Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Elva vallavara valitsemise kord

Elva vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.08.2021, 3

Elva vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 26.03.2018 nr 23
RT IV, 03.04.2018, 24
jõustumine 06.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2019RT IV, 19.11.2019, 322.11.2019
26.07.2021RT IV, 03.08.2021, 206.08.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, lg 2, § 34 lg 2, § 35 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Elva vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) sätestab Elva valla (edaspidi vald) omandis oleva vara (edaspidi vallavara) omandamise, valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra.

§ 2.   Kohaldamisala

  (1) Korda kohaldatakse valla ametiasutusele (edaspidi vallavalitsus) ja ametiasutuse hallatavatele asutustele (edaspidi vallavalitsuse hallatav asutus) koos vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist reguleeriva kehtiva seadusandluse ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidega.

  (2) Korda ei kohaldata:
  1) vallale kuuluvate eluruumide kasutusse andmisel;
  2) avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa liiklusväliseks otstarbeks kasutamisel;
  3) vallavara kasutusse andmisel avalike sündmuste korraldamiseks;
  4) vallavara kasutusse andmisel hooajalise müügi korraldamiseks;
  5) vallavara lühiajalisel kasutusse andmisel ühekordsete sündmuste korraldamiseks või üksikuid ruume piiratud ajaks ööpäevas.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtude reguleerimise kord määrusega.

§ 3.   Vallavara mõiste

  Vallavaraks käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevad asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sealhulgas valla kasuks teiste isikute kinnisasja koormamine.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 4.   Vallavara valitsejad

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) vallavolikogu;
  2) vallavalitsus;
  3) vallavalitsuse hallatavad asutused;
  4) valla osalusega eraõiguslik juriidiline isik vastavalt põhikirjale.

  (2) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

  (3) Vallavara jaotuse valitsejate vahel ja vallavara üleandmise otsustab vallavalitsus. Asutus, kelle valitsemisalas vallavara seaduslikult on või kelle ülesannete täitmisel see vajalik on, on õigustatud või kohustatud selle vara vastu võtma.

§ 5.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on menetlus vallale vara omandamisel, vallavara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel ning valla osalemisel aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena Eestis registrisse kantud aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus.

  (2) Vallavara valitsejad peavad arvestust nende valitsemisel oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

  (3) Vallavara majandamiseks vajalikud kommunaal-, hooldus- ja haldamisteenuste osutamise lepingud sõlmib selleks ettenähtud vahendite piires vallavara valitseja, kui käesolevas korras või vallavolikogu või –valitsuse õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema selle säilimise ja korrashoiu eest.

  (5) Isik, kelle valdusesse vallavara on tema töö- või teenistusülesannete täitmiseks antud, vastutab vallavara kasutamisel selle heaperemeheliku, eesmärgipärase, otstarbeka ja säästliku kasutamise eest.

§ 6.   Vallavara üleandmine, jaotamine ja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmine

  (1) Vallavara valduse üleandmise ja jaotamise valitsejate vahel otsustab vallavalitsus. Vallavara jääkmaksumusega alla 5000 euro üleandmine ühelt valitsejalt teisele võib toimuda vastavate valitsejate kokkuleppel.

  (2) Vallavara valduse üleandmisel ühelt valitsejalt teisele koostatakse kirjalik vara üleandmise akt. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta. Akt esitatakse vallavalitsusele kümne tööpäeva jooksul.

  (3) Nõude vallavara ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks esitab vallavalitsus.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 7.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandamine toimub riigihangete seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses, pärimisseaduses, riigivaraseaduses ning teistes riigi ja valla õigusaktides sätestatud korras ning tehingutega.

  (2) Vallavara omandamise viisid on:
  1) asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine (edaspidi riigihange);
  2) ostueesõiguse kasutamine;
  3) vallale vara pärandamine, kinkimine, annetamine;
  4) riigivara ja -maa munitsipaliseerimine;
  5) ehitise kui peremehetu vallasasja hõivamine;
  6) muud seadusega sätestatud viisid.

