Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Õru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 21

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 26.10.2012 nr 14
jõustumine 01.11.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Õru valla heakorra ja kaevetööde eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ning kaevetööde korraldatus.

  (2) Eeskiri kehtib Õru valla haldusterritooriumil ja on kohustuslikuks täitmiseks kõigile vallas elavatele ja viibivatele füüsilistele isikutele ning tegutsevatele juriidilistele isikutele.

  (3) Eeskirjas on:
  1) omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistuga võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  3) avalik koht iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
  4) kaevetöödeks pinnases tehtavad tööd.

  (4) Kaevetöödeks eeskirja mõistes ei loeta:

  (5) haudade kaevamist kalmistul;

  (6) kaevetööde teostamist kinnistul omaniku poolt, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnokommunikatsioone. Vastutus sellise kaevetööde ohutuse eest lasub omanikul.

§ 2.   Heakorra nõuded

  (1) Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) munitsipaalmaa korrasoleku;
  2) valla teede ja haljasalade korrashoiu ja hoolduse;
  3) pargipuude või ohtlike puude mahavõtmiseks nende ülevaatuse teostamise ja vastava loa väljastamise.

  (2) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma oma kinnistu piirdeaia;
  2) koristama kinnistuga külgneva puhastusala;
  3) õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksi, et vältida nende kasvamist elektri- või sideliinidesse;
  4) tegema vajadusel umbrohutõrjet;
  5) kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
  6) rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.

  (3) Ehitise omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma hoone fassaadi ja selle juurde kuuluvad elemendid;
  2) omama prügi paigutamiseks prügikonteinerit või -kotti;
  3) eemaldama ehitiselt varisemisohtliku lume, jääpurikad, kivid, plaadid jne;
  4) hoidma korras üldkasutatavad trepikojad ja tagama pimedal ajal nende valgustamise;
  5) tagama talvisel ajal ehitisele juurdepääsu;
  6) tagama loomakasvatushoone vastavuse tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma korras ümbruse ja vältima selle reostumist.

  (4) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) järgima tööde teostamise vastavust kehtivatele õigusaktidele;
  2) vältima objektilt prahi jms sattumist teele, haljasalale või naaberkinnistule;
  3) hoidma korras objekti juurdepääsutee.

  (5) Kinnistu reostamisel ja risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama omanik.

  (6) Põllumajandustööde tegija peab tagama teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms. koristamise teelt pärast tööde lõppemist.

  (7) Iga-aastased välised suurpuhastustööd peavad olema lõpetatud kevadel 1.maiks ja sügisel 1.novembriks.

  (8) Keelatud on:
  1) kulu põletamine;
  2) risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;
  3) puude ja põõsaste omavoliline raie, nende vigastamine ja rikkumine, nendele reklaamkuulutuste või teadaannete paigaldamine;
  4) karjatada loomi avalikel haljasaladel;
  5) rohket suitsu tekitava risu, põhu, saepuru jms. põletamine, v.a. juhul, kui see toimub kooskõlastatult Päästeametiga;
  6) ladustada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohas;
  7) visata prügikonteineritesse hõõguvat sütt, tulist tuhka ja muid põlevaid esemeid, aga samuti ohtlikke jäätmeid;
  8) rõdult ja akendest kloppida või harjata vaipu, riideesemeid, visata välja olmejäätmeid, mööblit, asetada rõdule selle rõht- või püstgabariite ületavaid esemeid ning kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal;
  9) kanalisatsioonikaevudesse ja -torustikesse puistata prahti või muid esemeid, valada söövitavaid, süttivaid või teravat lõhna levitavaid aineid;
  10) omavoliliselt püstitada ehitisi;
  11) parkida transpordivahendeid veekogude kallastele ja pesta neid lähemal kui 50 m veepiirist;
  12) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi eeskirjade vastaselt.

§ 3.   Nõuded kaevetöödel

  (1) Kaevetöö on:
  1) pinnases sügavamal kui 50 cm tehtav töö;
  2) töö mille käigus rikutakse teekatet;
  3) planeerimisega pinnase kõrguse muutmine.

  (2) Kaevetööde teostajana mõistetakse eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele on väljastatud kaevetööde luba.

  (3) Kaevetööde loa väljastab vallavalitsus isiku avalduse alusel. Avaldusele lisatakse projektdokumentatsioon, kooskõlastused kinnistute omanikelt ja kommunikatsioonide valdajatelt.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kaevetööde luba peatada, kui ei täideta loas toodud tingimusi.

  (5) Avariilised kaevetööd on lubatud ilma loa eelneva vormistuseta eeldusel, et tööde teostaja on veendunud tööde ohutuses. Tööde alustamisest teavitav tööde teostaja valla asutuse “Õru Soojus” direktorit. Eeldatakse, et avariilised tööd teostatakse ühe tööpäeva jooksul.

  (6) Kaevetöödega lõhutud pinnas ja kahjustatud haljastus taastatakse tööde teostaja poolt loal toodud tähtajaks.

  (7) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, kahjustada või ümber paigutada geodeetilisi märke ja liikluskorraldusvahendeid.

§ 4.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §662 sätestatud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad keskkonnainspektsioon, vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Õru Vallavolikogu 7.veebruari 2003 a. määrus nr 9 “Heakorra ja kaevetööde eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. novembril 2012. a.

Kalmer Sarv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json