Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2019, 7

Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.08.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ muutmine

  Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruses nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 1 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) taotlejal puuduvad maksuvõlad sh kohalike maksude võlad toetuse taotluse esitamisest otsuse tegemiseni.“
  2) paragrahvi 2 lisatakse lõige 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Taotluse eelarves peab olema tagatud rahaline omafinantseering vähemalt 30% taotletavast toetussummast.“
  3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas: esimene taotlusvoor on avatud 14.02–01.03 ja teine taotlusvoor 15.08–31.08.“
  4) paragrahvi 5 lõiget 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) projekti mõju Rõuge valla arengule ja vastavus ettevõtlustoetuse eesmärkidele (4 p).“
  5) paragrahvist 5 lõikest 1 jäetakse välja punkt 4.
  6) paragrahvi 6 lisatakse lõige 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Eraldatud toetusest loobumise korral ei eraldata toetust pingereas järgmisele taotlejale.“
  7) paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus arengu- ja ettevõtluskomisjoni ettepanekul korraldusega.“
  8) paragrahvi 7 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Korraldusse märgitakse:„
  9) paragrahvi 9 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse saaja esitab 30 päeva jooksul pärast taotluses määratud lõpptähtaega aruande vallavalitsuse poolt kinnitatud aruandevormil koos kuludokumentide ja maksekorralduste koopiatega.“
  10) paragrahvi 9 lisatakse lõige 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Toetuse vähenemisel peab olema tagatud rahaline omafinantseering vähemalt 30%.“
  11) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ettevõtlustoetuste taotlemise 2019. aasta teises voorus kehtib taotluste esitamise periood 1. oktoobrist 15. oktoobrini.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json