§ 8.   Riigihanke korraldamine ja kinnisvara omandamine

  (1) Riigihanke korraldamise otsustab:
  1) Vallavanem või hallatava asutuse juht hankelepingu eeldatava maksumusega kuni 5000 eurot (käibemaksuta) asjade ostmisel, teenuste tellimisel ja ehitustööde tellimisel hankelepingu eeldatava maksumusega kuni 15000 eurot (käibemaksuta) kui rahalised vahendid on ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  2) Vallavalitsus, kui hankelepingu eeldatav maksumus ületab punktis 1 sätestatud maksumuse ja hankelepingu sõlmimiseks on rahalised vahendid ette nähtud jooksva aasta eelarves või eelarvestrateegias;
  3) Vallavolikogu käesoleva paragrahvi punktis 1 ja 2 sätestamata juhtudel.

  (2) Riigihanke korraldamine, hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmine reguleeritakse riigihangete seaduses ja seaduse alusel sätestatud hankekorras. Hankekorra kehtestab vallavalitsus määrusega.

  (3) Kinnisvara omandamise otsustab vallavolikogu välja arvatud paragrahv 10 lõikes 2 sätestatud juhul. Kinnisvara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 9.   Laenu või muu rahalise kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

  (3) Muu rahalise kohustuse, välja arvatud riigihange, võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi ning mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
  2) hallatav asutus, kui sellega võetakse rahalisi kohustusi, mille võtmine on ette nähtud hallatava asutuse jooksva aasta eelarves;
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Laenulepingu sõlmib vallavalitsus. Muud rahalist kohustust sisaldava lepingu sõlmimise võib vallavalitsus delegeerida hallatavale asutusele.

§ 10.   Ostueesõiguse teostamine, pärandi või kinke vastuvõtmine

  (1) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa ostueesõiguse teostamiseks vallavolikogu.

  (2) Pärandi või kinke vastuvõtmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Seadusjärgse pärimise korral esindab valda pärimistoimingutes vallavalitsus.

§ 11.   Peremehetu ehitise hõivamine

  (1) Peremehetu ehitise hõivamiseks vajalikke ülesandeid täidab vallavalitsus.

  (2) Ehitise peremehetuse tuvastamise otsuse teeb vallavolikogu.

4. peatükk VALLAVARA KÄSUTAMINE 

§ 12.   Vallavara käsutamise üldnõuded

  (1) Vallavara käsutamine käesoleva määruse tähenduses on vallavara kasutusse andmine, vallavara võõrandamine, vallavara koormamine reaalservituudiga, isikliku servituudiga, hoonestusõigusega ning ostueesõigusega.

  (2) Vallavara võib käsutada käesolevas määruses sätestatud korras läbipaistvalt ja kontrollitavalt, lähtudes põhimõttest vältida kahju.

  (3) Vallavalitsuse hallatavate asutuste müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste hinna määrab hallatav asutus, kui teenuse hinda ei pea kehtestama vallavalitsus või vallavolikogu.

  (4) Vallavara võib anda kasutusse või võõrandada, kui vallavara ei ole vajalik valla ülesannete täitmiseks või valla elanikele vajalike teenuste osutamiseks või muul põhjendatud juhul.

  (5) Vallavara võib koormata isiku nõudel ja kasuks, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus või kui vallavara koormamine on avalikes huvides või muul põhjendatud juhul.

  (6) Vallavara käsutamise ega vallavara hoonestusõigusega koormamise lepingut ei sõlmita isikuga, kes on riiklike või valla kohalike maksude võlglane või kellel on valla ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

§ 13.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  Vallavara antakse kasutada tasuta või tasu eest enampakkumisega, otsustuskorras või läbirääkimistega pakkumisega.

§ 14.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavolikogu otsustab vallavara kasutusse andmise:
  1) tähtajaga üle viie aasta, välja arvatud määruse § 15 lg 11 juhul;
[RT IV, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]
  2) korras sätestatud muudel juhtudel.

  (2) Vallavalitsuse hallatav asutus või ametiasutus otsustab vallasasja ja üksikute ruumide kasutusse andmise vallavalitsuse kehtestatud korras ja hinnakirja alusel.

