Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõgeva Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2021, 1

Jõgeva Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.08.2021 nr 164

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Asutuse nimi on Jõgeva Spordikeskus (edaspidi asutus).

  (2) Jõgeva Spordikeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Asutus juhindub oma tegevuses spordiseadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja asutuse põhimäärusest.

§ 2.   Asukoht

  (1) Asutus asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva linn, Aia tn 40, sihtnumber 48304.

  (2) Asutuse tegevuskohtadeks on Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 40 ja Jõgeva vald, Jõgeva linn, Rohu tn 10/1.

§ 3.   Sümboolika

  Asutusel võib olla oma nimega sümboolika.

§ 4.   Eesmärk, ülesanded ja õigused

  (1) Asutuse eesmärk on tagada aastaringselt igas vanuses Jõgeva valla elanikele ja külalistele võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saavutamiseks.

  (2) Asutuse eesmärgiks on hallatava vara valitsemine ja kasutamine põhimääruse eesmärkide saavutamiseks, spordivaldkonna korraldamine ning selleks vajalike tingimuste ja võimaluste loomine Jõgeva vallas.

  (3) Eesmärgi saavutamiseks asutus:
  1) loob asutuse halduses olevate hoonete ning rajatiste baasil täiendavaid sportimistingimusi, arendab ja parendab olemasolevaid tingimusi;
  2) majandab, haldab, arendab ja rajab spordiehitisi;
  3) rendib välja spordikeskuse haldamisel olevaid ruume, platse, väljakuid ja muud vara vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale;
  4) pakub spordiga seotud muid teenuseid;
  5) korraldab spordivõistlusi ja -üritusi;
  6) propageerib kehakultuuri ja tervislikke eluviise;
  7) loob tingimused noorte-, tervise- ja saavutusspordi arendamiseks;
  8) osutab või võimaldab spordikeskuse halduses olevates ruumides osutada majutus- ja olmeteenuseid, võtab vastu treeninglaagreid;
  9) arendab koostööd teiste samalaadsete orginatsioonidega Eestis ja välismaal;
  10) teeb koostööd võistkondade komplekteerimisel valla esindamiseks maakondlikel ja üleriigilistel spordivõistlustel;
  11) tegeleb valla spordialase maine kujundamisega;
  12) võimaldab ja aitab kaasa õppe- ja treeningtöö korraldamisele;
  13) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Juhataja

  (1) Asutuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (3) Juhataja ülesanne on tagada asutuse tulemuslik töö ja juhtida asutuse tegevust. Juhataja on asutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutuse tegevust kooskõlas põhimäärusega;
  2) vastutab asutuse valduses olevate spordiobjektide ja -rajatiste haldamise ning arendamise eest;
  3) kinnitab asjaajamist reguleeriva kodukorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  4) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks oma pädevuse piires käskkirju, s.h töötajate töölevõtmiseks ja vabastamiseks, korraldab personaliarvestust, sõlmib töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  5) sõlmib asutuse nimel lepinguid ja teeb muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
  6) koostab asutuse eelarveprojekti;
  7) taotleb projektidega ürituste korraldamiseks toetust erinevatest programmidest ja fondidest;
  8) kinnitab iga aasta septembris hooaja treeningute ja ürituste ajakava;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks;
  10) vastutab asutuse arengu, lepingute sõlmimise ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  11) kinnitab personali koosseisu, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsuse istungil.

  (5) Juhatajaga sõlmib töölepingu ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem.

§ 6.   Finantseerimine ja vara

  (1) Asutust finantseeritakse Jõgeva valla eelarvest. Asutuse eelarve kinnitab vallavolikogu Jõgeva valla eelarve osana, asutuse alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

  (2) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt asutuse huvides.

  (3) Asutuse valduses olev vara on Jõgeva valla omand, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

  (4) Asutuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavalitsus.

§ 8.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse ühinemise, jagunemise, ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Jõgeva Vallavolikogu.

§ 9.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Linnavolikogu 25. septembri 2014 määrus nr 20 „Jõgeva Spordikeskuse põhimäärus“.

Peep Põdder
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json