Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2021, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lääne-Nigula valla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2014 nr 13
RT IV, 17.12.2014, 2
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.08.2021RT IV, 03.09.2021, 206.09.2021

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lääne-Nigula valla Noortekeskus (edaspidi Noortekeskus) on Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Noortekeskuse postiaadress on Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90801.

  (3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Lääne-Nigula Vallavolikogu ning Lääne-Nigula Vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Noortekeskus kasutab Lääne-Nigula valla ühtset sümboolikat.

  (5) Noortekeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu. Noortekeskus kasutab oma tulu üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (6) Noortekeskuse struktuuris on järgmised piirkondlikud tegevuskohad:
  1) Taebla noortekeskus, asukoht Haapsalu mnt 6, Taebla alevik;
  2) Nigula noortekeskus, asukoht Nigula tee 1, Nigula küla;
  3) Palivere noortekeskus, asukoht Jaama tn 7, Palivere alevik;
  4) Risti noortekeskus, asukoht Tallinna mnt 4, Risti alevik;
  5) Linnamäe Noortekeskus, asukoht Linnamäe küla.
[RT IV, 03.09.2021, 2 - jõust. 06.09.2021]

  (7) Noortekeskusel on Lääne-Nigula valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 2.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Noortekeskuse tegevuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Lääne-Nigula vallas. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Noortekeskuse tegevus on suunatud Lääne-Nigula valla noortele.

  (3) Noortekeskusel võib olla arengukava, mis lähtub valla arengukavas seatud eesmärkidest.

§ 3.   Noortekeskuse ülesanded

  (1) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) pakkuda noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
  2) toetada noorte omaalgatust, arengut, sotsialiseerumist ja ühiskonnastumist;
  3) korraldada noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;
  4) viia läbi noorsoo vajadusi puudutavaid uuringuid ja seostada tegevused tulemustega;
  5) korraldada noorte töökasvatust;
  6) propageerida noorte ja täiskasvanute spordi-, liikumisharrastuse ning terviseedendusele suunatud tegevusi ning korraldada sellekohaseid piirkondlikke ja ülevallalisi üritusi.
  7) teha koostööd erinevate huvikeskustega, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  8) koostada ja juhtida tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  9) arendada noorsootööd valla erinevates piirkondades.

  (2) Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt Noortekeskuse kasutusse antud Lääne-Nigula valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab Noortekeskuse juhataja ettepanekul Lääne-Nigula Vallavalitsus;
  4) teostada Eesti Vabariigi ja Lääne-Nigula valla õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada Lääne-Nigula Vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd Lääne-Nigula valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
  7) osaleda Lääne-Nigula Vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 4.   Noortekeskuse tegevuse korraldamine

  (1) Asutust juhib juhataja, kes valitakse avaliku konkursi korras Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt moodustatud 3-liikmelise konkursikomisjoni poolt. Juhataja kinnitab ametisse Lääne-Nigula Vallavalitsus. Juhatajale määrab palga Lääne-Nigula valla vallavanem käskkirjaga.

  (2) Asutuse juhataja töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab Lääne-Nigula valla vallavanem.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust asutuse üldseisundi, vara säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab asutust;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks vastavalt Lääne-Nigula Vallavolikogu ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele;
  4) kinnitab asutuse töösisekorraeeskirja arvestades Lääne-Nigula Vallavolikogu poolt ettenähtud korda ja töötajate ametijuhendeid ning sõlmib, muudab ja lõpetab asutuse töötajatega töölepingud;
  5) kooskõlastab Lääne-Nigula Vallavalitsusega ürituste plaani ja piirkondlike noortekeskuste lahtiolekuajad;
  6) esitab asutuse eelarve projekti Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi;
  8) määrab töötajate töökohustused ja töötasu suuruse vastavalt kinnitatud palgafondile ning määrab palgafondi piires töötajatele lisatasusid, preemiaid.

§ 5.   Noortekeskuse töötajad

  (1) Noortekeskuse töötajateks on piirkondlike tegevuskohtade noorsootöötajd.
[RT IV, 03.09.2021, 2 - jõust. 06.09.2021]

  (2) Noortekeskuse struktuur ja personali koosseis kehtestatakse volikogu poolt sätestatud korras.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja vastavalt tööõigust reguleerivatele õigusaktidele.

§ 6.   Piirkondlik tegevusjuhendaja
[RT IV, 03.09.2021, 2 - jõust. 06.09.2021]

  (1) Noorsootöötaj ülesanded:
  1) noorsootöö korraldamine Noortekeskuses;
  2) sündmuste ja koolituste korraldamine;
  3) noorteprojektide nõustamine, algatamine ja koordineerimine;
  4) noorsootööalase info kogumine, haldamine ja teavitus;
  5) projektide kirjutamine, elluviimine ja aruandlus.

  (2) Noorsootöötaja on aruandekohustuslik Noortekeskuse juhataja ees.

  (3) Noorsootöötajat asendab Noortekeskuse juhataja poolt määratud isik.

§ 7.   Noortekeskuse vara

  Noortekeskus valdab, kasutab, käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Lääne-Nigula Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale. Noortekeskuse tööks vajalikud ruumid ja vara võivad olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt rendile võetud.
[RT IV, 03.09.2021, 2 - jõust. 06.09.2021]

§ 8.   Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

  (1) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult Lääne-Nigula Vallavalitsuses.

  (2) Noortekeskuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised riigieelarvest ja Lääne-Nigula valla eelarvest;
  2) laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  3) eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (3) Lääne-Nigula valla eelarvest tagatakse:
  1) Noortekeskuse töötajate töötasud;
  2) Noortekeskuse eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 9.   Aruandlus

  Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 10.   Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Noortekeskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Lääne-Nigula Vallavolikogu.

  (2) Noortekeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab Lääne-Nigula Vallavalitsus.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

/otsingu_soovitused.json