  (3) Vallavalitsus otsustab vallavara kastusse andmise kui seda ei otsusta vallavolikogu või hallatav asutus.

  (4) Vallavara allkasutusse andmiseks annab nõusoleku vallavalitsus.

§ 15.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavalitsus võib vallavara anda otsustuskorras kasutusse tähtajaga kuni 5 aastat:
  1) valla osalusega juriidilisele isikule;
  2) avalik õiguslikule juriidilisele isikule;
  3) mittetulundusühingule ja sihtasutusele;
  4) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või läbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
  5) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara kasutuslepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  6) vallavalitsuse hallatavatele asutustele;
  7) muudele isikutele ja muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist.

  (11) Vallavalitsus võib anda vallavara otsustuskorras kasutusse tähtajaga kuni 10 aastat käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 1, 2, 3, 6 ja 7 nimetatud isikutele tingimusel, et vallavara antakse avalikuks kasutamiseks.
[RT IV, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (2) Ametiasutus ja vallavalitsuse hallatav asutus võib vallavara otsustuskorras kasutusse anda:
  1) üksikuid ruume piiratud ajaks ööpäevas;
  2) ühekordsete sündmuste korraldamiseks.

  (3) Vallavolikogu otsustab vallavara kasutusse andmise otsustuskorras lõikes 1 ja 2 sätestamata juhtudel.

  (4) Kasutusse andmise otsustamisel käesoleva § 15 lg 1 p 5 sätestatud alusel peab arvestama eelkõige järgmiste asjaoludega:
  1) senine kasutaja on kasutuslepingut täitnud nõuetekohaselt;
  2) vallavara ei soovi kasutada teised vallavara valitsejad;
  3) vallavara kasutusse andmine on otstarbekas, arvestades olemasolevat turusituatsiooni;
  4) puudub teiste isikute huvi nimetatud vallavara kasutamise vastu.

  (5) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus.

  (6) Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavalitsuse hallatava asutuse pädevusse, määrab tasu suuruse vallavalitsuse hallatav asutus vallavalitsuse kehtestatud hindade alusel.

  (7) Vallavara tasuta või alla turuhinna kasutusse andmist peab põhjendama.

  (8) Vallavara tasuta või alla turuhinna kasutusse andmisel peab kasutaja kandma kasutamisega seotud kõrvalkulud ning tasuma vallavaraga seotud maksud ja maksed, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 16.   Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimine, muutmine, pikendamine, lõppemine

  (1) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi. Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmib, lepingut muudab või pikendab vallavara kasutusse andmise otsuse tegija.

  (2) Vallavolikogu otsustab vallavara kasutusse andmise lepingu pikendamise § 14 lg 1 ja § 15 lg 3 sätestatud juhul.

  (3) Vallavara kasutusse andmise lepingu muutmine või pikendamine peab olema põhjendatud.

  (4) Vallavara kasutusse andmise lepingu erakorralise ülesütlemise otsustab vallavara kasutusse andmise otsuse tegija.

§ 17.   Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

  (1) Vallavara kasutaja võib lepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi kasutusse andja eelneva kirjaliku nõusoleku alusel.

  (2) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavara kasutusse andja enne vastavate töödega alustamist, näidates ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste amortisatsiooni määra.

  (3) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutused hüvitatakse ainult juhul, kui see tuleneb lepingust ja hüvitamine on käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras kokku lepitud.

  (4) Vallavara parendamiseks ja muutmiseks tehtud kulutused võib hüvitada tulevikus tasumisele kuuluva tasu arvel, see tähendab, et vallavara kasutaja vabastatakse tasu tasumisest teatud perioodiks.

§ 18.   Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või muu väikevormi paigaldamine

  (1) Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või muu väikevormi (müügikiosk, monument jms) paigaldamiseks peab olema valla eelnev nõusolek, kui vallavalitsus või vallavolikogu õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Vallavalitsus võib kehtestada nõusoleku taotlemise korra ja selleks vallavara kasutamise hinnakirja.

