Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vahastu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2016, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vahastu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2008 nr 7
RT IV, 03.09.2013, 30
jõustumine 01.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2016RT IV, 10.09.2016, 113.09.2016

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Asutuse õiguslik seisund

 (1) Vahastu Raamatukogu (edaspidi tekstis raamatukogu) on Kaiu valla ametiasutuse hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu kõrgemalseisev asutus on Kaiu Vallavalitsus (edaspidi tekstis vallavalitsus).

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

 (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale raamatukogu põhi-ja eriteenuseid;
 2) korraldab raamatukogus teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 3) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 4) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust; õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 5) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
 6) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;
 7) teeb koostööd teiste raamatukogudega;

 (3) Raamatukogu võib osutada eriteenuseid. Eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine jm) võivad olla tasulised.

§ 3.  Juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kellel peab olema vähemalt raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.
[RT IV, 10.09.2016, 1 - jõust. 13.09.2016]

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 10.09.2016, 1 - jõust. 13.09.2016]

 (3) Vallavanem teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu direktori kandidaadi ametisse kinnitamiseks või ametist vabastamiseks. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.
[RT IV, 10.09.2016, 1 - jõust. 13.09.2016]

 (4) Direktor:
[RT IV, 10.09.2016, 1 - jõust. 13.09.2016]
 1) esindab raamatukogu suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 2) korraldab raamatukogu majandus- ja finantstegevust kooskõlas kehtivate õigusaktidega, esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;
 3) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 4) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
 6) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja raamatukogu nõukogu ees;
 7) arendab koostööd teiste valla asutuste, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
 8) täidab ja lahendab muid talle pandud ülesandeid.

§ 4.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Vallavalitsus moodustab vähemalt kolmeliikmelise valla rahvaraamatukogude nõukogu. Direktor esitab nõukogu liikme kohale vähemalt ühe kandidaadi.
[RT IV, 10.09.2016, 1 - jõust. 13.09.2016]

 (2) Oma tegevuses juhindub nõukogu raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

 (3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Raamatukogu direktor osaleb nõukogu koosolekutel, kuid ta ei või olla nõukogu liige.
[RT IV, 10.09.2016, 1 - jõust. 13.09.2016]

 (4) Nõukogu pädevuses on teha vallavalitsusele ettepanekuid valla raamatukogude töö ja teeninduse korraldamise kohta.

 (5) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui üks kord aastas.

 (6) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist.

 (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud viie tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
 2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija;
 4) koosoleku päevakord;
 5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

§ 5.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud raamatud, infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara kuulub Kaiu vallale.

 (3) Raamatukogu vara kasutamine toimub Kaiu valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjas sätestatud korras.

§ 6.  Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

  Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja valla eelarvest, laekumised teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning maksed raamatukogu eriteenustelt ja viivised.

§ 7.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 8.  Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 9.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1.05.2008. a

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]