Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Jõgeva valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 38

Jõgeva valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 09.01.2020 nr 105
RT IV, 16.01.2020, 12
jõustumine 19.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2020RT IV, 03.09.2020, 306.09.2020
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 361 ja § 36 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Heakorraeeskirja eesmärgiks on puhtuse ja korra tagamine Jõgeva vallas ning selle saavutamiseks vajalike nõuete kehtestamine.

§ 2.   Heakorranõuded

  (1) Jõgeva vallas asuvad kinnistud peavad olema järgmises seisukorras:
  1) kinnistul asuva ehitise fassaad ja selle juurde kuuluvad elemendid on korrastatud;
  2) kinnistu ja sellega vahetult piirnev puhastusala on puhas ning korrastatud. Puhastusala on avalikult kasutatava tee (sõidu- või kergliiklustee) ja kinnistu vahel asuv haljasala, välja arvatud teemaal asuv haljasala;
  3) kinnistul asuvad puud ja põõsad või nende oksad ei varja liikluskorraldusvahendeid, ei piira nähtavust ning ei takista liiklemist teel;
  4) hoonestatud kinnistutel ja hoonetega piirnevatel kinnistutel on rohi niidetud ja koristatud või purustatud minimaalselt üks kord aastas hiljemalt 1. septembriks selliselt, et oleks tagatud kinnistu esteetiline väljanägemine ning kulust tekkiva tuleohu vältimine;
[RT IV, 03.09.2020, 3 - jõust. 06.09.2020]
  5) avalikult kasutatavale hoonele on ohutu juurdepääs.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule on linnas ja aleviku ning küla selgelt piiritletava kompaktse asustusega alal täidetud järgmised nõuded:
  1) kinnistu piirdeaed või hekk ja kinnistu piirides asuvad rajatised on korras;
  2) avatud vaatega alad on niidetud sellise sagedusega, et muru kõrgus ei ületaks 15 cm;
[RT IV, 03.09.2020, 3 - jõust. 06.09.2020]
  3) puude ja põõsaste mahalangenud lehed ning jäätmed ja praht on koristatud;
  4) kinnistul asuvad ehitised, sealhulgas neil olev lumi, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja muu, ei ohusta kinnistuga piirneva üldkasutatava territooriumi kasutajat ega risusta üldkasutatavat territooriumi.

  (3) Rohu kõrgusele kehtestatud nõue ei kehti põllu-, heina- ja metsamaal ning alal, kus selle asukohast tulenevalt on võimalik kinnistu esteetilist väljanägemist kahjustamata tagada rohealade elurikkus.
[RT IV, 03.09.2020, 3 - jõust. 06.09.2020]

§ 3.   Koormise kehtestamine

  (1) Kinnistu kasutaja peab tegema kinnistul ja sellega vahetult piirneval puhastusalal töid, mis tagavad heakorranõuete täitmise.

  (2) Kohustuslikud tööd puhastusalal on:
  1) jäätmete koristamine;
  2) rohu niitmine;
[RT IV, 03.09.2020, 3 - jõust. 06.09.2020]
  3) lehtede riisumine.

  (3) Varisemisohtliku lume ja jää korral tuleb liiklemine ohtlikul alal esimesel võimalusel piirata ja oht likvideerida. Kui ala piiramisega kaasneb kõnnitee või sõidutee liiklemiseks sulgemine, tuleb sellest teavitada Jõgeva Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonda esimesel võimalusel. Juhul, kui kõnnitee või sõidutee suletakse pikemaks ajaks, kui see on vajalik ohu viivitamatuks likvideerimiseks, tuleb esitada tee sulgemisloa taotlus.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

§ 4.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse nõuete täitmise üle korraldab vallavalitsus. Vallavalitsuse teenistujate järelevalvealane pädevus määratakse ametijuhenditega.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json