Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 28

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 28.04.2021 nr 110
RT IV, 11.05.2021, 4
jõustumine 14.05.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2024RT IV, 03.07.2024, 1406.07.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri sätestab lugejateeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ning vastutuse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hallatava asutuse Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu struktuuriüksusteks olevates Olgina, Sinimäe ja Narva-Jõesuu raamatukogudes.
[RT IV, 03.07.2024, 14 - jõust. 06.07.2024]

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine jm). Eriteenuste hinnad kehtestab Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

  (3) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu.

  (4) Lugejal on võimalik kasutada raamatukogu teenuseid veebipõhises raamatukogude andmebaasis URRAM aadressil http://www.lugeja.ee, logides sisse ID-kaardi, mobiil-IDga või kasutajanime ja parooliga.

  (5) Narva-Jõesuu linna elanikule, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei saa raamatukogu külastada, korraldab raamatukogu lugeja soovil tasuta koduteenindust.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja nõustub seda täitma. Raamatukogu tagab, et kõik lugejad saavad tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga nii kohapeal kui ka Narva-Jõesuu Linnavalitsuse veebilehel.

  (2) Lugejaks registreeritakse ja raamatukoguteenuseid kasutatakse ID-kaardi või muu isikut tõendava pildiga dokumendi või õpilaspileti alusel. Alaealise lugejaks registreerimisel on raamatukogul õigus küsida lapsevanema või eestkostja nõusolekut.

  (3) Oma isikuandmete kasutamiseks annab lugeja nõusoleku eeskirjas sätestatud ulatuses.

  (4) Lugejaks registreerimisel kantakse andmebaasi järgmised isikuandmed ja raamatukogu nõudel alaealise isiku puhul ka vanema andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefon;
  5) e-posti aadress (selle olemasolul).

  (5) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglaste ümberregistreerimine toimub pärast võlgade (kaotatud ja rikutud teavikud) likvideerimist.

  (6) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu isiku- või kontaktandmete muutumisest.

§ 4.   Lugeja isikuandmete kasutamine

  (1) Raamatukogu kogub isikuandmeid lugejatele raamatukoguteenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks.

  (2) Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukoguhoidjatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele.

  (3) Andmebaasist kustutatakse lugeja andmed kui lugeja pole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm (3) aastat.

§ 5.   Teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus

  (1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikute kojulaenutamise õigus on registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (2) Teavikute laenutus registreeritakse andmebaasis. Ühele lugejale korraga laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

  (3) Raamatukogul on õigus määrata kohalkasutatavateks sisult või hinnalt väga väärtuslikke teavikuid ja teatmeteoste ainueksemplare.

  (4) Teavikuid laenutatakse koju 30 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühemaid laenutusaegu ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

  (5) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse lugejale telefoni või e-posti teel. Kui lugeja 5 päeva jooksul teavikule järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

  (6) Kui andmebaasis on olemas lugeja e-posti aadress, saadetakse lugejale automaatselt enne tagastamistähtaja saabumist teade tagastamistähtpäeva saabumise kohta.

  (7) Lugeja võib teaviku tagastamistähtaega pikendada telefoni ja e-posti teel või kasutades andmebaasi lugejakeskkonda, kui teavikule pole järjekorda. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks. Tagastamistähtaja ületanud teavikut andmebaasi lugejakeskkonnas pikendada ei saa.

  (8) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikuid määratud tähtajaks, võib temalt nõuda viivist.

§ 6.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, teenustealast nõustamist, puuduva teaviku tellimist teistest raamatukogudest.

  (2) Lugejal on õigus kasutada arvutit üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Vajadusel korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.

  (3) Lugejal on õigus saada igakülgset abi ning juhendamist andmebaaside kasutamisel ning andmete leidmisel.

§ 7.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja vastutab tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite või muu raamatukogu inventari rikkumise eest ning on kohustatud raamatukogule tekitatud kahju hüvitama.

  (2) Lugeja on kohustatud:
  1) teavikuid hoolikalt hoidma ja kahjustatud teavikust teavitama koheselt raamatukoguhoidjat;
  2) laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu. Viivise suuruse määrab linnavalitsus koos eriteenuste hindade kehtestamisega;
  3) teaviku rikkumise või kaotamise korral asendama selle sama teavikuga või hüvitama teaviku väärtuse rahas. Teaviku väärtuse määramise aluseks võetakse teaviku turuhind. Rikutud või kaotatud teaviku väärtuse määrab raamatukoguhoidja. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võib raamatukogu teavikute koju laenamise õiguse ära võtta kuni üheks (1) aastaks.

  (3) Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

§ 8.   Interneti ja lugejaarvuti kasutamine

  (1) Raamatukogus asuvat lugejaarvutit võimaldatakse kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (2) Interneti ja lugejaarvutite kasutamiseks on võimalik eelnevalt registreeruda kas raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel.

  (3) Raamatukoguhoidjal on õigus küsida arvutikasutajalt, kes ei ole andmebaasis registreeritud lugejana, isikut tõendavat dokumenti.

  (4) Raamatukoguhoidjal on õigus piirata arvutikasutusaega.

  (5) Lugejaarvuti kasutaja on kohustatud:
  1) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;
  2) teavitama viivitamatult raamatukoguhoidjat arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest mõne süsteemi töös.

  (6) Keelatud on:
  1) kodulehtede külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
  2) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  3) arvuti seadete muutmine;
  4) tarkvara ja arvutimängude allalaadimine;
  5) arvuti juures söömine ja joomine.

  (7) Kasutaja süül riist- või tarkvarale tekitatud kahju hüvitab lugejaarvuti kasutaja.

§ 9.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu külastaja peab hoidma korda. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

  (2) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukoguhoidja korraldusi, mis tulenevad hea käitumise tavadest.

  (3) Raamatukogus ei teenindata alkoholi- või narkojoobes külastajat

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks järgmised õigusaktid:
  1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json