Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2022, 9

Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord

Vastu võetud 16.02.2010 nr 5
jõustumine 19.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.11.201001.01.2011
30.08.2016RT IV, 03.09.2016, 206.09.2016
17.01.2017RT IV, 21.01.2017, 124.01.2017
12.11.2019RT IV, 20.11.2019, 1101.12.2019
16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 3023.06.2020
10.05.2022RT IV, 21.05.2022, 424.05.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 punkti 2, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja punkti 21 ja Viimsi valla põhimääruse § 10 lõike 6 punkti 2 alusel.
[RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viimsi valla (edaspidi Vald) eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord (edaspidi Kord) sätestab Viimsi valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi Vallaeelarve) ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra. Käesolev kord ei laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega.
[RT IV, 03.09.2016, 2 - jõust. 06.09.2016]

  (2) Toetus käesoleva korra mõistes on Korra paragrahvis 2 sätestatud tingimustele vastav Vallaeelarveline eraldis kultuuri, spordi, hariduse ja noorsootöö toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.
[RT IV, 03.09.2016, 2 - jõust. 06.09.2016]

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) iseteeninduskeskkonnas hiljemalt Korra § 4 lõikes 9 määratud tähtaegadeks.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

§ 2.   Toetuse eesmärgid

  (1) Toetust saab vallaeelarvest taotleda järgmistel eemärkidel:
  1) kultuuritegevuse edendamine;
  2) sporditegevuse edendamine;
  3) hariduse ja noorsootöö edendamine;
[RT IV, 03.09.2016, 2 - jõust. 06.09.2016]
  4) muinsuskaitse edendamine;
  5) usutegevuse edendamine;
  6) rahvahariduse edendamine.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda;
  2) tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides;
  3) kultuuritegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel;
  4) sporditegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

  (3) Käesoleva korra alusel ei toetata:
  1) ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid;
  2) organisatsioonide halduskulude katmist;
  3) vara soetamist üksikisikule.

§ 3.   Toetuse taotleja

  (1) Valla eelarvest võib toetust taotleda:
  1) valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik;
  2) valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv, registrisse kandmata selts jne).
  3) [kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

  (2) Toetuse taotlejal ja saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (2) Toetuse taotlusel ja aruandes peavad olema märgitud:
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja aadress;
  3) juriidilise isiku registrikood või füüsilise isiku isikukood;
  4) taotleja kontaktandmed (telefoni ja faksi number ning elektronposti aadress);
  5) panga rekvisiidid;
  6) määratlus, millise valdkonna projektiga on tegemist;
  7) projekti või tegevuse nimi;
  8) projekti või tegevuse toimumise aeg:
  9) taotletav summa;
  10) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (3) Taotlus peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:
  1) tegevuse (programmi, ürituse, võistluse) eesmärk;
  2) programme, ürituse, võistluse kirjeldus;
  3) osalejad;
  4) programm;
  5) oodatav tulemus;
  6) eelarve ja kaasfinantseerijad;
  7) selle olemasolul informatsioon kaasfinantseerijate otsustest;

  (4) Soovitav on taotlusele lisada taotlejat iseloomustavad andmed (osalejate nimed ja sünniaastad, ülevaade senisest tegevusest, tegevusplaanid edaspidiseks jne.).

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

  (6) Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi vastavalt pädevusele Vallavolikogu kultuurikomisjon, spordi ja liikumisharrastuste komisjon või noorsoo- ja hariduskomisjon (edaspidi komisjon).
[RT IV, 21.05.2022, 4 - jõust. 24.05.2022]

  (7) Komisjon vaatab taotlusi läbi neli korda aastas (I, II, III, IV jaotus).
[RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

  (8) [Kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

  (9) Taotluste esitamise tähtajad on 5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. oktoober. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
[RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

  (10) Postiga taotluse esitamisel lähevad arvesse ka tähtaja kuupäeva postitemplit kandvad taotlused.

  (11) Hiljem saabunud taotlused vaadatakse läbi järgmises jaotuses.

  (12) Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab Vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse menetlus.

  (13) Komisjoni ettepaneku alusel teeb otsused toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise osas Vallavalitsuse valdkonna struktuuriüksuse juht.
[RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

  (14) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab Vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 (kümne) päeva jooksul, arvates vastava otsuse tegemise päevast.

  (15) Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele.
[RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Ühe kuu jooksul vastava komisjoni ettepaneku tegemise päevast sõlmib Vallavalitsuse valdkonna struktuuriüksuse juht taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu, milles sätestatakse:
[RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse sihtotstarve, sh. tegevuse kirjeldus;
  3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  5) sanktsioonid rikkumise korral;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.

  (2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmise aluseks on Vallavalitsuse valdkonna struktuuriüksuse juhi poolt allkirjastatud leping.
[RT IV, 20.11.2019, 11 - jõust. 01.12.2019]

  (2) Toetus kantakse taotleja pangaarvele või tasutakse vallavalitsusele esitatud arved otsuses märgitud summa ulatuses

  (3) Kui toetus on 1300 eurot või suurem, siis makstakse kuni 70% toetuse suurusest enne ning vähemalt 30% toetuse suurusest peale toetuse kasutamise aruande esitamist.
[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määrusega nr 26 – jõust. 01.01.2011]

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud Vallavalitsusele esitama aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale toetuse saanud projekti lõppemist.

  (2) Aruande aluseks on aruande vorm.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (3) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Vallavalitsus.

  (4) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamatajätmise ilmnemise korral on Vallavalitsusel õigus:
  1) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
  2) nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist;
  3) keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json