Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2016, 4

Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 11.11.2014 nr 19
RT IV, 15.11.2014, 20
jõustumine 18.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.2015RT IV, 28.11.2015, 101.12.2015
30.08.2016RT IV, 03.09.2016, 106.09.2016

Määrus kehtestatakse „Noorsootöö seaduse“ § 9 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Viimsi Vallavolikogu juurde moodustatakse Viimsi valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Viimsi noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Viimsi Vallavolikogule ja Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Viimsi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huve vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega;
  4) esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.   Noortevolikokku kandideerimine

  (1) Noortevolikogul on 11-15 liiget, kes on valitud Viimsis elavate noorte ja Viimsi õpilaste hulgast.

  (2) Noortevolikokku võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vald või kui isik on õpilane Viimsi valla üldhariduskoolis või -huvikoolis.

  (3) Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta septembrikuus.
[RT IV, 03.09.2016, 1 - jõust. 06.09.2016]

  (4) Noortevolikokku kandideerijal tuleb valimiskomisjonile esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 11. septembriks.
[RT IV, 03.09.2016, 1 - jõust. 06.09.2016]

§ 5.   Valimiste korraldamine

  (1) Noortevolikogu liikmed valitakse valimiskomisjoni poolt üheks aastaks.

  (2) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti esindajad (2);
  2) Noortekeskuse esindaja (1);
  3) Noortevolikogu esindajad (2).

  (3) Kandidaadid esitatakse valimiskomisjonile hiljemalt 11. septembriks.

  (4) Valimiskomisjon valib enda hulgast esimehe ja protokollija. Valimiskomisjon vaatab läbi kandideerimisavaldused ja motivatsioonikirjad ning kutsub kandidaadid vestlusele septembrikuu jooksul.

  (5) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt, need avaldatakse Viimsi valla kodulehel ja Noortevolikogu Facebooki lehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.
[RT IV, 03.09.2016, 1 - jõust. 06.09.2016]

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

  (2) Noortevolikogu valib esimehe ja kuni kaks aseesimeest noortevolikogu liikmete hulgast noortevolikogu volituste ajaks.

  (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (4) Noortevolikogu esimees ja/või aseesimees võib ka omal soovil tagasi astuda, misjärel valitakse uus esimees või aseesimees.
[RT IV, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]

§ 7.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid, kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet või kui ta ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  2) isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega. Kui valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, siis korraldatakse liikme leidmiseks järelvalimised.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu toimumise aeg ja koht avaldatakse Viimsi Noortevolikogu Facebooki lehel.
[RT IV, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]

  (5) Noortevolikogu koosolekud on avalikud.

  (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks töögruppe, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.
[RT IV, 03.09.2016, 1 - jõust. 06.09.2016]

  (8) Noortevolikogu istungid protokollitakse.
[RT IV, 03.09.2016, 1 - jõust. 06.09.2016]

  (9) Noortevolikogu esitab vallavolikogu istungil vähemalt üks kord aastas ülevaate oma tegevusest.

  (10) Noortevolikogu võib oma täpsema töökorralduse kehtestada noortevolikogu töökorraga.
[RT IV, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]

§ 9.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Viimsi noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) kasutada vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla õpilasesinduste ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) Noortevolikogu liikmetel on kohustus järgida ning olla valla noortele eeskujuks oma tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 10.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 12.   Määruse rakendamise erisused esimese koosseisu tegutsemisel

  (1) Noortevolikogu esimese koosseisu puhul on tegu noorte omal algatusel tegutseva aktiivgrupiga, mis pole otseselt valla noorte poolt valitud ning mille puhul ei rakendata käesolevas põhimääruses liikmeskonna kohta sätestatut.

  (2) Esimese koosseisu noortevolikogu istungite kvoorumi ja koosseisu arvestamisel võetakse aluseks asutamiskoosolekul osalenud noorte arv.

  (3) Põhimääruses sätestatud noortervolikogu valimise kord rakendub alates teisest koosseisust.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json