Teksti suurus:

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 80

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.08.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 2, "Rahvaraamatukogu seaduse" § 16 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi Raamatukogu (edaspidi - raamatukogu) ning tema struktuuriüksuste lugejaks registreerimise kord, teeninduse ja teenuste kasutamise korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

 (2) Raamatukogu võimaldab kõigil lugejatel tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga nii kohapeal kui ka raamatukogu veebilehel. Neile, kes on andnud raamatukogule oma elektronposti aadressi ja liitunud raamatukogu uudiste listiga, saadab raamatukogu eeskirja muutusest teate ka elektronposti aadressile.

 (3) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ning kinnitab seda oma allkirjaga registreerimise lehel.

§ 2.  Raamatukogu teenused ja nende korraldus

 (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikut tõendava dokumendi või raamatukogu lugejakaardi esitamisel.

 (2) Avariiulil oleva perioodika kohapeal kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerumine.

 (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (4) Eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid, skaneerimine jms) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kinnitab Viimsi Vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu arvutite kasutamist reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri.

 (6) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (7) Loengute, seminaride, õppuste jms läbiviimiseks saab rentida raamatukogu seminariruumi vallavalitsuse määrusega kehtestatud hindade alusel.

 (8) Raamatukogu üldised lahtiolekuajad kinnitab raamatukogu direktori ettepanekul Viimsi Vallavalitsus. Ajutised muudatused lahtiolekuaegades (pühade-eelsed päevad, ühe ametikohaga struktuuriüksuste sulgemise või lahtiolekuaegade lühendamise töötaja puhkuse ajaks vms) kinnitab raamatukogu direktor oma käskkirjaga.

§ 3.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu sisekorraeeskirja kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

 (2) Raamatukogu sisekorraeeskiri paigutatakse avalikku, külastajatele nähtavasse kohta ning avaldatakse raamatukogu veebilehel.

 (3) Raamatukogu sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele. Nende mittetäitmisel on raamatukogu töötajal õigus keelduda korda rikkuva lugeja teenindamisest ning nõuda tema lahkumist raamatukogust.

 (4) Lugejal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

 (5) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu teenindusosakondade ja haruraamatukogude juhatajad.

 (6) Raamatukogu kasutamise ja sisekorraeeskirjas käsitlemata probleemid ning teenindusega seonduvad pretensioonid lahendab raamatukogu direktor.

§ 4.  Lugejaks registreerimine, ümberregistreerimine ja lugejate andmebaas

 (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis ühekordselt isikut tõendava dokumendi alusel ning registreerimise lehe täitmise järel.

 (2) Esmakordselt lugejaks registreerumisel täidab lugeja (alla 18-aastase puhul lapsevanem, hooldaja või eestkostja) registreerimise lehe, millel kinnitab allkirjaga:
 1) esitatud andmete õigsust;
 2) oma tutvumist käesoleva ja sisekorraeeskirjaga ning nõusolekut ja kohustust neid täita;
 3) teadlikkust tema isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses.

 (3) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugeja andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) sünniaeg;
 3) isikukood;
 4) elukoha aadress(id);
 5) telefoninumber(id);
 6) e-posti aadress,
 7) lugejarühm;
 8) õppurite puhul õppeasutus ja klass või õpperühm;
 9) raamatukogu lugejakaardi või isikut tõendava dokumendi number.
 10) Alla 18-aastaste isikute puhul kantakse andmebaasi ka lapsevanema, hooldaja või eestkostja kontaktandmed.

 (4) Lugeja võtab registreerumisel endale materiaalse vastutuse nii laenutatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

 (5) Alla 18-aastaseid isikuid registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi (alla 16-aastaseid õpilasi ka õpilaspileti) alusel ning vanema, eestkostja või hooldaja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 18-aastaseks saamiseni.

 (6) Registreeritud lugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, mille peamiseks eesmärgiks on osutatavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga.

 (7) Lugejate andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse elektrooniliste vahenditega.

 (8) Elektroonilises raamatukogusüsteemis on kasutusel parool, mis välistab kõrvalistele isikutele andmetele ligipääsu ja võimaldab lugejal juurdepääsu tema kohta salvestatud andmetele.

 (9) Lugeja ja alla 18-aastase isiku vanem, hooldaja või eestkostja on kohustatud teavitama raamatukogu 1 kuu jooksul oma isiku- või kontaktandmete (nime, koduse või e-posti aadressi, telefoninumbri, alla 18 aasta vanused ka õppeasutuse ja klassi) muutumisest.

