HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kabala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2019, 38

Kabala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 29.08.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ning Rapla Vallavolikogu 29. oktoobri 2015. a määruse nr 20 “Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord“ § 4 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Kabala Lasteaed-Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kooli pidaja on Rapla vald. Kool on Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalõppeasutus.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on ühe õppeasutusena tegutsev koolieelne lasteasutus ja põhikool.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Rapla valla õigusaktidest, kooli põhimäärusest ning kooli direktori käskkirjadest.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht on Rapla vald, Rapla maakond, Eesti Vabariik. Põhikooli 1.–9. klassi postiaadress on Kabala kool 78403 Kabala küla, Rapla vald, Rapla maakond. Lasteaiarühmade tegutsemiskohad ja postiaadressid on:
  1) Kabala kool, 78403 Kabala küla, Rapla vald, Rapla maakond;
  2) Lipa Koolimaja, 78405 Lipa küla, Rapla vald, Rapla maakond;
  3) Purku Koolimaja, 78401 Purku küla, Rapla vald, Rapla maakond.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli lasteaiaosa põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) Ahoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (2) Kooli osa tegevuse eesmärk on pakkuda võimalust omandada heatasemeline põhiharidus õppija individuaalset arengut toetavas ja väärtushoiakuid kujundavas õppekeskkonnas.

  (3) Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

  (4) Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja – oskuste ning võimete arengut.

2. peatükk STRUKTUUR 

§ 7.   Struktuur

  (1) Kool jaguneb:
  1) lasteaiaosaks, kus direktor moodustab iga õppeaasta algul vastavalt vajadusele ja võimalustele lasteaia- või liitrühmad 1,5–7aastastele lastele;
  2) kooliosaks, kus toimub õppetöö kõigil kolmel põhikooli astmel.

  (2) Lasteaiarühmadesse võetakse lapsi vastu ja arvatakse välja vastavalt vallavalitsuse kehtestatud lasteasutustesse vastuvõtmise ja väljaarvamise korrale.

  (3) Õpilaste kooli vastuvõtt toimub vallavalitsuse kehtestatud kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra alusel. Koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

3. peatükk KOOLI ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes.

  (2) Õppekasvatustöö alusdokumendiks on koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel koostatud kooli õppekava.

§ 9.   Kooli raamatukogu

  (1) Kooli raamatukogu võimaldab trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava täita, arendada õpilaste iseseisva õppetöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

  (2) Oma eesmärkide saavutamiseks raamatukogu:
  1) soetab õppe- ja erialakirjandust;
  2) kujundab õpilastes huvi lugemise vastu;
  3) varustab õpetajaid õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjanduse ja muude infokandjatega;
  4) aitab organiseerida üritusi;
  5) aitab oma tegevuse kaudu kaasa õpilaste ettevalmistusele aineolümpiaadideks ja konkurssideks.

  (3) Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused on sätestatud kooli raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab kooli direktor.

§ 10.   Spordihoone

  (1) Koolil on spordihoone, mida kasutatakse igapäevaselt eelkõige kooli ja lasteaia õppekava läbimiseks ning kooli huvitegevuseks.

  (2) Õppetöö- ja huvitegevuse välisel ajal on koolil õigus osutada spordihoones avalikke teenuseid, mille sisu ja ulatus lepitakse iga-aastaselt enne vallaeelarve menetlust kokku kooli ja Rapla Vallavalitsuse vahel.

  (3) Kool valitseb spordihoonet kui valla vara Rapla vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Spordihoone kui kooli struktuuriüksuse majandamisega seotud kulu kaetakse kooli eelarvest.

  (5) Spordihoone igapäevase toimimise tagab kooli direktor.

§ 11.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks ning kooli poolt osutatavateks teenusteks.

  (2) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (3) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (4) Õppekavaväliselt võib kool korraldada tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja stuudiote, koolieelikute ettevalmistusrühmade ning pikapäevarühmade tegevust, organiseerida üritusi, väljasõite jms. Tasulised tegevused ja teenused kooskõlastatakse eelnevalt vallavalitsusega.

  (5) Kool võib vastavalt vajadusele korraldada järgmisi põhitegevusega seotud õppekavaväliseid tegevusi või osutada teenuseid:
  1) õpilaste, vanemate ja nendega tegelevate spetsialistide nõustamist ja koolitamist;
  2) õppematerjalide koostamist ja levitamist;
  3) materjalide paljundamist;
  4) pedagoogilise tegevusega seotud ürituste korraldamist;
  5) võistluste, kontsertide ja ürituste korraldamist;
  6) kooli kasutuses oleva vara üürimist.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 12.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema õigusaktides, sealhulgas põhimääruses, sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Kooli direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajate jaoks tööandja esindaja ning määrab oma äraolekuajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab vallavalitsusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 13.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli laste, õpilaste, õpetajate, vallavalitsuse ja -volikogu, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab vallavolikogu. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Kooli hoolekogu täidab oma ülesandeid koolieelse lasteasutuse seaduses, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning teistes õigusaktides sätestatu alusel.

§ 14.   Kooli pedagoogiline nõukogu ja õppenõukogu

  Koolil on lasteaiaosas pedagoogiline nõukogu ja kooli osas õppenõukogu, milliste ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

5. peatükk LASTE JA ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 15.   Laste, õpilaste õigused

  Lastel, õpilastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) täita õpiülesandeid ja osaleda temale päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat õpiabi, sealhulgas tugimeetmete rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  4) võtta osa kooli õppekavavälistest tegevustest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  5) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  6) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks kooli direktori kehtestatud korras tasuta;
  7) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
  8) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
  9) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  10) teha kooli direktorile ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  11) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
  12) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

§ 16.   Laste, õpilaste kohustused

  Lapsed, õpilased on kohustatud:
  1) täitma üldkehtivaid moraali- ja käitumisnorme ning lähtuma oma käitumises tervislikest eluviisidest;
  2) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  3) täitma koolikohustust;
  4) hoidma kooli head mainet ja kasutama kooli vara säästlikult;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) osalema arenguvestlusel;
  7) kasutama talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;
  8) täitma teisi õigusaktidega pandud kohustusi ja kandma vastutust rikkumiste eest.

§ 17.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevast õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond õpilasesinduse põhimääruse, milles neid toetab direktori määratud koolitöötaja. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

§ 18.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  3) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  4) taotleda koolilt või lapse elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt oma lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist;
  5) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  6) tuua last lasteaia rühma ja viia sealt ära kokkuleppel rühma õpetajaga vanematele sobival ajal, järgides lasteaia päevakava;
  7) osaleda vanemate koosolekul;
  8) kandideerida kooli hoolekogusse;
  9) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama alushariduse omandamist ning koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja oma lapse elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 19.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on tagada laste ja õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokku lepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (3) Töötajad lähtuvad oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest.

  (4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 20.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille Rapla vald on koolile andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Rapla valla õigusaktidele.

  (3) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

  (4) Kooli eelarve kavandi koostab direktor ja sellele annab arvamuse hoolekogu.

  (5) Direktor esitab vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud eelarve kavandi vastavalt valla finantsjuhtimise korrale. Vallavolikogu võtab vastu Rapla valla eelarve, mille koosseisus on kooli kulud ja investeeringud.

  (6) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (7) Kooli rahalised vahendid moodustuvad valla eelarvest, laekumistest fondidest, sihtasutustelt, annetustest ja kooli põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (8) Kool võib vastu võtta eraldisi fondidest, sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmise õigusaktides ja valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

§ 21.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustel.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtutakse õigusaktides sätestatust.

  (3) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

Margus Jaanson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json