ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 83

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 28.02.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 3 lg 3 ja § 5 lg 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja liitujale kehtestatud nõuded ning määrab liitumise korra Kohila vallas.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liituda soovivatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Kohila vallas.

  (3) Tootmise vajadusteks ettenähtud ühisveevärgile ja –kanalisatsioonile käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) arendamiskomponent – liitumistasus sisalduva arendamistasu arvutamise aluseks olev komponent. Arendamiskomponent ei ole mõeldud selleks, et tagada kõigi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas ettenähtud arendamiskulude rahastamine. Arendamiskomponendiga kaetakse konkreetse arenduspiirkonna kinnistute liitmiseks vajalikud arendamiskulud (ennekõike piirkonna liitmiseks vajalik peatorustik koos vajalike seadmetega). Liitumise hetkeks peavad olema arendamiskomponendi arvutamise aluseks olevad kulud dokumentaalselt tõendatavad.
  2) arendamistasu – liitumistasu osa, mis saadakse arendamiskomponendi jagamisel summaarse liitumistasu arvestusalusega ning saadud tulemuse korrutamisel konkreetse liituja liitumistasu arvestusalusega;
  3) arenduspiirkond – ühisveevärgi ja -kanalisatsioooni kavas sätestatud piirkond (otseselt liitumisega seostatav), kus arendatakse ühisveevärki ja –kanalisatsiooni vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kavale;
  4) arvutuslik vooluhulk – veekogus, mis on arvutatav normvooluhulga kaudu ja arvestab tõenäosuslikku kinnistu veetarvet. Projekteerimise käigus lähtutakse arvutusvooluhulkadest, mis on tuletatud normvooluhulkadest. Arvutuslike vooluhulkade kohta on Eesti Standardis „Kinnistu veevarustus“ ära toodud arvutuste lihtsustamiseka vastavad tabelid;
  5) kaitsevöönd – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks;
  6) kanalisatsiooni vaatluskaev – maapinnale ulatuva luugiga kaev (toru) kanalisatsiooni torustikul;
  7) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõigus. Kinnistu kohta sätestatut kohaldatakse ka ehitise kui vallasaja krundile;
  8) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed, sealhulgas ehitiste siseveevärk ja kanalisatsioon;
  9) liituja – kinnistu omanik või valdaja, kes soovib liita kinnistu veevärki ja/või kanalisatsiooni ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga või muuta olemasolevat arvestusalust (liitumistingimustes ja/või liitumislepingus sätestatud maksimaalset vooluhulka);
  10) liitumistasu arvestusalus – liitumistingimustes või liitumislepingus sätestatud arvutuslik vooluhulk, mille järgi arvutatakse välja arendamistasu;
  11) klient – kinnistu omanik või valdaja, kellega vee-ettevõtja on sõlminud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise lepingu;
  12) liitumine – kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
  13) liitumistasu – liituja poolt makstav tasu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või liitumistasu arvestusaluse muutmiseks, mis koosneb ühendustasust ja arendamistasust. Liitumistasu arvutamise aluseks võivad olla projekteerimiskulud, ehitamise ja materjalide kulud, teiste kommunikatsioonide ümbertõstmise kulud, kulud tänavate sulgemiseks ja transpordi ümbersuunamiseks, kulud teekatte ja haljastuse taastamiseks, maksud, riigilõivud, servituutide seadmised jm kulutused, mis on otseselt seostatavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitmisega;
  14) liitumispunkt – kinnistu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühenduskoht;
  15) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  16) normvooluhulk – on vooluhulk, mis arvestab kinnistule paigaldatatud sanitaarseadmete (kraanide, segistite wc pottide jms) läbilaskevõimet ja võimaldab torustike projekteerimisel selle kaudu saada arvutuslikke vooluhulkasid;
  17) paisutustase – tõenäoline tase, milleni võib tõusta reo- ning sademevee tasapind ühiskanalisatsioonis;
  18) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki;
  19) peatorustik – torustik, mille kaudu tagatakse rohkem kui ühe kinnistu ühisveevärgiga liitmine;
  20) reoaine ehk saasteaine – mis tahes aine, mis võib põhjustada reostumist;
  21) reostus – vee omadusi halvendav reoainete, organismide, soojuse või radioaktiivsuse sisaldus vees;
  22) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  23) sademevesi – sademe- ja drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi;
  24) sademevee kanalisatsioon – ehitised ja seadmed sademevee ärajuhtimiseks;
  25) tegevuspiirkond – piiritletud maa-ala kus vee-ettevõtja osutab veega varustamise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid;
  26) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab ühiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo- ning sademevee ärajuhtimist;
  27) volitatud isik – isik, kes vallavolikogu otsusega on volitatud kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;
  28) ühendustasu – liitumistasu osa, mis katab konkreetse kinnistu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks tehtud kulutused: liitumispunkti (sh maakraan) väljaehitamise kulu ja ühendustorustiku ehituse kulu, sh ühendustorustiku ühendustööd peatorustikuga;
  29) ühendustorustik – on haru peatorustikust kuni liitumispunktini;
  30) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kava on kava, mis on kinnitatud kohaliku omavalitsuse volikogu poolt ja millest vee-ettevõtja lähtub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamisel;
  31) ühisveevärk ja –kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee kanaliseerimine, mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. Sademe-, drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

  (2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavaga (edaspidi arendamise kava) määratud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale.

