EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks Elvas

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2014, 23

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Reklaamimaks Elvas

Vastu võetud 29.10.2012 nr 26
RT IV, 07.11.2012, 63
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2014RT IV, 03.09.2014, 1101.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2 ja 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 ja maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaamimaks – Elva linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
  3) maksuobjekt – välireklaam, mida eksponeeritakse Elva linna haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
  4) maksumaksja – maksuobjekti otsene valdaja;
  5) maksuhaldur – Elva Linnavalitsus;
  6) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
  7) tagastusnõue – seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni (edaspidi maksudeklaratsioon) paranduses või muus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
  8) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;
  9) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Elva linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
  10) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud/pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  11) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel või ehitise siseruumides avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult;
  12) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

  (2) Reklaamina ei käsitata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

§ 2.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjektiks on Elva linna haldusterritooriumil eksponeeritav välireklaam.

  (2) Maksumaksja on maksuobjekti valdaja. Kui maksuobjekti valdaja ei ole teada, maksab reklaamimaksu kinnisasja omanik, millel välireklaami eksponeeritakse.

§ 3.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on Elva Linnavalitsus, kes korraldab reklaamimaksu kogumist Elva linna haldusterritooriumil.

  (2) Maksuhalduri volitused on järgmistel Elva Linnavalitsuse ametiisikutel:
  1) pearaamatupidaja;
  2) jurist.

  (3) Maksuhalduril on reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seadusega antud õigused ja kohustused.

§ 4.   Maksumäär

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas on 0,15 eurot.
[RT IV, 03.09.2014, 11 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Maksumäär reklaamile asukohaga Kesk tänav, Pikk tänav, Kirde tänav, Puiestee tänav, Kärneri tänav, Käo tee, Tartu maantee ja Valga maantee ning nendega piirnevatel kinnistutel on 0,20 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas.
[RT IV, 03.09.2014, 11 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Tarbijakrediidi lepingute reklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.

  (4) Alkoholi välireklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.

  (5) Reklaamiloata paigaldatud reklaamile kohaldatakse vastava maksumäära 3 kordset maksumäära kuni maksuotsuse andmiseni.

§ 5.   Reklaamimaksust vabastamineReklaamimaksust on vabastatud:
1) riigi-ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide reklaam ja kuulutused;
2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam;
3) mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille liikmeks või asutajaks on Elva linn, neid või nende tegevusega seotud reklaami osas;
4) majandus- või kutsetegevuse kohas (sealhulgas ehitisel, kinnistul) müüdava kauba ja osutatavate teenuste reklaam;
5) piiratud territooriumil toimuval üritusel eskponeeritud reklaam;
6) teatrietenduste, muuseumide, kunstinäituste, kinos linastuvate filmide, kultuuri, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
7) seadusega nõutud korras paigutatud infotahvel, s.h. ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teave tööde teostajast, tellijast, projekteerijast ning tähtaegadest jms;
8) sõidukil eksponeeritud reklaam (välja arvatud mobiilne reklaam);
9) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
10) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
11) sotsiaalreklaam;
12) mittestatsionaarne reklaam, mis on paigaldatud tegutsemiskoha ette selle lahtioleku ajaks reklaami ühe esponeeritava pinna suurusega kuni 0,5m2;
13) füüsiliste isikute kuulutused selleks ettenähtud kohtades;
14) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigaldatud teave (vastavalt Eesti Standardi EVS 613-2001 "Liikllusmärgid ja nende kasutamine").

§ 6.   Maksusoodustused

  (1) Maksuhaldur võib anda reklaamimaksu maksusoodustust maksumaksja taotluse alusel, eelkõige avalikust huvist lähtuvalt.

  (2) Maksusoodustuse andmise ja selle suuruse igal konkreetsel juhul otsustab maksuhaldur.

  (3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks esitab maksumaksja maksuhaldurile vähemalt 14 kalendripäeva enne maksuperioodi algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksusoodustuse taotlus esitatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust, võib soodustust kohaldada hilisemast kuupäevast.

  (4) Maksusoodustust ei anta isikule, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid, kellel on Elva linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on esitamata reklaamimaksu maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaami eest.

§ 7.   Reklaamimaksu arvutamine

  (1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, mis on:
  1) tasapinnalise reklaami puhul selle asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
  2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindalade summa.

