Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Kiili vallas

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 32

Tunnustamise kord Kiili vallas

Vastu võetud 17.11.2022 nr 11
RT IV, 30.11.2022, 4
jõustumine 03.12.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2024RT IV, 03.07.2024, 806.07.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Kiili valla põhimääruse § 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse tunnustamise kord Kiili vallas, tunnustamise vormid ja kirjeldus, autasustamise ettepanekute tegemise ja autasude andmise alused.

§ 2.   Tunnustuse vormid

  Kiili valla tunnustamise vormid on:
  1) Kiili valla aastate tegu;
  2) Kiili valla aasta tegu;
  3) Kiili valla tänukiri;
  4) Kiili valla aasta sportlane/spordivõistkond;
  5) Kiili valla aasta kultuuritegija;
  6) Kiili valla aasta pärl.

§ 3.   Autasude andmine

  (1) Tiitel Aastate tegu antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kiili vallale osutatud silmapaistvate teenete eest. Tiitli Aastate tegu andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Kiili vallas.

  (2) Koos tiitliga Aastate tegu antakse isikule tunnistus ja Kiili valla sümboolikaga mälestusese. Tunnistuse kujunduse ja mälestuseseme valiku kinnitab vallavalitsus.

  (3) Tiitel Aastate tegu antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (4) Tiitel Aastate tegu omistatakse isikule üks kord.

  (5) Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega.

  (6) Tiitliga Aasta tegu kaasneb rahaline preemia, mille suuruse otsustab vallavalitsus võttes arvesse Kiili Vallavolikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekut.

  (7) Tänukiri antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust, edukalt esinenud Kiili valla poolt korraldatud konkursil või muul viisil esindanud või toetanud Kiili valda. Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus.
[RT IV, 03.07.2024, 8 - jõust. 06.07.2024]

  (8) Tiitel Aasta sportlane/spordivõistkond antakse füüsilisele isikule või võistkonnale, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel spordivõistlustel.

  (9) Tiitel Aasta kultuuritegija antakse füüsilisele isikule või kollektiivile, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi üleriiklikel võistlustel ja konkurssidel või rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.

  (10) Tiitlitega Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija kaasneb tunnistus ja mitterahaline preemia. Tunnistuse kujunduse ja mitterahalise preemia valiku kinnitab vallavalitsus.

  (11) Tiitel Aasta pärl antakse füüsilisele isikule silmapaistva tegevuse või saavutuse eest.

  (12) Tiitliga Aasta pärl kaasneb tunnistus ja mitterahaline preemia. Tunnistuse kujunduse ja mitterahalise preemia valiku kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Ettepanekud autasustamiseks

  (1) Ettepanek tiitli Aastate tegu andmiseks esitatakse Kiili Vallavalitsusele iga aasta 1. detsembriks. Ettepanekus näidatakse ära isiku olulised eluloolised andmed ja põhjendus, miks isik väärib tiitlit Aastate tegu.

  (2) Ettepaneku tiitli Aastate tegu andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu fraktsioon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

  (3) Kiili Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud ettepanekud ning edastab need koos oma seisukohaga läbivaatamiseks vallavolikogule.

  (4) Vallavolikogu vastava valdkonna komisjon vaatab ettepanekud läbi ning esitab hiljemalt jaanuarikuu vallavolikogu istungi päevakorda volikogu otsuse eelnõu tiitli Aastate tegu andmise kohta.

  (5) Tiitli Aastate tegu andmise otsustab Vallavolikogu.

  (6) Ettepanek tiitli Aasta tegu andmiseks esitatakse Kiili Vallavalitsusele iga aasta 7. jaanuariks.
[RT IV, 03.07.2024, 8 - jõust. 06.07.2024]

  (7) Tiitlile Aasta tegu saavad kandidaate esitada kõik Kiili valla elanike registris olevad isikud.

  (8) Tiitli Aasta tegu nominendid valib esitatute hulgast välja vallavalitsus.

  (9) Tiitli Aasta tegu kolm parimat tegu selguvad Kiili Vallavalitsuse poolt organiseeritud avaliku internetihääletuse teel.

  (10) Ettepaneku tänukirja andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavanem;
  3) vallavalitsuse liige;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

  (11) Ettepanek tiitli Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija andmiseks esitatakse Kiili Vallavalitsusele iga aasta 7. jaanuariks.
[RT IV, 03.07.2024, 8 - jõust. 06.07.2024]

  (12) Ettepaneku tiitli Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu fraktsioon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

  (13) Esitatud ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi andmeid ja põhjendust, miks isik, võistkond või kollektiiv tiitlit väärib.

  (14) Tiitli Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija laureaadid kinnitab vallavalitsus võttes arvesse volikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekut.
[RT IV, 03.07.2024, 8 - jõust. 06.07.2024]

  (15) Ettepanek tiitli Aasta pärl andmiseks esitatakse Kiili Vallavalitsusele iga aasta 7. jaanuariks.
[RT IV, 03.07.2024, 8 - jõust. 06.07.2024]

  (16) Ettepaneku tiitli Aasta pärl andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu fraktsioon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

  (17) Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi andmeid ja põhjendust, miks isik tiitlit väärib.

  (18) Tiitli Aasta pärl laureaadid kinnitab vallavalitsus võttes arvesse volikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekut.
[RT IV, 03.07.2024, 8 - jõust. 06.07.2024]

§ 5.   Autasude kätteandmine

  (1) Tiitli Aastate tegu koos tunnistuse ja Kiili valla sümboolikaga mälestusesemega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (2) Tiitli Aasta tegu koos tunnistusega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (3) Tänukirja annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees, vallavanem või teda asendav isik.

  (4) Tiitli Aasta sportlane/spordivõistkond ja Aasta kultuuritegija koos tunnistuse ja mitterahalise preemiaga annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees, vallavanem või teda asendav isik.

  (5) Tiitli Aasta pärl koos tunnistuse ja mitterahalise preemiaga annab autasustatavatele pidulikult kätte vallavolikogu esimees, vallavanem või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 51.   Valdkondlikud tunnustusavaldused

  (1) Vallavalitsus võib oma korraga kehtestada valdkondlikke tunnustusavaldusi.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega kaasneb valla tänukirja ja meene andmine.

  (3) Valdkondlikke tunnustusavaldusi annab välja vallavalitsus, vajadusel kaasates otsuse tegemiseks komisjone või valdkonna eksperte.

  (4) Valdkondlikud tunnustused antakse üle vallas toimuvatel pidulikel sündmustel. Vallavalitsus võib delegeerida tunnustamise korraldamise teistele isikutele.
[RT IV, 03.07.2024, 8 - jõust. 06.07.2024]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json