  (2) Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni arendab vee-ettevõtja temale kinnitatud tegevuspiirkonnas.

  (3) Vee-ettevõtja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ning muu majandus- ja arendustegevuse vahel.

§ 4.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku taotlusel tema (edaspidi liituja) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku vahetumisel või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel ei tule tasuda liitumistasu, kui ei muutu liitumistingimused.

  (5) Kui ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (sh reoainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse, missuguse teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb vee-ettevõtja.

  (6) Kui vee-ettevõtja või kinnistu omanik taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul. Viimasel juhul käsitletakse seda eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 5.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja poolt määratud liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt paigaldatakse avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja liituja kokkuleppel.

  (3) Liitumispunktiks on:
  1) veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi juurde;
  2) kanalisatsioonil vaatluskaev (toru), mis kuulub ühiskanalisatsiooni juurde.

  (4) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkti asukoht lepitakse kokku vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahelises sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise lepingus, kusjuures liitumispunkt asub sissevoolul sademeveekanalisatsiooni peatorusse.

  (5) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitistele kehtib kaitsevöönd vastavalt keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 6.   Liitumise taotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama:
  1) isikuandmeid;
  2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse, reoainete ja reostusnäitajate kohta (reoainete reostusnäitajaid elamukinnistute puhul ei tooda);
  6) ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;
  7) ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) kinnistu plaani;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste väljastamiseks.

§ 7.   Liitumistingimuste väljastamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab liitumise taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast alates ning väljastab taotlejale liitumistingimused.

  (2) Liitumistingimustes tuuakse ära:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise kogused, ja reo- ning sademeveega ärajuhtida lubatavad reoained ja ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, keskendajad jne);
  5) nõuded liitumisprojekti koosseisu kohta;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumise taotlust ei rahuldata kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, milles ohtlike reoainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reo- või sademevee kogust või selles sisalduvat reostust või selle kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo –ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult koos põhjuste äratoomisega.

§ 8.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab olema koostatud vastavuses õigusaktide ja normdokumentidega. Projekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohastele ehitusnõuetele.

  (2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise projekti (edaspidi liitumisprojekt) koosseis peab vastama liitumistingimustele. Liitumisprojekti koosseisus peab olema vähemalt:
  1) seletuskiri kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse kohta koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguseliste ja reostuslike näitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

  (3) Liituja ning vee-ettevõtja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul väljastatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

§ 9.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumislepingus tuuakse ära:
  1) liitumistingimused (vajadusel liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
  3) liitumistasu tasumise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) vajadusel muud nõuded liitumisele.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse lähtudes liitumistasu kalkulatsioonist, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste ehitushanke tulemustest.

  (4) Vajadusel võib vee-ettevõtja liitumisprojekti läbivaatamisel nõuda tehniliste asjaolude selgitamiseks liitujalt kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekti esitamist kogu mahus.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui liitumisprojekt ei vasta käesoleva eeskirja § 8 lõigete 1 ja 2 nõuetele. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt kooskõlastamatult põhjuste äranäitamisega.

§ 10.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu järgselt, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett, tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osaks.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses õigusaktide, normdokumentide ja projektlahendusega. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vallavolikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks antakse liitujale ning liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon ning liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

  (5) Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisest.

  (6) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada:
  1) juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole õigusjärglast;
  2) juriidilise isiku pankroti korral;
  3) kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole pärijat;
  4) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (7) Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 3 toodud juhul.

3. peatükk LIITUMISTASU ARVUTAMINE JA TASUMINE 

§ 11.   Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

  (1) Liitumistasu võtmise aluseks on kinnistule (kinnistutele) nõuetekohaseks teenuste osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.

  (2) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja lähtudes liitumistasu metoodikast.

  (3) Liitumistasu suuruse arvutamisel lähtutakse üldvalemist
LT=AK×X1/X + ÜT = AT + ÜT, kus:
LT –liitumistasu;
AK –arendamiskomponent;
X1 -liituja liitumistasu arvestusalus ehk liituja arvutuslik vooluhulk (Lisa 1);
X - summaarne liitumistasu arvestusalus ehk summa liitujate arvutuslikest vooluhulkadest;
AT –arendamistasu;
ÜT- ühendustasu

  (4) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni, arendamine toimub vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava välise liituja ja vee-ettevõtja kokkuleppel, arvutatakse liitumistasu kõikide vee-ettevõtja poolsete põhjendatud kulutuste alusel, mis on otseselt vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava välise liituja liitmiseks (sh muudatused veetöötlusjaamas ning reoveepuhastil). Tehtavad kulutused peavad olema dokumentaalselt tõestatavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise hetkeks.

