Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 26

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 24.01.2018 nr 23
RT IV, 01.02.2018, 52
jõustumine 04.02.0218

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2024RT IV, 03.07.2024, 1406.07.2024

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Narva-Jõesuu Linna hallatav asutus.

  (2) Rahvaraamatukogu ametlik nimetus on Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu ja asukohad ning postiaadressid on:
  1) Kesk 3, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, 29023;
  2) Sinimäe raamatukogu asukohaga Kesk 1, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn, 40101;
  3) [kehtetu - RT IV, 03.07.2024, 14 - jõust. 06.07.2024]
  4) Olgina raamatukogu asukohaga Narva mnt.12, Olgina alevik, Narva-Jõesuu linn, 40103.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkond on Narva-Jõesuu linn.

  (4) Raamatukogul on oma pitsat.

  (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (6) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab Narva-Jõesuu linnavolikogu.

  (7) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskirjas.

  (8) Raamatukogus on avalik internetipunkt.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) Narva-Jõesuu linna elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele.
  2) osutab tasulisi lisateenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne). Lisateenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab Narva-Jõesuu linnavalitsus (edaspidi „linnavalitsus“);
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest. (RVL)
  5) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  7) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi; korraldab näitusi.
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu kasutuses on Narva-Jõesuu linna vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks.

  (2) Raamatukogu arhiivi teavike üle teostavad järjepidevat kontrolli kõik raamatukogu töötajad vastavalt töövaldkonnale.

  (3) Raamatukogul on oma alaeelarve Narva-Jõesuu linna eelarves.

  (4) Ettepanekud eelarve eelnõu kohta esitab raamatukogu direktor vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale.

  (5) Raamatukogu tulud moodustuvad:
  1) linna eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
  5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest laekumistest.

  (6) Raamatukogu kulud on:
  1) personalikulu;
  2) materiaalse- ja immateriaalse vara soetamine ja renoveerimine;
  3) majandamiskulud.

§ 4.   Raamatukogu juhtimine, personalitöö ja arhiiv

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor.

  (2) Direktoriga sõlmib töölepingu linnapea. Direktoriga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping.

  (3) Raamatukogu direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
  2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud linnavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
  3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega. Teeb ettepanekuid linnavalitsusele raamatukogu töötajate koosseisu ja asutuse struktuuri muutuste kohta.
  5) annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks;
  6) teeb ettepanekuid linnavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses;
  7) annab vähemalt kord aastas linnavalitsusele aru raamatukogu tegevuse kohta;
  8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele ja isikutele;
  10) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.

  (4) Raamatukogu arhiivis säilitatakse raamatukogu tegevuse käigus loodud dokumente Narva-Jõesuu raamatukogu dokumentide näidisloetelu alusel.

§ 5.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Linnavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustatakse raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks vähemalt kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu.

  (2) Raamatukogu nõukogu liikmed kinnitatakse linnavalitsuse poolt linnapea ettepanekul.

  (3) Raamatukogu nõukogu viib kaks korda aastas läbi raamatukogu töö hindamise ja esitab tulemused linnavalitsusele.

§ 6.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab Narva-Jõesuu linnavalitsus.

  (2) Järelevalvet raamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (4) Kõik maakonnas asuvad raamatukogud esitavad maakonnaraamatukogule raamatukogu statistilise ja sisulise töö aruande.

  (5) Inventuuri läbi viimiseks raamatukogus, teeb raamatukogu direktor ja linnapeale ettepaneku moodustada inventuuri läbi viiv komisjon.

§ 7.   Kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa linnavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvustamiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise.

  (4) Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 8.   Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega, lähtuvalt kehtivast seadusandlusest.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab linnavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json