Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Lüganuse valla majanduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2019, 34

Lüganuse valla majanduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.08.2019 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ning Lüganuse valla põhimääruse § 34 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus, asu- ja tegutsemiskoht

  (1) Asutuse ametlik nimetus on Lüganuse valla majanduskeskus (edaspidi majanduskeskus).

  (2) Majanduskeskus asub aadressil Uus tn 6, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond.

  (3) Majanduskeskuse tegutsemiskoht on Lüganuse valla haldusterritoorium.

§ 2.   Majanduskeskuse õiguslik seisund

  (1) Majanduskeskus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Lüganuse valla kui avalik õigusliku juriidilise isiku nimel ning esindab ülesannete täitmisel Lüganuse valda.

  (2) Majanduskeskus on kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus ning tema kõrgemalseisev asutus on Lüganuse valla ametiasutus - Lüganuse vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

  (3) Majanduskeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning majanduskeskuse põhimäärusest.

  (4) Majanduskeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

  (5) Majanduskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab ning muudab vallavalitsus.

  (6) Majanduskeskuse tegevust juhendab ja koordineerib abivallavanem.

§ 3.   Eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Majanduskeskusel on Lüganuse valla eelarves oma alaeelarve.

  (2) Majanduskeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika. Majanduskeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab majanduskeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Majanduskeskuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub majanduskeskus vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk MAJANDUSKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Majanduskeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Majanduskeskuse tegevuse eesmärgiks on valla omandis olevate ja/või majanduskeskuse kasutusse antud kinnisvara, maaüksuste ning hoonete ja rajatiste, transpordi- ja muude infrastruktuurirajatiste ning kalmistu (edaspidi vara) haldamine ja korrashoiu tagamine, valla haridusasutuste toitlustamine, saunateenuste osutamine (edaspidi tugiteenused) ning tugiteenuste osutamine vallavalitsusele ja selle hallatavatele asutustele.

  (2) Majanduskeskus hooldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud vara ning korraldab vara arendamist ning parendamist ning osutab vajalikke tugiteenuseid.

  (3) Majanduskeskuse kaudu täidab vald ülesannet korraldada vallas kalmistumajandust, heakorda ning tagada tugiteenused. Ülesande täitmiseks osutab majanduskeskus vallavalitsusele ja selle hallatavatele asutustele vastavaid tugiteenuseid.

§ 6.   Majanduskeskuse ülesanded

  (1) Majanduskeskuse ülesandeks on majandusvaldkonna arendamine ning käesoleva põhimääruse §-s 5 sätestatud eesmärkide täitmine, mille teostamiseks on vajalik:
  1) majanduskeskuse kasutusse antud vara haldamine, nõuetekohases käibes hoidmine ja hooldamine;
  2) valla õigusaktide alusel muu vallavara hooldamine;
  3) majanduskeskuse kasutusse antud vara arendamise, hoonete ja rajatiste renoveerimine;
  4) valla kalmistu haldamine;
  5) transpordi- ja liikluskorraldusega seonduvate küsimuste lahendamine.

  (2) Majanduskeskus võib oma ülesannete täitmiseks tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

§ 7.   Majanduskeskuse õigused ja kohustused

  (1) Majanduskeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ametiasutuselt ja ametiasutuse hallatavatelt asutustelt;
  2) teha ametiasutusele ettepanekuid majanduskeskuse ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks;
  3) teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega ning teiste isikutega käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kaasata oma ülesannete täitmiseks vajadusel ja kokkuleppel ametiasutuse teenistujaid ja ametiasutuse hallatavate asutuste juhte.

  (2) Majanduskeskusel on kohustus:
  1) kasutada vallavara sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult;
  2) täita ülesandeid kvaliteetselt;
  3) edastada ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  4) teha teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk MAJANDUSKESKUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 8.   Majanduskeskuse tegevuse korraldamine

  Majanduskeskuse tegevust juhib ja korraldab majanduskeskuse juhataja (edaspidi juhataja).

§ 9.   Juhataja

  (1) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ning ütleb üles töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Juhataja vastutab majanduskeskuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti majanduskeskusele tema tegevuseks kasutada antud ning majanduskeskuse valdusse ülesannete täitmiseks antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Juhataja tagab majanduskeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutustega.

  (5) Juhataja:
  1) esindab majanduskeskust tööandja õigustes ning tehingute ja toimingute tegemisel oma pädevuse piires;
  2) juhib majanduskeskuse majandus- ja finantstegevust lähtudes õigusaktidest ning esitab vallavalitsusele majanduskeskuse eelarve eelnõu, tagab majanduskeskuse eelarve täitmise ja vastutab eelarve täitmise eest;
  3) teostab oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid töölepingus ja majanduskeskuse põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) sõlmib, muudab ja ütleb üles majanduskeskuse töötajatega töölepingud ning kinnitab tööülesannete kirjeldused;
  5) kinnitab majanduskeskuse töökorralduse reeglid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) korraldab majanduskeskuse teabehaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) annab majanduskeskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  8) tagab majanduskeskuse tegevuse ja üldise arengu, sh töötingimuste ajakohastamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise;
  9) esitab vallavalitsusele ettepanekuid töötajate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamiseks ning majanduskeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  10) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 10.   Juhataja asendamine

  (1) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid oma puhkuse ja töövõimetuse ajal.

  (2) Juhataja äraolekul (puhkuse, töövõimetuse, lähetuses viibimise jms ajal) asendab juhatajat majanduskeskuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks.

  (3) Juhataja peab määrama ühe majanduskeskuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.

  (4) Juhataja peab majanduskeskuse töökorralduse tagama nii, et juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja tema asendaja on samal ajal ära.

§ 11.   Majanduskeskuse töötajad

  (1) Majanduskeskuse töötajateks on juhataja ja töötajad.

  (2) Majanduskeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (3) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib majanduskeskuse juhataja lepingu määratud tähtajaks.

  (4) Majanduskeskuse töötajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutes, tööülesannete kirjelduses, töökorralduse reeglites, töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites ja muudes majanduskeskuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

4. peatükk MAJANDUSKESKUSE VARA JA FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Majanduskeskuse vara

  (1) Majanduskeskuse valduses ja kasutuses oleva vara moodustavad talle Lüganuse vallavara valitsemise korra alusel Lüganuse vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt majanduskeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Majanduskeskuse poolt vara valdamine ja kasutamine, samuti varaliste kohustuste võtmine toimub Lüganuse vallavara valitsemise korra alusel.

§ 13.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Majanduskeskuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  4) tulu tasuliste teenuste eest.

  (2) Majanduskeskuse finantstegevust juhib majanduskeskuse juhataja. Majanduskeskuse raamatupidamist peetakse ametiasutuse kaudu.

§ 14.   Aruandlus

  (1) Majanduskeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Majanduskeskus esitab vallavalitsusele iga aasta 1. märtsiks tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Majanduskeskuse ja selle juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ametiasutus.

  (2) Majanduskeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama ametiasutuse määratud tähtajaks.

5. peatükk ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.   Majanduskeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Majanduskeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Käesolevas määruses majanduskeskusele pandud ülesannete täitmiseks kohustuste, õiguste ja vara üleandmise korraldab vallavalitsus.

  (2) Lüganuse Vallavolikogu 28.03.2019 määrus nr 69 „Lüganuse valla majanduskeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 02. septembril 2019. a.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json