HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2020, 14

Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.08.2020 nr 111

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ning sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 4 ja § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas elavatele üldhariduskooli päevases õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste (edaspidi õpilane) koolitranspordiks, kodust kooli ja tagasi sõiduks, isikliku sõiduauto kasutamise kulude (edaspidi sõidukulu) hüvitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) õpilasliin - valla bussiga teostatav õpilasliin ja vallaga sõlmitud lepingute alusel kindlatel kellaaegadel ning marsruutidel toimuv õpilasveo transpordiliin;
  2) isikliku transpordi kasutamine – õpilase vanema või õigustatud isiku (edaspidi vanem) poolt isikliku transpordi kasutamine õpilase transportimisel sihtkohta;
  3) sihtkoht – õpilase kodule lähim ühistranspordi- või õpilasliini peatus.

§ 3.   Sõidukulu hüvitamise eeldused

  (1) Sõidukulu sõiduks lähimasse või elukohajärgsesse kooli võidakse hüvitada õpilase vanemale, kui õpilase koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit ja õpilasel ei ole võimalik kasutada õpilas- või ühistransporti.

  (2) Sõidukulu sõiduks lähimasse või elukohajärgsesse kooli suunduva õpilas- või ühistranspordi peatuseni võidakse hüvitada õpilase vanemale, kui peatusesse on rohkem kui 3 kilomeetrit.

  (3) Õpilasele, kes vallas olevatest koolidest on valinud kooli, mis ei ole tema elukohale lähim, võidakse hüvitada sõidukulu ulatuses, mis kataks õpilase sõidu kooli ja koolist koju tema elukohale lähima koolini, kus on võimalik vastavas kooliastmes õppida.

  (4) Sõidukulu hüvitamiseks esitab vanem Põhja-Sakala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) põhjendatud taotluse, kus näidatakse ära hüvitamise aluseks olevad asjaolud. Taotluses märgitakse õpilase nimi, õppeasutus, marsruut, koolitee pikkus ja hüvitise taotlemise periood.

  (5) Vanem on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima sõidukulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

  (6) Hüvitamisele ei kuulu täiskasvanute gümnaasiumis õppija sõidukulu.

§ 4.   Hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Õpilas- ja ühistranspordi puudumisel hüvitatakse isikliku transpordi kasutamine alates kolmest kilomeetrist sihtkohta, üks kooli ja tagasi sõit ühel õppepäeval osalemise kohta.

  (2) Sõidukulu hüvitist makstakse vanemale õppeperioodi iga koolipäeva eest, arvestades õpilase reaalselt koolis käidud päevade arvu.

  (3) Õpilase vanem on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima sõidukulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

  (4) Sõidukulu hüvitamise taotluse vormi kinnitab vallavalitsus. Vorm avaldatakse kodulehel.

  (5) Sõidukulu hüvitise määramise otsustab ühistranspordi eest vastutav teenistuja.

  (6) Sõidukulu hüvitise määramata jätmise otsustab vallavalitsus.

  (7) Sõidukulu hüvitise taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

  (8) Valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus jätta esitatud taotlus sõidukulu hüvitise saamiseks rahuldamata.

  (9) Vallavalitsusel on õigus hüvitada sõidukulu muudel põhjendatud selles määruses sätestamata juhtudel.

  (10) Sõidukulu hüvitise suurus kilomeetri kohta otsustatakse volikogu poolt.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Suure-Jaani Vallavolikogu 29.08.2013 määrus nr 103 „ Sõidukulude hüvitamise kord“.

  (2) Määrust rakendatakse 01. septembrist 2020.

  (3) Sõidukulu hüvitise suurus on 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json