HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 31

Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 17.11.2022 nr 18
RT IV, 29.11.2022, 2
jõustumine 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2024RT IV, 03.07.2024, 501.08.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Saku valla lastele ja noortele (edaspidi noor) spordiklubides treenimiseks antavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ja maksmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve läbiviimise kord (edaspidi määrus).

  (2) Määruse eesmärk on toetada ja soodustada Saku valla noorte sporditegevust, võimaldades Saku valla noortele sporditegevust pakkuvatel spordiklubidel taotleda toetust oma tegevuskulude osaliseks katmiseks.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saku valla noor on üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppiv kuni 19-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saku vald;
  2) lapsevanem on lapse vanem või üksikvanem või eestkostja või hoolduspere vanem;
  3) üksikvanem on lapsevanem, kes kinnitab, et noore teine vanem ei ela lapsega samas leibkonnas. Üksikvanemaks olemist ei pea kinnitama juhul, kui rahvastikuregistri andmetel puudub teine vanem;
  4) spordiklubi on mittetulundusühing, sihtasutus või muu eraõiguslik juriidiline isik, kes pakub noortele sporditegemise võimalusi;
  5) sporditegevuse toetus on sihtotstarbeline rahaline eraldis noore sporditegevuse osalustasu osaliseks katmiseks;
  6) baastoetus on sihtotstarbeline rahaline eraldis spordiklubile noore sporditegevuse kulude osaliseks katmiseks;
  7) osalustasu on tasu, mida lapsevanem maksab noore sporditegevuses osalemise eest spordiklubile;
  8) ARNO on Saku valla haridusteenuste haldamise infosüsteem;
  9) SPOKU on Saku valla e-taotluste esitamise ja menetlemise süsteem;
  10) vallavalitsus – Saku valla kollegiaalne täitevorgan Saku vallavalitsus;
  11) ametiasutus – Saku valla ametiasutus Saku Vallavalitsus;
  12) EKR tase treener – Eesti Olümpiakomitee poolt Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku alusel välja antav treeneri kutse.
[RT IV, 03.07.2024, 5 - jõust. 01.08.2024]

§ 3.   Sporditegevuse toetuse maksmise alused

  (1) Sporditegevuse toetust makstakse Saku valla noorele:
  1) kelle elukoht ja tema mõlema vanema või üksikvanema või eestkostja või hoolduspere vanema elukoht toetuse maksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saku vald;
  2) kes treenib regulaarselt spordiklubi treeningrühmas, mille treeningtegevust juhendab vähemalt EKR tase 3 vastava valdkonna treenerikutsega juhendaja ning treeningud toimuvad vähemalt 8 korda kuus.
[RT IV, 03.07.2024, 5 - jõust. 01.08.2024]

  (2) Noore sporditegevust toetatakse ainult ühes spordiklubis ühel spordialal.

  (3) Sporditegevuse toetuse suurus on kuni 25 eurot noore kohta kuus, kuid mitte rohkem kui osalustasu kuus.

  (4) Sporditegevuse toetust makstakse noore spordiklubis treenima asumisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

  (5) Toetuse maksmine lõpetatakse noore spordiklubist lahkumisest teavitamise kuule järgnevast kuust.

  (6) Noorte nimekiri, kelle eest sporditegevuse toetust makstakse, fikseeritakse infosüsteemis ARNO toetuse saamise kuu 1. kuupäeval.

  (7) Juhul, kui noor treenib spordiklubis väljaspool Saku valda ja spordiklubi ei ole esitanud taotlust sporditegevuse toetuse saamiseks, võib sporditegevuse toetuse erandkorras kanda kuludokumendi alusel lapsevanema pangakontole.

§ 4.   Sporditegevuse toetuse taotlemine

  (1) Sporditegevuse toetuse saamiseks esitab spordiklubi ametiasutusele taotluse e-taotluste süsteemis SPOKU igal aastal 1. augustist kuni 31. oktoobrini koos tunniplaani ja spordiklubi kinnitatud hinnakirjaga, mis kajastab kõiki noortele kehtestatud osalustasusid. Spordiklubi sisestab e-keskkonnas ARNO treeningutel osalevate noorte nimekirja, märkides iga noore juurde treeningrühma nimetuse, milles noor treenib.
[RT IV, 03.07.2024, 5 - jõust. 01.08.2024]

  (2) Esmakordset sporditegevuse toetuse taotlust saab esitada aastaringselt.

  (3) Spordiklubi lisab treeningutega liitunud noore andmed ARNO-sse koheselt pärast lapsevanemaga lepingu sõlmimist.

  (4) Noore lapsevanem määrab infosüsteemis ARNO toetust saava spordiklubi hiljemalt noore treenima asumise kuu viimasel kuupäeval. Lapsevanemal on õigus oma eelistust muuta kuni kuu viimase kuupäevani.

  (5) Kui noor lõpetab spordiklubis treenimise, teavitab lapsevanem ametiasutust infosüsteemis ARNO eelistusmärgise eemaldamisega hiljemalt toetuse saamise kuu viimasel kuupäeval.

  (6) Kui spordiklubi, mis tegutseb väljapool Saku valda, ei ole esitanud taotlust sporditegevuse toetuse saamiseks, on lapsevanemal võimalik erandkorras esitada osalustasu hüvitamiseks e-taotlus süsteemis SPOKU koos kuludokumendiga hiljemalt toetuse saamise kuu 25. kuupäeval.