§ 19.   Vallavara võõrandamise põhimõtted

  (1) Vallavara võõrandatakse tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest:
  1) enampakkumise korras;
  2) läbirääkimistega pakkumise korras;
  3) otsustuskorras.

  (2) Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

§ 20.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu:
  1) kui võõrandatakse kinnisvara, välja arvatud paragrahvi 21 lõike 1 punktis 4 ja 5 sätestatud juhtudel;
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]
  2) kui võõrandatav vara on valla omandis olev äriühing, aktsia või osa.

  (2) Ametiasutus ja hallatav asutus otsustab tema juhitava üksuse kasutuses oleva vallavara võõrandamise, kui vara bilansiline jääkmaksumus on alla 3000 euro.

  (3) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus, kui võõrandamist ei otsusta vallavolikogu või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (4) Vallavara võõrandamise korraldaja on vallavalitsus või hallatav asutus oma pädevuse piires või nende poolt volitatud isik.

  (5) Vallavara võõrandamise ja asjaõiguslepingu sõlmib käesoleva § 20 lg 2 nimetatud juhul vallavara valitseja. Muudel juhtudel vallavalitsus.

§ 21.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda:
  1) kui võõrandatav vallavara võib hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) kui enampakkumise korras või läbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  3) kui vallavara võõrandatakse valla osalusega juriidilisele isikule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  4) kui vallavara bilansiline jääkmaksumus on alla 3000 euro;
  5) kui võõrandatakse iseseisva kasutusvõimaluseta kinnisasja piirneva kinnisasjaga liitmiseks;
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]
  6) muudel juhtudel lähtudes volikogu otsusest.
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]

  (2) Vallavalitsusel on õigus otsustuskorras võõrandada valla omandis olevat kinnisasja, mida ei ole võimalik iseseisvalt kasutada ning planeeringu või maakorralduse nõuetest tulenevalt on otstarbekas liita maa piirneva kinnisasjaga (edaspidi kinnisasjaga liitmiseks sobiv maa).
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]

  (3) Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana käsitatakse riba-, siilu- või kiilukujulist või muu kujuga iseseisva kasutusvõimaluseta maatükki või teemaad, mis ei ole vajalik avalikes huvides ja mida saab kasutada kuni 2 kinnistut.
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]

  (4) Juhul, kui kinnisasjaga liitmiseks sobiv maa piirneb mitme kinnisasjaga, millega on võimalik kinnisajaga liitmiseks sobivat maad liita, annab vallavalitsus piirnevate kinnisasjade omanikele võimaluse kirjaliku kokkuleppe sõlmimiseks kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa jagamiseks. Kui kokkuleppe sõlmimisel ei ole arvestatud otstarbekuse ning planeeringu ja maakorralduse nõuetega, on vallavalitsusel õigus teha omapoolseid ettepanekuid kokkuleppe muutmiseks ning planeeringu ja maakorralduse nõuetega vastavusse viimiseks.
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]

  (5) Juhul, kui teemaa on vajalik mitmele kinnisasjale, võõrandatakse teemaa nende kinnisasjade omanikele kaas- või ühisomandisse.
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]

  (6) Juhul kui kinnisasjade omanikud ei jõua käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud kokkuleppele, korraldab vallavalitsus nende kinnisasjade omanike vahel piiratud enampakkumise.
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]

  (7) Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa müügihinna või enampakkumise alghinna määrab vallavalitsus lähtudes kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa harilikust turuväärtusest.
[RT IV, 03.08.2021, 2 - jõust. 06.08.2021]

§ 22.   Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine käesoleva eeskirja tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale asjaõigusseaduses sätestatud servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse, hoonestusõiguse, pandiõiguse või muu asjaõiguse seadmine.

§ 23.   Vallavara koormamise otsustamine

  (1) Vallavara koormamise otsustab vallavalitsus, kui koormamine tuleneb seadusest või koormatakse kinnisasja tehnorajatise talumiseks.

  (2) Vallavara koormamise muudel juhtudel otsustab vallavolikogu.

  (3) Vallavara koormamisega seotud võlaõigus- ja asjaõiguslepingu sõlmib vallavalitsus.