 (10) Igal kalendriaastal toimub lugejate ümberregistreerimine ning isiku- ja kontaktandmete kontroll, vajadusel nende muutmine või täpsustamine. Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 5.  Lugejate andmete kasutamine ja lugejakaart

 (1) Paragrahvi 4 lõikes 3 toodud andmeid kasutatakse:
 1) lugeja tuvastamiseks raamatukogu põhiteenuste osutamisel, sh meeldetuletuste, ettekirjutuste jm teadete edastamiseks;
 2) raamatukogu tegevuse statistiliseks analüüsiks, seostamata andmeid konkreetse isikuga.

 (2) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele vaid õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (3) Lugejale väljastatakse soovi korral lugejapilet, mille eest lugeja tasub vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

 (4) Lugejapilet on nimeline ja seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

 (5) Lugejapiletit võib asendada ID-kaart, autojuhiluba, (üli)õpilaspilet vm fotot ja isikukoodi sisaldav isikut tõendav dokument. Isikut tõendavale dokumendile lugejapileti vormistamine on tasuta.

 (6) Lugeja identifitseerimiseks kasutatakse isikut tõendavat dokumenti või lugejakaarti. Elektronkataloogi sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või siseneda kasutajanime ja parooliga, kui need on eelnevalt raamatukogutöötaja vahendusel raamatukogu elektroonilisse andmebaasi kantud. Parool on peale sisestamist raamatukogu töötajatele programmis nähtav krüpteerituna.

 (7) Raamatukogul on õigus kontrollida esitatud elukoha ja kontaktandmete õigsust (alla 18-aastaste isikute puhul ka vanemate, hooldajate või eestkostjate andmeid) Eesti rahvastikuregistrist. Eelkõige tehakse seda võlgnevuse puhul.

 (8) Registreerumine, ükskõik millises Viimsi Raamatukogu struktuuriüksuses, tagab lugejaõigused kõigis raamatukogu struktuuriüksustes.

§ 6.  Teavikute laenutamine

 (1) Teaviku(te) laenutus registreeritakse lugejakaardi vm isikut tõendava dokumendi esitamisel elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab soovi korral laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida ta kontrollib kohapeal.

 (2) Teavikute laenutusperioodi pikkus on Viimsi ja Randvere Raamatukogus üldjuhul 21 (kakskümmend üks) päeva ja Prangli Raamatukogus 30 (kolmkümmend) päeva, sealjuures:
 1) Jooksva kalendriaasta perioodikaväljaannete laenutusperioodi pikkus on 7 päeva.
 2) Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad (nt õpetaja poolt soovitatud kirjandus, äsjailmunud teavikud või teavikud, mille igale eksemplarile on järjekorras rohkem kui 2 isikut vms), võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks kui 21 päeva ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta või seada nende laenutamisele muid piiranguid.
 3) Perioodikaväljaannete viimaseid numbreid, auviseid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.
 4) Laenutuslitsentsiga auviseid laenutatakse koju 7 (seitsmeks) päevaks. Helisalvestisi laenutatakse koju, kui helisalvestise Eestis levitamise algusest on möödunud 4 (neli) kuud.

 (3) Tagastustähtaega on võimalik pikendada kohapeal, telefoni, e-posti teel või raamatukogu avaliku elektronkataloogi kaudu 10 (kümme) korda või maksimaalselt 6 (kuus) kuud, kui teaviku laenutamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Teaviku(te) pikemaks kasutamiseks tuleb need 10 korra või 6 kuu möödumisel raamatukokku kaasa võtta ja vormistada uus laenutus.

 (4) Kui lugeja andmete hulka on sisestatud e-posti aadress, saadab programm automaatselt lugejale teate tagastamistähtpäeva või järjekorda pandud teaviku saabumise kohta.

 (5) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid laenutatud teaviku järjekorda kohapeal, telefoni või e-posti teel. Lugeja saab ka ise end raamatukogu elektronkataloogi vahendusel teaviku(te)le järjekorda panna.
 1) Teaviku raamatukogusse saabumisel teavitatakse sellest lugejat.
 2) Teavikut hoitakse raamatukogus lugeja nimel viis tööpäeva, pärast mida kaotab tellimus / lugemisjärjekord automaatselt kehtivuse.

 (6) Laenutatud teavikuid saab tagastada ükskõik millise Viimsi Raamatukogu struktuuriüksuse kojulaenutusletti või 24h avatud tagastuskastidesse.

 (7) Raamatukogu osutab vajadusel tasuta koduteenindust põhimääruses sätestatud isikutele.

 (8) Raamatukogus puuduvad teavikud ja koopiad artiklitest tellitakse ja tagastatakse raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. RVLi tellimused vormistab raamatukogutöötaja. Tellitud teavikute saabumise ja laenutähtaeg oleneb saatvast raamatukogust.