§ 5.   Spordiklubide baastoetuse maksmise alused

  (1) Spordiklubid saavad taotleda Saku valla territooriumil treenivate noorte eest sporditegevuse läbiviimiseks baastoetust.
[RT IV, 03.07.2024, 5 - jõust. 01.08.2024]

  (2) Baastoetust on õigus saada spordiklubil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või Spordiregistris või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub noortele võimalust osaleda sporditegevuses ning mille treeningtegevust juhendab vähemalt EKR tase 3 treener ning treeningud toimuvad vähemalt 8 korda kuus 9 kuud aastas.
[RT IV, 03.07.2024, 5 - jõust. 01.08.2024]

  (3) Baastoetust ei maksta spordiklubile perioodil, mil Saku vald toetab spordiklubi tegevust riikliku huvihariduse ja -tegevuse toetusega. Riikliku huvihariduse ja -tegevuse toetuse lõppedes on spordiklubil õigus erandkorras teha baastoetuse taotlus järgnevate kalendrikuude ulatuses toetuse saamise aastal.

  (4) Baastoetus määratakse järgnevaks kalendriaastaks vastavalt:
  1) 50 eurot noore kohta aastas vastavalt klubi sporditegevuses osalevate Eesti rahvastikuregistris Saku valda registreeritud noorte arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga;
  2) Saku valla territooriumil noorte treeningtegevusi juhendavate treenerite tööjõukulu toetusest aastas.

  (5) Treenerite tööjõukulu toetust makstakse spordiklubile iga treeneri eest, kes juhendab Saku valla territooriumil vähemalt ühte noorte treeninggruppi vähemalt 8 korda kuus. Toetus ei sõltu treeneri juhendatavate gruppide arvust. Toetust ei maksta rohkemate treenerite eest, kui spordiklubil on registreeritud Saku vallas tegutsevaid noorte treeninggruppe.

  (6) Toetuse suurus sõltub treeneri kutsetasemest;
  1) EKR tase 3 treener 900 eurot;
  2) EKR tase 4 treener 1200 eurot;
  3) EKR tase 5 treener 1500 eurot;
  4) EKR tase 6 treener 2250 eurot;
  5) EKR tase 7 ja EKR tase 8 treener 3000 eurot.

§ 6.   Spordiklubide baastoetuse taotlemine

  Baastoetuse saamiseks esitab spordiklubi e-taotluste süsteemis SPOKU taotluse koos treeningul osalevate noorte, neid juhendavate treenerite nimekirja ning treeningute kalenderplaaniga igal aastal toetuse saamisele eelneva kalendriaasta novembrikuu jooksul.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine ja maksmine

  (1) Sporditegevuse toetuse ja baastoetuse eraldamise spordiklubile või erandkorras lapsevanemale otsustab vallavalitsus korraldusega 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Ametiasutus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse (ja taotleja) vastavust määruse nõuetele ja puuduste avastamisel annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, on ametiasutusel õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:
  1) spordiklubil ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  2) spordiklubi ei kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi määratud tähtaja jooksul;
  3) ilmneb, et spordiklubi või lapsevanem on taotluses esitanud valeandmeid;
  4) baastoetust taotleval spordiklubil on ametiasutuse ees võlgnevusi.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmisest ning selle põhjustest teavitatakse spordiklubi kirjalikult.

  (5) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) ilmneb, et noorel või toetuse saanud spordiklubil puudub alus toetuse saamiseks;
  2) spordiklubi, kuhu noore sporditoetus on kantud, lõpetab tegevuse.

  (6) Sporditegevuse toetus kantakse spordiklubi pangakontole septembrist maini e keskkonnas ARNO arvutatud toetuse summa ulatuses ning juunist augustini spordiklubi poolt esitatud arve alusel, hiljemalt jooksva kuu 14. kuupäevaks.
[RT IV, 03.07.2024, 5 - jõust. 01.08.2024]

  (7) Spordiklubi baastoetus kantakse spordiklubi pangakontole igakuiselt 1/12 kalendriaastaks määratud aastase baastoetuse summa ulatuses hiljemalt iga kalendrikuu 14. kuupäevaks.

  (8) Spordiklubil on õigus loobuda baastoetusest, teavitades sellest ametiasutust kirjalikult üks kuu ette.

§ 8.   Spordiklubi kohustused ja nende täitmise kontroll

  (1) Toetuse saajana spordiklubi kohustub:
  1) läbi viima käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavad treeningud;
  2) vähendama sporditegevuse toetuse summa võrra noore osalustasu;
  3) viivitamatult noore treeningrühma nimekirjast välja arvama, kui leping toetuse saaja ja lapsevanema vahel on lõppenud;
  4) teavitama ametiasutust treeningtegevuse lõpetamisest noortega;
  5) ametiasutuse kirjalikul nõudmisel tagasi maksma makstud toetuse vastavas nõudes esitatud tähtaja jooksul, kui ilmneb, et toetuse saamiseks ei olnud alust.

  (2) Saku Valla Spordikeskusel on õigus kontrollida, kas:
  1) spordiklubi õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, Spordiregistris või kas spordiklubi on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige;
  2) spordiklubi pakub noortele võimalust osaleda sporditegevuses, mille treeningtegevust juhendab vähemalt EKR tase 3 treener;
  3) treeningud toimuvad vähemalt 8 korda kuus;
  4) treeningutel osalevad e-keskkonna ARNO nimekirja kantud õpilased.
[RT IV, 03.07.2024, 5 - jõust. 01.08.2024]

  (3) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui ilmneb, et:
  1) toetust ei ole kasutatud vastavalt määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tingimustele;
  2) spordiklubi ei võimalda kontrollida spordiklubi tegevuse vastamist lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  3) spordiklubi lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2023.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json