Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2021, 5

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 23.08.2021 nr 124

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Elva valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi korraldamist.

  (2) Kaasav eelarve on eelarve menetlemisel rakendatav menetlusprotsess, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

  (3) Kaasava eelarve eesmärk on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi, võimaluse andmine kohaliku kogukonna liikmetele vallaeelarve koostamisel määruses sätestatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

§ 2.   Kaasava eelarve maht

  (1) Kaasava eelarve suurus Elva valla eelarves kehtestatakse iga aastaselt eelarvestrateegias.

  (2) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt ja valla eelarves kokkulepitud kogusumma jaotatakse võrdselt kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

  (3) Piirkonna all mõistetakse Elva vallaks ühinenud omavalitsuste alasid.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis.

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pärast valmimist olema piiranguteta kõigile kasutamiseks vastavalt selle kasutamise otstarbele ja pakkuma avalikku hüve.

  (3) Kaasava eelarve objekt peab pärast valmimist kuuluma valla omandisse.

  (4) Kaasava eelarve objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (5) Kaasava eelarve objekti eeldatav maksimaalne kogumaksumus valla eelarvest on kolmandik kogu kaasava eelarve summast.

§ 4.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Elva Vallavalitsus (ametiasutusena, edaspidi vallavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki Elva valla veebilehel, valla infolehes ja muudes teabekanalites, kutsudes isikuid üles esitama ettepanekuid kaasava eelarve objektide kohta määruses sätestatud tähtajaks.

§ 5.   Ettepaneku esitamine

  (1) Ettepaneku kaasava eelarve objekti kohta võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanek esitatakse vallavalitsusele 1.–15. septembrini toimuva ideekorje raames elektrooniliselt VOLIS keskkonnas või e-posti teel elva@elva.ee.

  (3) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sundvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis;
  7) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

§ 6.   Ettepanekute esmane analüüs

  (1) Ettepanekute esmase analüüsi ja hindamise korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus analüüsib, kas ettepanek vastab paragrahvis 3 sätestatud kaasava eelarve objekti tunnustele, vastab taotluse nõuetele, hindab ettepaneku realiseeritavust järgmisel eelarveaastal, arvutab välja ettepaneku eeldatava maksumuse ja objekti iga-aastased haldamise kulud.

  (3) Juhul, kui ettepanekus ei ole paragrahvi 5 lõikes 3 nõutud andmeid, annab vallavalitsus ettepaneku parandamiseks või täiendamiseks tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui nõutud tähtajaks puudusi ei kõrvaldata, lõpetab vallavalitsus ettepaneku edasise menetluse.

  (4) Vallavalitsus võib jätta kõrvale ettepaneku, milles esitatud objekt ei vasta kaasava eelarve objekti tunnustele, sh kui objekti maksumus ületab oluliselt kaasava eelarve objekti maksimaalset eeldatavat maksumust või selle valmimise järgsed kulud on ebamõistlikult suured või ei ole võimalik objekti ellu viia järgmise eelarveaasta jooksul või esinevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole ettepanek realiseeritav.

  (5) Ettepanekute esmase analüüsi kohta koostatakse kirjalik protokoll koos vallavalitsuse arvamusega sellest, millised ettepanekud vastasid nõuetele ja on realiseeritavad, koos arvamusega ettepanekute sõelumiseks moodustatud komisjonile.

  (6) Kõrvale jäetud ettepanekud edasises menetluses ei osale.

§ 7.   Ettepanekute sõelumine

  (1) Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega 11-liikmeline komisjon.

  (2) Komisjoni peab kuuluma:
  1) Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogu või piirkonna esindaja (6);
  2) vallavalitsuse esindajad (4);
  3) volikogu esindaja (1).

  (3) Komisjon hindab ettepanekuid lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;
  2) ettepaneku realiseerimisest kasu saajate arv:
  3) kestlikkus.

  (4) Sõelumise tulemusena selgitab komisjon välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele. Ülejäänud ettepanekud edasises menetluses ei osale.

  (5) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse kirjalik protokoll.

§ 8.   Rahvahääletus

  (1) Vallavalitsus avaldab rahvahääletusele suunatud ettepanekud valla veebilehel vähemalt kaks nädalat enne rahvahääletuse alguskuupäeva.

  (2) Vallavalitsus korraldab enne rahvahääletust ettepanekute tutvustamiseks avaliku koosoleku, kus rahvahääletusele suunatud ettepanekute esitajatel on võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

  (3) Rahvahääletuse kuulutab välja vallavalitsus.

  (4) Rahvahääletuse aeg on seitse kalendripäeva.

  (5) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (6) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse ajal Elva vald.

  (7) Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega, mobiil-IDga või Smart-ID abil elektroonilises keskkonnas VOLIS või vallavalitsuses ja teenuskeskustes, esitades isikut tõendava dokumendi ning kasutades vallavalitsuse vastava töötaja abi. Lisaks võib vallavalitsus korraldada hääletuse ka raamatukogudes, koolides ning muudes avalikes ruumides. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse valla veebilehel ja valla infolehes.

  (8) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase ettepaneku poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

  (9) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Reastatud ettepanekud kinnitab vallavolikogu eelarve kinnitamisega, lisades nimekirja järgmise aasta eelarve seletuskirja.

§ 9.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Vallavalitsus viib ellu rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud kolm ettepanekut tingimusel, et objektid asuvad valla erinevates piirkondades.

  (2) Juhul, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis, seab vald kaasava eelarve objekti ehitamiseks maale avalikes huvides sundvalduse.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku elluviimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, lõpetatakse ettepaneku elluviimine. Sellisel juhul viiakse ellu nimekirjas paremusjärjestuses järgmine objekt, arvestades lõikes 1 sätestatud põhimõtet, et kaasava eelarve objektid asuvad erinevas piirkonnas.

  (4) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku maksumus on väiksem kui kaasava eelarve objekti maksimaalne maksumus, siis viiakse ellu ka paremusjärjestuselt järgmine objekt, arvestades lõikes 1 sätestatud põhimõtet, et kaasava eelarve objektid asuvad erinevas piirkonnas.

§ 10.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määrus nr 46 „Kaasava eelarve menetlemise kord".

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json