemine (müügikohtade arv, toitlustajate arv; müügiaja alguse ja lõpu aeg; alkohoolseid jooke müüvate/pakkuvate ettevõtjate arv);
  8) kooskõlastused (kinnistu omanik, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnaamet; Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, muu ametiasutus).

  (2) Loa taotlusele kirjutab alla korraldaja ning ürituse läbiviimise eest vastutav isik, kinnitades sellega esitatud andmete õigsust ja et korraldaja ning ürituse läbiviimise eest vastutav isik on teadlik korrakaitseseaduses sätestatud avalikus kohas käitumise üldnõuetest, Peipsiääre valla heakorra eeskirjast, Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskirjast, avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetest Peipsiääre vallas ning kohustub neid täitma.

  (3) Vallavalitsusel on õigus küsida ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik loa andmise otsustamiseks.

  (4) Avalik üritus kooskõlastatakse selle kinnistu omanikuga, kelle kinnistule üritus planeeritakse. Kooskõlastuse võtab korraldaja.

  (5) Avalik üritus kooskõlastatakse Keskkonnaametiga juhul, kui üritus toimumise kohaks on kaitstav loodusobjekt. Kooskõlastuse võtab kinnistu omanik või tema volituse alusel korraldaja.

  (6) Avalik üritus kooskõlastatakse Päästeametiga juhul, kui ürituse toimumise kohaks on siseveekogu ja/või avalikul üritusel tehakse lõket. Kõrgendatud turvariskiga ürituse korraldamiseks tuleb üritus kooskõlastada Päästeametiga. Kooskõlastuse võtab korraldaja.

  (7) Kõrgendatud turvariskiga ürituse korraldamiseks tuleb üritus kooskõlastada Politsei- ja Piirivalveametiga. Kooskõlastuse võtab korraldaja.

  (8) Avaliku ürituse loa andmisest teavitatakse Politsei- ja Piirivalveametit, ürituse kooskõlastanud ametiasutust ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet. Teavitamiskohustus on Peipsiääre Vallavalitsusel.

§ 6.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (menetleja), kes vajadusel küsib korraldajalt täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi.

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse. Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.

  (3) Kui loa taotlus ei ole esitatud õigeks ajaks, jäetakse taotlus üldjuhul läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat. Taotluse esitamisel hiljem kui 30 päeva enne ürituse algust võib anda välja avaliku ürituse loa juhul, kui luba on võimalik kiiremini välja anda.

  (4) Vallavalitsusel on õigus avaliku ürituse korraldamise lubamisel:
  1) näha ette avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks põhjendatud lisatingimusi;
  2) muuta või teha ettepanek avaliku ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) kohustada avaliku ürituse korraldajat valla haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva avaliku ürituse korral korraldama territooriumi puhastamise ja/või haljasala taastamise.

  (5) Loa andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusena.

  (6) Korralduses märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon);
  3) andmed ürituse läbiviimise eest vastutava isiku kohta (nimi, isikukood, kontakttelefon);
  4) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  6) ilutulestiku korraldamise ja/või pürotehnika kasutamise õigus ja tingimised;
  7) muud lisatingimused ürituse korraldamiseks.

  (7) Vallavalitsus teavitab korraldajat loa andmisest või andmata jätmisest taotlusel märgitud e-posti aadressile kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või loa andmata jätmise otsuse tegemisest.

  (8) Vallavalitsus teavitab viivitamata politseiasutust ja ürituse kooskõlastanud ametiasutust loa andmisest asutuse e-posti aadressile, kuid mitte hiljem, kui kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise otsuse tegemisest.