§ 24.   Vallavara koormamine hoonestusõigusega

  (1) Vallavara koormatakse hoonestusõigusega tasu eest või tasuta enampakkumise korras, otsustuskorras või muul viisil.

  (2) Vallavara koormamist hoonestusõigusega peab põhjendama.

  (3) Vallavolikogu määrab hoonestusõigusega koormamise olulised tingimused. Muud tingimused määrab vallavalitsus.

  (4) Hoonestusõiguse lepingu muutmise otsustab vallavolikogu lepingu oluliste tingimuste osas, muus osas vallavalitsus.

§ 25.   Vallavara koormamise lepingu täitmine, muutmine, pikendamine, lõpetamine

  (1) Vallavara koormamise lepingu täitmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavara koormamise lepingu muutmise või pikendamise otsustab vallavara koormamise otsuse tegija.

  (3) Vallavara koormamise lepingu muutmine või pikendamine peab olema põhjendatud.

  (4) Vallavara koormamise leping lõpeb seaduses või lepingus sätestatud juhul.

5. peatükk VALLAVARA KÄSUTAMISE MENETLUSED 

§ 26.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise valmistab ette ja viib läbi § 14 lg 2 ja § 20 lg 2 sätestatud juhul vallavara valitseja, muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Enampakkumise läbiviimiseks moodustatakse vähemalt 3 liikmeline komisjon ja nimetatakse komisjoni esimees.

  (3) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitatakse enampakkumise tingimused, milles sisalduvad alljärgnevad andmed:
  1) enampakkumise ese ja selle alghind;
  2) enampakkumise viis;
  3) lepingu põhitingimused, kui neid ei ole määranud vallavolikogu;
  4) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  5) enampakkumise korraldaja;
  6) vajadusel muud tingimused.

§ 27.   Enampakkumise väljakuulutamine

  (1) Enampakkumine kuulutatakse välja valla veebilehel www.elva.ee, kinnisvara kuulutus kinnisvara portaali(de)s ja/või muudes meediakanalites.

  (2) Enampakkumise kuulutus avaldatakse vähemalt 7 päeva enne enampakkumise toimumist ja alates teistkordsest enampakkumisest vähemalt 5 päeva enne enampakkumise toimumist.

  (3) Enampakkumise kuulutus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja
  2) enampakkumisele pandava vallavara iseloomustus;
  3) enampakkumise vallavara alghind;
  4) enampakkumise viis, sealhulgas kirjaliku enampakkumise korral pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht, pakkumusele märgitav märksõna ning pakkumuste avamise aeg ja koht, suulise enampakkumise korral enampakkumise toimumise aeg ja koht;
  5) vajadusel enampakkumises osalemise osavõtutasu ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ja viis;
  6) vallavaraga tutvumiseks või enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses.

  (4) Enampakkumise kuulutuse avaldab enampakkumise korraldaja.

§ 28.   Enampakkumisest osavõtjad

  (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning alanejad ja ülenejad sugulased;
  2) riiklike ja Elva valla kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 29.   Osavõtutasu

  (1) Enampakkumise korraldaja võib määrata enampakkumise ettevalmistamisel osavõtutasu. Osavõtutasu suuruse määramisel lähtub enampakkumise korraldaja enampakkumise korraldamise hinnangulistest kuludest ja eeldatavast pakkujate arvust.

  (2) Osavõtutasu makstakse rahas kuulutuses märgitud viisil.

  (3) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

§ 30.   Tagatisraha

  (1) Enampakkumise korraldaja võib määrata enampakkumise ettevalmistamisel tagatisraha, mille suuruseks on vallavara kasutusse andmisel kuni kolme kuu alghinnast arvutatud kasutustasu, vallavara võõrandamisel kuni 10 protsenti alghinnast või vallavara koormamisel hoonestusõigusega kuni 10 000 eurot.

  (2) Tagatisraha makstakse rahas kuulutuses märgitud viisil.

  (3) Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võib võtta arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena.

