Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 16.12.2014 määruse nr 13 „Lääne-Nigula valla Noortekeskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2021, 2

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 16.12.2014 määruse nr 13 „Lääne-Nigula valla Noortekeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.08.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, noorsootöö seaduse § 3 lõike 1 punkti 2 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 9 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääne-Nigula Vallavalitsuse 16.12.2014 määrust nr 13 „Lääne-Nigula valla Noortekeskuse põhimäärus“ muudetakse järgnevalt:
  1) § 1 lõike 6 punkti 4 lõpus asendatakse kirjavahemärk – punkt semikooloniga;
  2) § 1 lõikesse 6 lisatakse punkt 5 järgmises sõnastuses: „Linnamäe Noortekeskus, asukoht Linnamäe küla.“;
  3) §-des 5 ja 6 asendatakse läbivalt mõiste „tegevusjuhendaja“ mõistega „noorsootöötaja“;
  4) § 7 lõikesse 1 lisatakse teine lause järgmises sõnastuses: „Noortekeskuse tööks vajalikud ruumid ja vara võivad olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt rendile võetud.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Janno Randmaa
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json