 (9) RVLi teel laenutatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. Laenutatud teaviku kaotamisel või rikkumisel tuleb see lugejal asendada sama teavikuga või kui see ei ole võimalik, hüvitada teaviku väärtus. Teaviku väärtuse määrab teaviku saatnud raamatukogu.

 (10) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Viimsi vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu;

 (11) Tagatissumma ei tohi olla suurem kui laenutatud teavikute hind või väärtus.

 (12) Välja võtmata tagatissummad laekuvad aasta möödumisel Viimsi valla eelarvesse.

§ 7.  Lugeja vastutus ja kohustused

 (1) Lugejakaardi ja isikut tõendava dokumendi kasutamise eest vastutab lugeja. Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu viivitamatult oma lugejakaardi või isikut tõendava dokumendi kadumisest.

 (2) Lugeja on kohustatud raamatukogust laenutatud teavikuid hoolikalt hoidma ja vastutab materiaalselt tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu vara rikkumise eest ning on kohustatud raamatukogule selle läbi tekitatud kahju hüvitama.

 (3) Lugejal on kohustus talle infokandjal kättesaadavaks tehtud e-teavikuid ja auviseid kasutada ainult isiklikeks vajadusteks õppe- ja teadustöö eesmärgil.

 (4) E-teavikute ja auviste kopeerimine ja levitamine ärilistel eesmärkidel on autoriõiguse omaja nõusolekuta keelatud.

 (5) Teaviku eest kannab vastutust lugeja, kellele raamatukogu selle laenutas. Lugejal ei ole lubatud raamatukogutöötajate poolt talle laenutatud teavikut edasi laenutada kolmandatele isikutele.

 (6) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut ja avastatud puudustest koheselt raamatukogutöötajat teavitama. Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

 (7) Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teaviku laenutustähtaja jooksul. Tähtpäevaks tagastamata teaviku eest võtab raamatukogu viivist 0.03 EUR iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta, sealjuures:
 1) kui lugeja tagastab teaviku tagastamispäevale järgneva 7 (seitsme) päeva jooksul, on raamatukoguhoidjatel, Haabneeme ja Randvere teeninduspunktides, õigus viivise võtmisest loobuda;
 2) iga kuu teisel teisipäeval tagastatud teaviku(te) eest viivist ei võeta;
 3) täiendavatest viivisevabadest päevadest teatab raamatukogu meedia (nt raamatukogu kodulehe) vahendusel.

 (8) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid 6 (kuue) kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks. Pikaajalistele võlglastele ei laenutata enimnõutud raamatuid.

 (9) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk) või tasuma selle turuhinna kolmekordses suuruses.

 (10) Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 5 (viis) EUR juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta ja seda pole müügil üheski antikvariaadis vm poes.

 (11) Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogutöötaja on samaväärseks tunnistanud.

 (12) Komplekti osa rikkumise või kaotamise korral on raamatukogul õigus nõuda kogu komplekti asendamist või hüvitamist.

 (13) Rikutud, kaotatud või asendatud teaviku hinnale võivad lisanduda teaviku soetamise, töötlemise või ennistamise kulud.

 (14) Raamatukogul on õigus peatada lugeja kojulaenutamise õigus, kui teaviku tagastamisega viivitamise tasu ületab 5 (viis) EUR.

 (15) Lugejalt, kes on keeldunud käesoleva paragrahvi lõigete täitmisest, võib raamatukogu kojulaenamise õiguse kuni üheks aastaks ära võtta.

 (16) Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem, eestkostja või hooldaja.

 (17) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesolevas paragrahvis nimetatud summade tasumiseks või teaviku asendamiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Viimsi Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutise täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale, hooldajale või eestkostjale.

 (18) Eelpool nimetatud võlgnevused ei aegu.

 (19) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Viimsi Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (20) Viimsi Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 17 ja 18 nimetatud pädevuse üle anda raamatukogule.

 (21) Raamatukogul on õigus kasutada raamatuvõlgade sissenõudmiseks inkassofirma teenuseid. Arve mittetähtaegse tasumise korral kuuluvad hüvitamisele ka inkassofirma poolt võlgade sissenõudmisel tehtud kulutused.

 (22) Käesolevas määruses nimetatud summad laekuvad Viimsi Vallavalitsuse eelarvesse.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008 määrus nr 18 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“.

 (2) Määrus jõustub 4. septembril 2013.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 
03.09.2013 12:55
Veaparandus - Lisatud lisa 1. Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Viimsi Vallavalitsuse 03.09.2013 taotlus nr 7-1/4562

Lisa 2 
03.09.2013 12:56
Veaparandus - Lisatud lisa 2. Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Viimsi Vallavalitsuse 03.09.2013 taotlus nr 7-1/4562