HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ülenurme valla üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvialakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 24

Ülenurme valla üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvialakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 16.05.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, huvikooli seaduse § 15 lg 1, Ülenurme Vallavolikogu 07.12.2010. a määruse nr 15“ Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Ülenurme Vallavalitsusele ja Ülenurme Gümnaasiumi direktorile“ ja Ülenurme Vallavolikogu 19.02 2008. a määruse nr 9 “Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Ülenurme Vallavalitsusele”.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse üldhariduskoolina, koolieelse lasteasutusena ja huvikoolina tegutseva munitsipaalasutuse (edaspidi asutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkursi asutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja vallavalitsus.

 (2) Konkurss kuulutatakse välja kui asutuse direktori ametikoht on vaba.

§ 3.  Konkursiteade

 (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises päevalehes ja Ülenurme valla veebilehel ( www.ylenurme.ee ) arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

 (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

 (3) Konkursiteates märgitakse:
 1) asutuse nimi ja aadress;
 2) kandidaadile esitatavad nõuded;
 3) tööleasumise aeg;
 4) avalduse esitamise tähtaeg;
 5) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.  Konkursil osalemine

 (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
 1) kirjalik avaldus;
 2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 4) essee asutuse arenguvõimaluste kohta;
 5) kandidaadi soovil muud dokumendid.

 (2) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

 (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse Ülenurme Vallavalitsuses vastavalt
vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja töökord 

§ 5.  Komisjoni moodustamine

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus enne konkursiteate ajalehes ja veebilehel avaldamist komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe ja aseesimehe ja sekretäri.

 (2) Komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
 1) vallavalitsuse esindaja;
 2) vallavolikogu haridusvaldkonnaga tegeleva komisjoni liige;
 3) asutuse hoolekogu liige,
 4) asutuse töötajate esindaja;
 5) vallavalitsuse otsusel muu isik.

§ 6.  Komisjoni töövorm

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees või aseesimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees või aseesimees ja sekretär.

 (3) Komisjonil on õigus kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

§ 7.  Komisjoni koosoleku kokkukutsumine

 (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või aseesimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (2) Koos koosoleku teatega saadab komisjoni sekretär komisjoni liikmetele kandidaatide poolt konkursile esitatud dokumendid.

4. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 8.  Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

 (1) Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

 (2) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel koosolekut kokku kutsumata.

 (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
 1) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
 2) viiakse läbi konkursi esimene dokumendivoor;
 3) kinnitatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor, ettepanek kandidaatidele esitada täiendav essee jms) ning otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv;
 4) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
 5) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

 (4) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) lubada kandidaat järgmisse vooru;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

 (5) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele või vallavalitsuse poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ning selle poolt peavad hääletama kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.

 (6) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab sekretär komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

§ 9.  Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kaadidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

§ 10.  Vestlusvoor

 (1) Komisjoni esimees või aseesimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

 (2) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

 (3) Vestlusvooruks kokkukutsutud koosolekul kinnitab komisjon dokumendivooru tulemused ning otsutab vestluse läbiviimise korra.

 (4) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

 (5) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 11.  Kandidaadi õigused

 (1) Kandidaadil on õigus:
 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
 3) saada teada enda kohta tehtud otsus ning tutvuda konkursi käigus enda tehtud testide tulemustega.

 (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

5. peatükk Konkursi tulemused 

§ 12.  Komisjoni otsus

 (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees. Side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

 (2) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel istungil salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

 (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

 (4) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

 (5) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

 (6) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks.

 (7) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
 3) tunnistada kandidaat koosolekule mittetulnuks.

 (8) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

 (9) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavanemale otsuse tegemisele järgneval tööpäeval ettepaneku sõlmida temaga tööleping

§ 13.  Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

 (1) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kinnitab ametisse vallavalitsus. Kui vallavalitsus ei nõustu valituks tunnistatud kandidaadi ametisse kinnitama, siis otsustab vallavalitsus konkursi luhtunuks tunnistamise.

 (2) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi ametisse kinnitamisel otsustab vallavalitsus tema ametisse asumise aja ja töötasu suuruse.

 (3) Esitatud kandidaadi asutuse juhi ametikohale kinnitamisel vallavalitsuse poolt, sõlmib vallavanem asutuse juhi ametikohale kinnitatud isikuga töölepingu konkursiteates märgitud tingimustel, tööleasumise ajaga alates ametisse kinnitamise päevast ning vallavalitsuse määratud töötasuga.

 (4) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
 1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
 2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

 (5) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 4 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees või aseesimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada töölepingu sõlmimiseks valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 14.  Töölepingu sõlmimine

 (1) Vallavanem sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga töölepingu, kuid mitte enne viie tööpäeva möödumist komisjoni otsuse tegemise päevast.

 (2) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
 1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
 2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

 (3) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 2 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees või aseesimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada töölepingu sõlmimiseks valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 15.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
 2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
 3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
 4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

 (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab vallavalitsus hiljemalt kolme nädala jooksul välja uue konkursi.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 16.  Vaidlustamine

  Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest kaebus vallavalitusele või kohtusse seadusega ette nähtud tingimustel ja korras.

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Ülenurme Vallavalitsuse 18.10.2001.a määrus nr 08 “Üldhariduskooli direktori, lasteasutuse juhataja ning huvialakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01. juunil 2012.a.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Reet Sakk
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json