HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2019, 21

Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord

Vastu võetud 29.10.2018 nr 38
RT IV, 13.11.2018, 7
jõustumine 16.11.2018, rakendatakse alates 01.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.08.2019RT IV, 03.09.2019, 306.09.2019, osaliselt 01.01.2020

Määrus kehtestatakse Tapa Vallavolikogu 29.08.2018 määruse nr 33, Tapa Muusika- ja kunstikooli põhimäärus § 25 lg 5 ja Tapa valla Spordikooli põhimäärus § 19 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse õppetasu suurus ja maksmise kord Tapa valla munitsipaalhuvikoolides: Tapa Muusika- ja Kunstikoolis ja Tapa valla Spordikoolis.

§ 2.  Õppetasud

 (1) Õppetasu suurus Tapa Muusika- ja Kunstikooli on ühe õppuri kohta järgmine:
 1) muusikaosakonna põhiõppe õppesuund 28 eurot kuus;
 2) muusikaosakonna huviõppe õppesuund kaks erialatundi nädalas 28 eurot kuus;
 3) muusikaosakonna huviõppe õppesuund üks erialatund nädalas 25 eurot kuus;
 4) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund üks eriala nädalas 30 eurot kuus;
 5) muusikaosakonna lisa-aasta, kui õpilane jätkab samal erialal 25 eurot kuus;
 6) muusikaosakonna lisapilli õpetus (ühe pilli kohta) 10 eurot kuus;
 7) muusikaosakonna eelkool 15 eurot kuus;
 8) muusikaosakonna täiskasvanuõpe (üks 45 minutiline tund nädalas) 45 eurot kuus;
 9) kunstiosakond kaks tundi nädalas 20 eurot kuus;
 10) kunstiosakond üks tund nädalas 15 eurot kuus.

 (2) Õppetasu suurus Tapa valla Spordikooli on ühe õppuri kohta järgmine:
 1) ühes treeningrühmas osalemine 10 eurot kuus;
 2) üldkehalise ettevalmistusrühmas osalemine 5 eurot kuus.

§ 3.  Õppetasu maksmine

 (1) Õppetasu maksab õppur või tema seaduslik esindaja Tapa Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel õppeperioodi jooksul igakuiselt arvel näidatud tähtajaks.

 (2) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise ajaks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.  Õppetasu maksmisest vabastamine

 (1) Õppetasu maksmisest võib osaliselt (50%) vabastada õppuri, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam). Õppuri puudumisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (11) Õppetasu maksmisest võib osaliselt (kuni 50%) vabastada õppuri, kellele huvikool ei saa ajutiselt pakkuda planeeritud õppemahtu.
[RT IV, 03.09.2019, 3 - jõust. 06.09.2019]

 (2) Kui Tapa valla huvikoolides õpib ühest perest kolm või enam last, vabastatakse õppetasu maksmisest täies ulatuses kolmas ja järgnevad lapsed. Õppuri seaduslikul esindajal tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus (LISA) iga õppeaasta 1. oktoobriks.

 (3) Õppetasust maksmisest õppeaastal vabastatakse täies ulatuses hiljemalt 1. oktoobriks Tapa Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppur, kes on kantud Tapa valla Spordikooli nimekirja.

 (4) Õppetasu maksmisest võib täies ulatuses vabastada kuni kolmeks kuuks toimetulekuraskustes olevast perest õppuri. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms) põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri. Vormikohane taotlus tuleb esitada järgmiselt:
 1) 1. oktoobriks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood september-november;
 2) 10. detsembriks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood detsember-veebruar;
 3) 10. märtsiks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood märts-mai.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 11 sätestatud juhul otsustab õppetasu maksmisest vabastamise huvikooli direktor käskkirjaga. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
[RT IV, 03.09.2019, 3 - jõust. 06.09.2019]

 (6) Teistel juhtudel otsustab õppetasust vabastamise Tapa Vallavalitsus korraldusega haridus- ja sotsiaalosakonna ettepaneku alusel.

 (7) Käesoleva paragrahvis kehtestatud õppetasust vabastamine kehtib õppuritele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tapa vald.

§ 5.  Määruse jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (3) Määrus rakendatakse alates 1. novembrist.

Lisa Taotlus õppetasu maksmisest vabastamiseks

/otsingu_soovitused.json