§ 7.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest võib keelduda, kui:
  1) kinnistu omanik, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet või muu ametiasutus, kelle kooskõlastus ürituse korraldamiseks on vajalik, ei kooskõlasta esitatud taotlust;
  2) samal ajal ja samas kohas on varem lubatud mõne teise ürituse korraldamine;
  3) korraldaja on esitanud valeandmeid;
  4) üritus on vastuolus kõlblusnormidega;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Loa andmata jätmisest ja selle põhjustest teavitab vallavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametiasutust.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse läbiviimiseks antud loa võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) korraldaja on esitanud taotluse avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamiseks;
  2) korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  4) korraldaja ei ole täitnud käesolevat korda ja/või vallavalitsuse poolt ürituse korraldamiseks antud ettekirjutusi.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametiasutust.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, AVALIKU ÜRITUSE LÄBIVIIMISE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 9.   Nõuded avalikule üritusele

  (1) Veekogudel toimuvate ürituste korraldamisel tuleb kaasata väljaõppe saanud vetelpääste.

  (2) Avalikul üritusel on keelatud:
  1) tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote müük;
  2) müüa ja esitleda alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi;
  3) tarbida jooke klaastaaras.

  (3) Lastele, noortele (vanus alla 18 aastat) ja peredele suunatud üritustel on alkohoolsete jookide esitlus ja alkohoolsete jookide müük ning tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote müük keelatud.

  (4) Üritusel peab olema tagatud piisav kogus ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu, et ürituse territoorium püsiks puhtana. Pärast ürituse lõppu on korraldaja kohustatud territooriumi koristama hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 9-ks või ürituse korraldamise loal märgitud ajaks.

  (5) Isik, kes müüb kaupa või teenust avalikul üritusel, peab:
  1) tundma oma müüdavat kaupa või teenust;
  2) järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid;
  3) kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama ürituse korraldamise vastavalt avaliku ürituse korraldamise loal toodud tingimustel;
  2) tagama, et ürituse läbiviimise eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama ürituse rahumeelse toimimise;
  4) tagama tuleohutuse ja järgima tuleohutusnõudeid;
  5) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel märgistama ja piirama ohtlikud kohad;
  6) täitma ürituse toimumise ajal politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi;
  7) lõpetama ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  8) korraldama oma kulul ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  9) kasutama toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu;
[RT IV, 03.07.2024, 15 - jõust. 06.07.2024]
  10) avalikel üritustel peab eraldi koguma segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed, segapakendijäätmed ja pandipakendi.
[RT IV, 03.07.2024, 15 - jõust. 06.07.2024]

§ 11.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab ohu korral avaliku ürituse peatama.

  (2) Ürituse peatamise tinginud asjaolude kõrvaldamise või äralangemise järel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada ohtu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud ürituse lõpetama.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab ametiasutus oma pädevuse piires.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise nõuete rikkumise eest karistatakse kohtuvälise menetleja poolt vastavalt kehtivale õigusaktile:
  1) tuleohutuse seaduse alusel avaliku ürituse tuleohutusnõuete rikkumine – Päästeamet;
  2) seadme ohutuse seaduse alusel seadme kasutusel võtmise ja kasutamise ning seadmetöö nõuete rikkumine – Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet;
  3) lõhkematerjaliseaduse alusel pürotehnilise toote kasutamise, valmistamise ning hoidmise nõuete rikkumine; pädevus- või kutsetunnistuseta töötamine; ilutulestiku tegemise takistamisega ohu tekitamine – Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet; Politsei- ja Piirivalveamet;
  4) alkoholiseaduse alusel alkohoolse joogi jaemüügil kehtivate piirangute ja keeldude rikkumine – Maksu- ja Tolliamet; Politsei- ja Piirivalveamet; Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet; Veterinaar- ja Toiduamet; valla- või linnavalitsus;
  5) kaubandustegevuse seaduse alusel kauba või teenuse müük selleks mitteettenähtud kohas – Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet; Terviseamet; Politsei- ja Piirivalveamet; valla- või linnavalitsus;
  6) jäätmeseaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumine – Keskkonnainspektsioon; politseiasutus; valla- või linnavalitsus;
  7) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel heakorratööde eeskirjade rikkumine; koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumine – valla- või linnavalitsus; Politsei- ja Piirivalveamet.

  (3) Ürituse ettevalmistamise, läbiviimise ja lõpetamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (4) Üritusega Peipsiääre vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Avaliku ürituse loa taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json