  (2) Kui reklaampind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini. Kui reklaampinna suurus on 0,5 ruutmeetrit või alla selle, loetakse reklaampinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit ning maksusumma arvutamisel korrutatakse (vajaduse korral diferentseeritud) maksumäär murdarvuga 0,5.

  (3) Kui korraga eksponeeritakse sama maksumääraga reklaami mitmel reklaampinnal ja mõni neist pindadest ei moodusta täisruutmeetrit, siis summeeritakse reklaampindade pindalad, misjärel kohaldatakse vajaduse korral lõikes 2 sätestatut.

  (4) Maksumaksja annab välja korralduse reklaamimaksu määramise kohta (maksuotsuse), mis peab vastama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri haldusakti nõuetele.

§ 8.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile käesoleva määruse lisaga kehtestatud vormikohase maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami eksponeerimisele eelneval tööpäeval tema ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel. Kui reklaami eksponeerimise periood on üle 3 kalendrikuu, võib maksumaksja esitada maksudeklaratsiooni kalendriaasta kohta. Järgnevate aastate maksudeklaratsioon tuleb igal aastal esitada hiljemalt 10. jaanuariks.

  (2) Maksudeklaratsiooni peab olema allkirjastanud (elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon elektrooniliselt allkirjastanud) maksumaksja või tema esindusõiguslik isik.

  (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märked selle laekumise kuupäeva ja andmete sisestamise kuupäeva kohta.

  (4) Kui maksumaksja eksponeerib reklaami korraga mitmel reklaampinnal, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

  (5) Maksumaksja peab pidama maksuhaldurile esitatud maksudeklaratsiooni kohta arvestust.

§ 9.   Maksuperiood ja reklaamimaksu maksmine

  (1) Maksuperiood on kalendrikuu, vajaduse korral ka kalendripäevades mõõdetav ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami eksponeerimise päevast arvates.

  (3) Reklaamimaksu makstakse maksuhaldurile:
  1) Kui maksuperiood on kuni 3 kalendrikuud hiljemalt maksukohustuse tekkimise eelneval kalendripäeval;
  2) Kui maksuperiood on pikem kui 3 kuud makstakse reklaamimaksu kalendriaasta kvartalimaksetena. Esimene osamakse lõike 3 punktile 1, järgmised osamaksed makstakse hiljemalt maksuperioodi kvartali viimase kuu 10. kuupäevaks.

  (4) Reklaamimaks tuleb tasuda sularahata arvelduse korras Elva Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE212200001120112068 (Swedbank) või nr EE291010102018767003 (SEB pank). Tasumisel tuleb makse selgitusse märkida maksu nimetus „reklaamimaks“ ja maksudeklaratsiooni number.
[RT IV, 03.09.2014, 11 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Kui maksumaksja ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga (0,06% kalendripäevas). Intressivõla suuruse arvutab maksumaksja või küsib teavet intressivõla suuruse kohta maksuhaldurilt.

  (6) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral või reklaamiloata paigaldatud reklaamile määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele ja käesolevale määrusele. Juhul kui maksuperioodi alguskuupäeva ei ole võimalik kindlaks määrata, loetakse maksuperioodiks tagasiulatuvalt 3 kalendrikuud arvates reklaami paigaldamisest teadasaamisest.

§ 10.   Maksu tagastamine

  (1) Kui maksumaksja on tasunud reklaamimaksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksumaksjal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

  (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksudeklaratsiooni number, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (4) Enam tasutud reklaamimaksu ei tagastata, kui maksumaksjal on muu maksuobjekti osas maksuvõlg.

§ 11.   Vaidemenetlus

  (1) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (2) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

  (3) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast või toimingu peale 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või pidi teada saama.

§ 12.   Maksuvõlg


Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses, täitemenetluse seadustikus ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras. Maksumaksja pankroti väljakuulutamise korral rahuldatakse maksuvõlad pankrotiseaduses sätestatud korras.

§ 13.   Vastutus


Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 153¹, §153² ja/või § 154 järgi.

§ 14.   Menetlus ja trahvide laekumine

  (1) Määruses sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid, arvestades maksukorralduse seaduses sätestatud erisusi.

  (2) Väärteo kohtuväline menetleja on maksuhaldur.

  (3) Maksuhalduri määratud trahvid laekuvad kohalikule omavalitsusele.

§ 15.   Lõppsätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust ja reklaamiseadust.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 01.01.2013.

Lisa Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json