Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kiili valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2019, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kiili valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 25.06.2019 nr 5
RT IV, 28.06.2019, 47
jõustumine 01.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2019RT IV, 03.09.2019, 906.09.2019

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri eesmärk

  (1) Kiili valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on Kiili valla andmekogu, mille eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  3) eespool nimetatud informatsiooni kasutamine jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

  (2) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kiili vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ja vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  3) annab registripidajale kohustuslikke juhiseid;
  4) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise.

  (4) Vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood (juriidilisel isikul registrikood);
  4) elukoha aadress (asukoht);
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) aadress;
  2) asustusüksus
  3) piirkond;
  4) katastritunnus;
  5) jäätmetekkekoha tüüp;
  6) korterite arv;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutine vabastus (vabastuse ajavahemik; otsuse kuupäev ja number; otsuse fail(id));
  10) muutmise kuupäev;
  11) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  12) ühiskasutuse unikaalne viit (EVALD-i viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) kui leping on sõlmitud jäätmevaldajaga, siis lepingu sõlmija nimi, tema aadress, telefon, e-posti aadress;
  4) jäätmevedaja viit;
  5) mahuti ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevaldaja (viit).

  (4) Registrisse kantakse jäätmemahuti kohta järgmised andmed:
  1) teenindusperiood;
  2) jäätmemahuti tüüp;
  3) jäätmeliik;
  4) teenindussagedus päevades;
  5) omandistaatus;
  6) maht liitrites;
  7) arv;
  8) jäätmemahuti asukoha katastriüksuse aadress.

  (5) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht.

§ 4.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedaja esitab vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetuse standardile kõik andmevahetuse protokolli kohased andmed jäätmevaldajate kaupa. Andmete esitamise aeg lepitakse kokku valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Jäätmevedaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

§ 5.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide (sh riigiregistrite muudatuste) alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuse tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registripidaja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 6.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse vastutavale töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 8.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K1T1S1.

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (3) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist, sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 2 aastat.
[RT IV, 03.09.2019, 9 - jõust. 06.09.2019]

  (4) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse õigusaktidest.

  (5) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 9.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Kiili Vallavalitsus.

  (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigiteatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json