Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 43

Jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord

Vastu võetud 30.01.2008 nr 11

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ja Jäätmeseaduse § 69 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Valgjärve valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mis asutatakse ja võetakse kasutusele eesmärgiga:
  1) pidada arvestust Valgjärve valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on liitunud või loetakse jäätmeseaduse § 69 alusel liitunuks korraldatud olmejäätmeveoga;
  2) pidada arvestust Valgjärve valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunud jäätmevaldajate kohta;
  3) koguda andmeid ja pidada arvestust korraldatud jäätmeveo piirkondades kasutatavate jäätmemahutite ning liikuvate jäätmevoogude kohta;
  4) koguda andmeid ja pidada arvestust Valgjärve valla haldusterritooriumil jäätmeveo eri- või ainuõigust omavate jäätmekäitlejate jäätmevoogude kohta;
  5) Valgjärve Vallavalitsuse ametnike varustamine eelpool nimetatud informatsiooniga jäätmemajanduse üle järelevalve teostamiseks;
  6) Valgjärve Vallavalitsuse ametnike varustamine eelpool nimetatud informatsiooniga jäätmeveo eri- või ainuõigust teostavate jäätmekäitlejate valimise, jäätmeveo teenustasude määramise ja teiste jäätmemajandusega seotud probleemide üle otsustamisel.

  (2) Registri ametlik nimi on „ Valgjärve valla jäätmevaldajate register“.

  (3) Registri pidamisel lähtutakse Isikuandmete kaitse seadusest, Avaliku teabe seadusest, käesolevast registri pidamise korrast (edaspidi kord) ning teistest riigi ning Valgjärve valla õigusaktidest.

  (4) Registriandmetel on informatiivne tähendus.

§ 2.   Registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Registri omanik on Valgjärve vald.

  (2) Registri asutaja on Valgjärve Vallavolikogu.

  (3) Valgjärve Vallavalitsus korraldab registri pidamist.

  (4) Registriandmeid sisestab, töötleb ja väljastab Valgjärve Vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik.

§ 3.   Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed

  (1) Registrit peetakse digitaalse andmekoguna.

  (2) Registri töökeeleks on eesti keel.

  (3) Jäätmeveopiirkondade kohta kantakse registrisse järgnevad andmed:
  1) korraldatud jäätmeveopiirkondade piirid;
  2) elanike arv;
  3) korrusmajade arv;
  4) eramajade arv;
  5) ettevõtete arv.

  (4) Jäätmevaldajate kohta kantakse registrisse järgnevad andmed:
  1) jäätmevaldaja juriidiline nimi;
  2) jäätmevaldaja isikukood või registrikood;
  3) jäätmevaldaja aadress;
  4) jäätmevaldaja kontakttelefoni number;
  5) elanike arv jäätmevaldaja territooriumil;
  6) märge korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohta;
  7) korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitumise korral mitteliitunuks lugemise põhjus, mitteliitunuks olemise alg- ja lõppkuupäev, viide kohaliku omavalitsuse korraldusele jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise kohta ning jäätmete käitlemist kajastava kirjaliku aruande esitamise tähtaeg;
  8) korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunuks olemise ennetähtaegse lõpetamise korral ennetähtaegse lõpetamise põhjus ning korraldatud jäätmeveoga taasliitunuks lugemise kuupäev;
  9) märge eri- või ainuõigust omava jäätmekäitlejaga sõlmitud lepingu olemasolu kohta;
  10) jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite arv, tüübid (kogutav jäätmeliik) ja mahud;
  11) jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite tühjendamise sagedused;
  12) jäätmevaldaja poolt käitlemisele üle antud jäätmekogused kvartalite ning aastate kaupa;
  13) märkused jäätmekäitluseeskirjast kinnipidamise kohta;
  14) võlgnevuse tekkimise aeg ja võlgnevuse suurus, kui jäätmevaldajal on eri- või ainuõigust omava jäätmekäitleja ees tekkinud võlgnevus ning ta ei ole seda tasunud ühe kalendrikuu jooksul alates võlgnevuse tekkest.

  (5) Jäätmeveopiirkonnas eri- või ainuõigust omava jäätmekäitleja kohta kantakse registrisse järgnevad andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood;
  3) kontakttelefon;
  4) jäätmeveomahud kuude, kvartalite ja aastate kaupa;
  5) jäätmeveo eri- või ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise korral eri- või ainuõiguse lõppemise kuupäev ning äravõtmise põhjus.

§ 4.   Andmete esitamine, sisestamise ja muutmise kord

  (1) Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate kohta sisestab registrisse andmeid jäätmeveopiirkonnas eri- või ainuõigust omav jäätmevedaja lähtudes jäätmevaldajatega sõlmitud jäätmeveolepingutest või muudest kokkulepetest (n. suusõnaline kokkulepe/tellimus).

  (2) Andmete esitamise eest jäätmeveo eri- või ainuõigust omavale ettevõttele tasu ei maksta.

  (3) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajate kohta sisestab registrisse andmeid Valgjärve Vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikValgjärve Vallavalitsuse poolt vastu võetud õigusaktide alusel. Volitatud isik kannab andmed registrisse 10 tööpäeva jooksul alates vastavate dokumentide esitamisest.

  (4) Jäätmeveopiirkonnas eri- või ainuõigust omava jäätmekäitleja kohta sisestab registrisse andmeid Valgjärve Vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik jäätmeveopiirkonnas eri- või ainuõigust omava jäätmekäitleja poolt esitatud dokumentide alusel.

  (5) Registrisse kandmiseks andmeid esitanud jäätmevaldajad ning registrisse andmeid sisestavad jäätmekäitlejad on kohustatud tagama esitatud andmete õigsuse.

  (6) Ebaõigete andmete avastamisel tuleb need koheselt parandada. Andmete parandamisel teeb andmete sisestaja vajaduse korral järelepärimise andmete õigsuse kohta andmete esitajale.

  (7) Registrisse kantud andmete muutmine toimub:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) Valgjärve Vallavalitsuse õigusaktide alusel;
  3) jäätmeveoga tegeleva ettevõtte poolt esitatud dokumentide alusel.

§ 5.   Andmete väljastamise kord

  (1) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

  (2) Registriandmed väljastatakse elektroonilisel kujul või paberkandjal.

  (3) Registrist väljastatakse andmeid Valgjärve Vallavalitsusele esitatud kirjaliku taotluse alusel. Taotlusesse tuleb märkida andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmete väljastaja peab registriandmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete koosseisu kohta arvestust.

§ 6.   Järelvalve registri pidamise üle

  (1) Järelvalvet registri pidamise üle teostavad Valgjärve Vallavalitsus ning Isikuandmete kaitse seaduse §34 alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

  (2) Registri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel puuduste avastamisel on registri pidaja kohustatud avastatud puudused järelevalvet teostava isiku poolt seatud tähtajaks likvideerima.

§ 7.   Registri likvideerimise kord

  (1) Registri likvideerimise otsustab Valgjärve Vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub Arhiiviseadusega ettenähtud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub 02.veebruaril 2008.a.

Hain Randoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json