  (4) Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

  (5) Suulisel enampakkumisel kõrgeima pakkumuse teinud pakkujale, kes keeldub käesoleva korra paragrahvi 31 lõikes 7 nimetatud allkirja andmast, või enampakkumisel võitjale, kes ei sõlmi mõjuvate põhjusteta käesoleva korra paragrahvi 34 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul lepingut, tagatisraha ei tagastata.

§ 31.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise avab enampakkumise komisjoni esimees, kes teeb osalejatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad registreeritakse. Registreerimiseks tuleb esitada isikut ja/või volitusi tõendavad dokumendid.

  (2) Pakkujana registreerunud isikud (edaspidi pakkujad) annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad dokumendid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta. Pakkujaid, kes keelduvad allkirja andmisest või ei esita dokumente osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta või kes kuuluvad korra § 29 lõikes 2 nimetatud isikute ringi, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

  (3) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (4) Pakkujale, kes on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 ette nähtud nõuded, väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

  (5) Enne enampakkumise läbiviimist enampakkumise komisjoni esimees:
  1) tutvustab enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda;
  2) kuulutab välja enampakkumise alghinna ja enampakkumise sammu suuruse.

  (6) Pakkumist alustatakse pärast enampakkumise komisjoni esimehe või tema poolt volitatud isiku haamrilööki. Pakkuja annab märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumuse suuruse pärast seda, kui ta on saanud vastava loa. Pakkumine kuulutatakse enampakkumise komisjoni esimehe või tema volitatud isiku poolt haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

  (7) Kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele ning talle ei tagastata tagatisraha. Sellisel juhul on enampakkumise komisjonil õigusteha ettepanek lepingu sõlmimiseks pakkujale, kelle pakkumus on tunnistatud paremuselt teiseks või tunnistada enampakkumine nurjunuks.

§ 32.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumus esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumus peab olema esitatud vastavalt enampakkumise tingimustes sätestatud korras ja vormis.

  (2) Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumusele esitatud nõuetest.

  (3) Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumused nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg. Enne nimekirja sulgemist tehtud pakkumused pitseeritakse kuni nende läbivaatamiseni.

  (4) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumust või ükski pakkumus ei vasta nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (5) Enampakkumise komisjon avab pakkumused enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumused avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumuste avamisel viseerib enampakkumise komisjoni esimees pakkumused ja lisatud dokumendid.

  (6) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumuste avamisel.

  (7) Kui on esitatud mitu kõrgeima hinnaga pakkumust, antakse võrdse pakkumuse teinud pakkujatele võimalus esitada uus kirjalik pakkumus kuni viie tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest. Kui ükski pakkuja ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.

§ 33.   Enampakkumise protokoll

  (1) Enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse.

  (2) Kui suulisele enampakkumisele ei registreeritud ühtegi pakkujat või suulise enampakkumise pakkujad on keeldunud käesoleva korra paragrahvis 31 lõikes 7 nimetatud allkirja andmast või kirjalikule enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumust, fikseeritakse see enampakkumise protokollis ning enampakkumine on nurjunud.

  (3) Enampakkumise protokollile kirjutavad alla kõik enampakkumise komisjoni liikmed, kes enampakkumisel osalesid.

§ 34.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab paragrahvis 26 lõikes 1 sätestatud enampakkumise läbiviija.

  (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas eeskirjas sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamise korral peab otsuses olema mittekinnitamise põhjus.

  (3) Enampakkumise eduka pakkujaga sõlmitakse leping hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist.

  (4) Kui enampakkumise edukas pakkuja keeldub lepingu sõlmimisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu teatatud tähtajal lepingu sõlmimisele või ei ole esitanud nõutud lepingu tagatisi, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ning talle ei tagastata tagatisraha.

  (5) Pakkujale, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatu, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Osavõtutasu ei tagastata.

  (6) Lepingu sõlmimise korral võib lugeda tagatisrahana makstud summa makseks sõlmitava lepingu järgi.

  (7) Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks otsustab enampakkumise korraldaja, kas korraldatakse uus enampakkumine või antakse vallavara kasutusse muul viisil.