  (5) Liitumistasu hulka ei arvata tagastamatu abi eest tehtud kulutusi.

  (6) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud elamupiirkonnas, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi, on elamukinnistu liitumistasuks ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise kulud. Eeltoodu kehtib juhul kui piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitusaeg on kooskõlas arendamise kavaga. Eelpoolnimetatud kinnistute liitumiseks tehtud muud kulud kaetakse vee-ettevõtjale teenuste hinna arvelt või hüvitatakse liitujale Kohila valla poolt. Viimasel juhul on eelduseks vastavasisuline vee-ettevõtja ja vallavalitsuse leping.

  (7) Arendamise kava kohase ehituspiirkonna ühisveevärgi ja –ühiskanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude hulka arvatakse ehituspiirkonna rajatiste ehitamiseks tehtud ja tehtavad kulud ning väljapool ehituspiirkonda liituvale piirkonnale teenuste osutamiseks vajalikele ehitistele tehtud ja tehtavad kulud (torustikud, pumbajaamad, puhastusseadmed jne).

  (8) Kui kinnistu omanik (liituja) soovib kinnistu liitumist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga enne arendamise kava kohast piirkonna vastavate ehitiste rajamist ning see on arendamise kavast lähtudes ja tehniliselt võimalik, võib kinnistu liitumine toimuda vee-ettevõtja ning liituja vahelisel kokkuleppel kusjuures liituja tasub kõik liitumisega seotud kulud. Kui eelpoolnimetatud liituja tarbeks tehtud ehitistega toimub 7 aasta jooksul täiendavaid liitumisi, siis vee-ettevõtja teeb varasemale liitujale liitumistasu osalise tagasimakse võttes arvesse liitumiseks tehtud kulud, liitumistasu metoodika ning põhivara kulumi.

  (9) Vee-ettevõtjate vaheline, arendamise kava kohaste ühistes huvides kasutatavate, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude tasumine toimub kliendi ja vee-ettevõtja vaheliste lepingute alusel. Kui kulud tehti kinnistute liitumiste tagamiseks, kuuluvad need kinnistute liitumistasu hulka.

§ 12.   Liitumiskulude jagamine

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel on aluseks arvutuslik vooluhulk või mõni muu arvestusalus, mis ehituspiirkonda kõige paremini sobib ja on ära toodud liitumistasu metoodikas.

  (2) Sademevee kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel, sealhulgas teed ja tänavad, on aluseks kinnistute suurus või sellest kõvakattega kaetud osa, sealhulgas katused.

  (3) Põhjendatud juhtudel, lähtudes kinnistutele tagatud teenuste mahtude, iseloomu või kinnistute paigutuste olulistest erinevustest, võib ühes ehituspiirkonnas kasutada erinevaid kulude jagamise aluseid.

§ 13.   Liitumistasu tasumine

  (1) Liituja maksab liitumistasu alljärgnevalt:
  1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul liitumislepingu sõlmimisest;
  2) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul liitumispunkti ehitustööde lõpetamisest.

  (2) Soodustingimustel liitumise õigus on juhul, kui:
  1) liidetava kinnistu sihtotstarve on elamumaa;
  2) liituja on liitumise hetkel ja sellest arvates katkematult ühe aasta jooksul Rahvastikuregistri andmetel Kohila valla elanik;
  3) liitumine toimub peatorustikule kasutusloa väljastamisest ühe aasta jooksul.

  (3) Soodustingimustel liituja maksab liitumistasu alljärgnevalt:
  1) 25% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul liitumislepingu sõlmimisest;
  2) 25% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul liitumispunkti ehitustööde lõpetamisest;
  3) 50% liitumistasust maksegraafiku alusel kuue kuu jooksul liitumispunkti ehitustööde lõpetamisest.

  (4) Liituja toimetulekuraskuste korral võib vee-ettevõtja vallavalitsuse nõusolekul liitumistasu maksetähtaega pikendada.

  (5) Juhul, kui liituja kaotab soodustingimustel liitumise õiguse Rahvastikuregistri andmete muutmise tõttu, peab ta viivitamatult tasuma liitumistasu täies ulatuses.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni liitumislepingus sätestatud kohustuste täitmiseni liituja ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku poolt.

§ 15.   Vaidluste lahendamine

  Eeskirja täitmisel tekkivad lahkarvamused liituja ning vee-ettevõtja vahel lahendatakse nendevahelise läbirääkimise teel või vallavalitsuse poolt või õigusaktidega sätestatud korras.

§ 16.   Eeskirja kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 30. jaanuari 2007 määrusega nr 34 kinnitatud „Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”.

§ 17.   Eeskirja jõustumine

  Määrus jõustub 02. märtsil 2012.a.

Margus Miller
Kohila vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json