HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse õppurite vastuvõtmise, lõpetamise, väljaarvamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Väljaandja:Elva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2016, 18

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse õppurite vastuvõtmise, lõpetamise, väljaarvamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Vastu võetud 30.08.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 9 lõike 5, § 13 lõike 1 ja Elva Linnavolikogu 20. juuni 2016 määruse nr 14 „Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind ümberkorraldamine, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse põhimääruse kinnitamine“ § 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Elva Huviala- ja Koolituskeskuse (edaspidi huvikool) õppurite vastuvõtu, õpperühmade moodustamise, huvikoolist lahkumise, väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Huvikooli õppuriteks määruse tähenduses on eelkõige lapsed ja noored vanuses 4 – 19 eluaastat.

  (2) Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud. Huvikoolis õppivale täiskasvanule laienevad täiskasvanute koolituse seaduse täiendkoolituse sätted.

  (3) Arvestust õppurite vastuvõtmise ja väljaarvamise üle peab huvikooli direktor.

§ 3.   Õppurid

  (1) Huvikooli võetakse isik (edaspidi õppur), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Elva linn. Asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibiva lapse elukohaks loetakse asenduskodu või perekonna, kelle hooldamisel laps on, aadress.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse õppureid väljastpoolt Elva linna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Elva Linnavalitsuse (edaspidi omavalitsus) vahel sõlmitud lepingu või garantiikirja alusel.

  (3) Kui isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus ei osale huvihariduse kulude katmisel, otsustab õppuri huvikooli vastuvõtmise kooli pidaja.

§ 4.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Informatsiooni õppurite huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

  (2) Õppuri huvikooli vastuvõtmiseks sõlmitakse õppuri või alaealise puhul õppuri vanema, hooldaja või eestkostjaga (edaspidi lapsevanem) vormikohane õppeleping.

  (3) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Elva linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks vormikohane õppeleping ja õppuri elukohajärgse omavalitsuse garantiikiri või omavalitsuste vaheline leping.

  (4) Huvikooli vastuvõtmiseks esitatud õppeleping sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) Lepingu pooled;
  2) Poolte õigused ja kohustused;
  3) Huviala/eriala nimetus;
  4) Õppeperioodi kestus;
  5) Õppetasu suurus ja selle maksmise tingimused;
  6) Lepingu kehtivus;
  7) Lepingu muutmine ja lõpetamine;
  8) Vastutus ja vaidluste lahendamine.

  (5) Lõikes 2 nimetatud õppelepingu vormi kinnitab direktor.

  (6) Huvikool komplekteerib huvikooli vastuvõetud õppuritest õpperühmad Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavade alusel.

  (7) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab huvikool EHIS-esse seisuga 1.oktoober ja kinnitab esitatud andmete õigsust hiljemalt 5.oktoobril ning edaspidi vastavalt EHIS-e poolt ettenähtud aegadel.

  (8) Vabade õppekohtade olemasolul võib õppurite huvikooli vastuvõtmine toimuda kogu õppeperioodi vältel. Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab huvikool EHIS-esse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (9) Huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (10) Õppuri huvikooli vastuvõtmisel on lapsevanemal ja õppuril õigus tutvuda huvikooli põhimääruse, õppekava, õppekorralduseeskirja, kodukorra ja muude huvikooli töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

  (11) Täiskasvanud võetakse huvikooli õppima tingimusel, et täiskasvanud tasuvad huvikoolis õppimise kulud täies mahus kooli pidaja kinnitatud tasuliste teenuste hinnakirja alusel.

§ 5.   Õpperühmade suurus

  Huvikooli õpperühmade suurus on:
  1) Huvikooli põhitegevusega seotud õpperühmades 3 – 15 õppurit;
  2) Huvikooli õppekavavälise tegevusega seotud õpperühmades 4 – 12 õppurit;
  3) Pilliõpet ja laulmist antakse individuaaltundidena.
  4) Täiskasvanute õpperühma minimaalseks suuruseks on 3 õpilast, millest väiksema õpilaste arvuga rühma ei avata.

§ 6.   Õpperühmade moodustamise alused

  (1) Huvikooli põhitegevusega seotud õpperühmade moodustamise aluseks on EHIS-es registreeritud huvikooli õppekava.

  (2) Huvikooli õppekavavälise tegevusega seotud õpperühmade moodustamise aluseks on huvikooli direktori käskkirjaga kinnitatud koolituse kirjeldused.

  (3) Huvikooli õpperühmade moodustamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (4) Kui huvikooli õpperühma suurus ei vasta kehtestatud nõuetele, on huvikooli direktoril õigus õpperühm ümber korraldada.

  (5) Huvikooli õpperühma ümberkorraldamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (6) Huvikooli direktoril on õigus teha kooli pidajale ettepanekuid huvikooli õpperühmade suuruse muutmiseks.

§ 7.   Õppurite huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppurite huvikoolist väljaarvamine toimub:
  1) Lapsevanema avalduse alusel;
  2) Huvikooli algatusel;
  3) Õppuri huvikooli lõpetamisel.

  (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel lapsevanema avalduse alusel esitab lapsevanem huvikooli direktorile sellekohase avalduse hiljemalt 10 päeva enne õppuri huvikoolist lahkumist.

  (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel toimub juhul, kui:
  1) Õppur on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
  2) Õppur ei täida huvikooli kodukorda ja/või eirab üldtunnustatud käitumisnorme;
  3) Õppetasu võlgnevus ületab kaks kuud alates tasu maksmise tähtajast.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel kooskõlastatakse huvikooli õppenõukoguga.

  (5) Kui õppur või lapsevanem ei ole tasunud õppetasu kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab huvikooli direktor võlgnikku kirjalikult võlgnevusest ning annab mõistliku tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse õppur huvikoolist välja.

  (6) Õppuri huvikoolist väljaarvamise huvikooli algatusel vormistab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (7) Õppuri huvikooli algatusel huvikoolist väljaarvamise otsusest informeeritakse lapsevanemat hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

  (8) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu koolist lahkumise kuu eest kuni õppuri huvikoolist väljaarvamise kuupäevani.

  (9) Huvikoolist väljaarvatud õppuri andmed kustutab huvikool EHIS-est hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 8.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend. Lõpudokumendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eva Kams
Linnapea

Salle Ritso
Liinnasekretär

/otsingu_soovitused.json