EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 14

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 28.02.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja reklaamiseaduse § 13 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib välireklaami paigaldamise tingimusi Kohila vallas.

  (2) Käesolev määrus ei kohaldu:
  1) välireklaamile, mis ei ole mõõtmetelt suurem kui 210x297 mm (A4) ja mis on avalikustatud kuulutusestendidel, mille asukohad avaldatakse Kohil valla veebilehel;
  2) ühele reklaamistendile ühe kauplemiskoha kohta.

  (3) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (2) Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse käesolevas määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaamikandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon, sõiduk (sh haagis) või ühistranspordivahend;
  2) reklaamistend – kergele reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses;
  3) kujundusprintsiibid – välireklaamile kohaldatavad kujunduslikud nõuded, mis arvestavad valla piirkondade erisusi ja vajadusi.

2. peatükk VÄLIREKLAAMI LOA ANDMINE 

§ 3.   Välireklaami avalikustamise õiguslik alus

  Välireklaami paigaldamine on lubatud vallavalitsuse väljastatud reklaamiloa alusel.

§ 4.   Reklaamiloa taotlemine

  Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaamiloa taotleja vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) reklaamiloa väljastamise taotlus;
  2) välireklaami puhul kavand koos mõõtmete ja värvilahendusega;
  3) asendiskeem, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
  4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonis koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  5) Maanteeameti poolt väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui välireklaami soovitakse paigalda riigimaantee teemaale;
  6) avaldus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa väljastamiseks, kui välireklaami soovitakse paigaldada kohaliku tee teemaale;
  7) teemaa omaniku kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse kohaliku tee teemaale ja teemaa omanik ei ole Kohila vald või liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa taotleja;
  8) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui välireklaami soovitakse paigaldada muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või nende kaitsevööndisse.

§ 5.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Kui reklaamiloa taotleja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab vallavalitsus taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (2) Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat.

  (3) Reklaamiloa pikendamiseks esitab reklaami avalikustaja vastavasisulise taotluse hiljemalt 10 tööpäeva enne reklaamiloa kehtivuse lõppkuupäeva.

  (4) Juhul, kui reklaamiloa andmise aluseks olevad asjaolud on muutunud, peab reklaamiloa pikendamise taotleja esitama käesoleva määruse §-s 5 nimetatud dokumendid.

§ 6.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

  Vallavalitsus võib reklaamiloa väljastamisest või pikendamisest keelduda, kui:
  1) reklaamiloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) välireklaam ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 9 ja 10 sätestatud nõuetele;
  4) reklaamiloa taotleja ei ole taotluse esitamise hetkeks täitnud valla ees varem võetud reklaami avaldamisega seonduvaid kohustusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 7.   Reklaamiloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus reklaamiluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) välireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmise kuupäevast arvates;
  2) reklaami avalikustaja ei ole välireklaami paigaldamisest arvates 5 tööpäeva jooksul esitanud vormikohast välireklaami maksudeklaratsiooni;
  3) reklaami avalikustaja taotluse alusel;
  4) reklaami avalikustaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 8 punktides 1-5 nimetatud tingimusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 8.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloale;
  2) paigaldama välireklaami kooskõlas teeseadusega;
  3) paigaldama välireklaami üksnes reklaamikandja omaniku nõusolekul;
  4) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
  5) tasuma reklaamimaksu;
  6) likvideerima välireklaami reklaamiloa kehtivuse lõpukuupäevaks või 3 tööpäeva jooksul pärast reklaamiloa kehtetuks tunnistamist.

3. peatükk KUJUNDUSPRINTSIIBID JA NÕUDED VÄLIREKLAAMI AVALIKUSTAMISE KOHALE 

§ 9.   Üldised kujundusprintsiibid

  (1) Välireklaam peab välisilmelt sobima avalikku ruumi, sh arhitektuursesse ja ajaloolisesse keskkonda.

  (2) Reklaamistendi pinna suurus ei tohi ületada 0,5 m2.

§ 10.   Reklaami paigaldamine teemaale

  (1) Välireklaami paigaldamisel sõidutee kohale peab selle kõrgus teest olema vähemalt 5,0 meetrit.

  (2) Mittestatsionaarse reklaami paigaldamisel kõnniteele, peab kõnnitee vabaksjääva osa laius olema vähemalt 1,2 meetrit.

4. peatükk JÄRELEVALVE KORRALDAMINE 

§ 11.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsus teostab käeoleva määruse üle järelevalvet volitatud ametiisikute kaudu.

  (2) Käesoleva määruse rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduse alusel ja korras.

5. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 12.   Nõuded olemasolevale välireklaamile

  Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud välireklaamid tuleb viia määruse nõuetega vastavusse ühe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest.

§ 13.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2012.

Margus Miller
Kohila vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json