§ 35.   Läbirääkimistega pakkumise läbiviimise kord

  (1) Läbirääkimistega pakkumine korraldatakse juhul, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise või võõrandamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) vallavolikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavara läbirääkimistega pakkumine toimub käesoleva korra paragrahvis 27 – 35 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) läbirääkimistega pakkumuse esemeks on hind ja lisatingimused;
  2) läbirääkimistega pakkumuse kuulutuses märgitakse lisaks lisatingimused ning võitja selgitamise alused;
  3) isikud, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse, läbirääkimistele ei lubata;
  4) läbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad;
  6) pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  7) võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumusi kuni viie tööpäeva jooksul täiendada;
  8) läbirääkimistega pakkumise eduka pakkujaga sõlmitakse leping. Edukas pakkuja on isik, kelle pakkumuse on enampakkumise korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumuste puudumisel tunnistab enampakkumise korraldaja läbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
  9) pärast läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamist on läbirääkimistega pakkumise edukas pakkuja kohustatud tasuma ostuhinna või järelmaksu rakendamisel osa sellest pakkumuse tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  10) leping sõlmitakse vastavalt pakkumise edukale pakkujale saadetud teates märgitud ajal ja kohas. Kui lepingut ei sõlmita, tunnistab enampakkumise korraldaja läbirääkimistega pakkumismenetluse lõppenuks.

6. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETE HINDAMINE 

§ 36.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha, kui see ei ole enam vajalik ja seda ei ole võimalik kasutada või võõrandada või selle säilitamine on ebaotstarbekas.

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valitseja mahakandmise akti, milles kajastatakse üldjuhul järgmised andmed: mahakandmisele kuuluva vallavara nimetus, bilansiline algmaksumus ja jääkmaksumus, kõlbmatuks muutumise põhjused ja muud vallavaraga seotud olulised andmed. Mahakandmise otsustaja moodustab komisjoni, kuhu kaasab materiaalselt vastutava isiku, vajadusel ka finantsosakonna esindaja. Akti koostaja esitab akti vallavalitsusele.

  (3) Vallavara mahakandmise jääkmaksumusega üle 1000 euro (k.a) otsustab vallavalitsus korraldusega, millega kinnitatakse lõikes 2 nimetatud akt. Kui vallavara (v.a ehitis) jääkmaksumus on väiksem kui 1000 eurot, otsustab vallavara mahakandmise vastava vallavara valitseja.

§ 37.   Nõuete hindamine ja nõudest loobumine

  (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.

  (2) Nõude lootusetuks tunnistamise otsustab vallavalitsus.

  (3) Nõudest loobumise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui nõude suurus on kuni 5000 eurot (k.a);
  2) vallavolikogu, kui nõude suurus on suurem kui 5000 eurot.

  (4) Nõude loovutamise otsustab:
  1) vallavalitsus kui nõue loovutatakse hinnaga, mis on võrdne nõude suurusega või kuni 30% väiksem nõude suurusest, kuid loovutatud nõude ja nõude hinna vahe ei ole suurem kui 5000 eurot;
  2) muudel juhtudel otsustab nõude loovutamise vallavolikogu.

  (5) Nõude loovutamise lepingu sõlmib vallavalitsus.

7. peatükk VALLA OSALEMINE ERAÕIGUSLIKES JURIIDILISTE ISIKUTES 

§ 38.   Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise lubatavus

  (1) Valla osalemine eraõiguslikes juriidilistes isikutes on lubatav, kui see on vajalik vallale seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks või vallavara majandamiseks.

  (2) Enne eraõigusliku juriidilise isiku asutamist või valla osalemise otsustamist eraõiguslikus juriidilises isikus koostab vallavalitsus analüüsi, mis sisaldab majanduslikke arvestusi eraõigusliku juriidilise isiku tulevaste tulude ja kulude kohta ning kirjeldab asjaolusid, miks teenuse osutamine eraõigusliku juriidilise isiku kaudu on eelistatud. Analüüs võib sisaldada muid eraõiguslikus juriidilises isikus osalemise olulisi asjaolusid.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 40.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json