Teksti suurus:

Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2021, 4

Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.08.2021 nr 123

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrust nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord" järgmiselt:
  1) muuta määruse § 6 lõiget 3: „Vallavalitsus suunab taotlused projektide hindamiseks vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonile, kuhu kuulub vähemalt üks mittetulundusühingute esindaja. Vallavalitsus kinnitab komisjoni töökorralduse.„;
  2) Tunnistada kehtetuks määruse § 7 lg 4;
  3) Tunnistada kehtetuks määruse § 8;
  4) Muuta määruse § 9 lg 5 p 3: „ poolte õigused ja kohustused, sh projekti teavitamisel valla sümboolika kasutamise kohustus;“;
  5) Muuta määruse § 10 lg 1: „Toetuse saaja esitab vallavalitsusele kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta. Vallavalitsusel on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihtotstarbelist kasutamist.„;
  6) Täiendada paragrahvi 10 lõikega 11: „Toetuse saaja lisab aruandele kõik projekti kuludokumentide koopiad, kui projekti kohta anti toetust 1000 eurot või rohkem.“;
  7) Täiendada paragrahvi 10 lõikega 12: „Projekti kohta, mis sai toetust alla 1000 euro, esitatakse kuludokumentide koopiad vallavalitsuse nõudmisel.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json