Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Ridala valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2012, 14

Ridala valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 21.05.2009 nr 106

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 37, Jäätmeseaduse § 69 lg 3 ning Avaliku teabe seaduse § 433 lg 1, § 43, § 581 lg 1 alusel Ridala valla jäätmevaldajate registri asutamine.

1. peatükk Ridala valla jäätmevaldajate registri asutamine 

§ 1.  Registri asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega Ridala valla jäätmevaldajate register.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  Ridala valla jäätmevaldajate registri vastutavaks töötlejaks on Ridala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  Ridala valla jäätmevaldajate registri volitatud töötlejaks on vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik.

§ 4.  Registri asutamise ja haldamise finantseerimine

  Registri asutamist ja haldamist finantseeritakse Ridala valla eelarvest.

2. peatükk Ridala valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 

§ 5.  Üldsätted

 (1) Ridala valla jäätmevaldajate register on asutatud ja võetakse kasutusele eesmärgiga: tagada arvestus Ridala vallas korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate ja nende poolt tekitatud jäätmekoguste käitlemise üle.

 (2) Registri pidamisel lähtutakse Jäätmeseadusest, Isikuandmete kaitse seadusest, Avaliku teabe seadusest, käesoleva registri pidamise põhimäärusest, teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 6.  Registri nimi ja eesmärk

  Registri ametlik nimi on Ridala valla jäätmevaldajate register (edaspidi register). Register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
 1) andmete kogumine nende Ridala valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel;
 2) andmete kogumine jäätmetekke kohtade kohta;
 3) andmete kogumine käesoleva põhimääruse § 1 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses või kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
 4) andmete kogumine nende Ridala valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on Jäätmeseaduse § 69 lõike 4 alusel vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga;
 5) register annab ülevaate valla elanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest.

§ 7.  Registri pidamise põhimõtted

 (1) Registrit peetakse vastavalt Jäätmeseaduse, Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse, teiste riigi ja vallavalitsuse õigusaktide ning käesoleva põhimääruse sätetele.

 (2) Andmete ristkasutus teiste andmekogudega on lubatud kui see tugineb õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

 (3) Registri infosüsteem peab vastama ISKE klassifikatsiooni järgi turvaklassile K2T2S2.

§ 8.  Omanik ja asutaja

 (1) Registri omanik on Ridala vald.

 (2) Registri asutaja on Ridala Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 9.  Registri pidamise viis

  Jäätmevaldajate registrit peetakse elektrooniliselt, kasutades arvutiprogrammi «Skarabeus», vajadusel minnakse üle veebipõhisele kaardirakendusele .

§ 10.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

 (1) Vallavalitsus kui registri vastutav töötleja korraldab ja juhib registri pidamist, teostab järelvalvet registri pidamise üle ning vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest.

 (2) Volitatud töötleja ülesandeks on korraldada registri pidamist, milleks ta töötleb, sisestab ning väljastab andmeid, rakendab vajalikke abinõusid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks.

§ 11.  Registri töökeel

  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 12.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registrist andmete saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (2) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta.

 (3) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevale ettevõttele.

§ 13.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) liitumiskohustusega isiku nimi;
 2) isiku- või registrikood;
 3) kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
 4) esindaja nimi;
 5) esindaja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
 6) elanike või töötajate arv jäätmevaldaja territooriumil;
 7) katastriüksuse tunnus,
 8) jäätmeveo piirkond,
 9) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid,
 10) jäätmemahuti asukoha aadress;
 11) jäätmemahutite arv;
 12) jäätmemahuti(te) kubatuur (maht m3);
 13) jäätmemahutite tühjendamise sagedus;
 14) jäätmekäitluseks sõlmitud lepingu number ja sõlmimise kuupäev;
 15) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused kvartalite ja aastate kaupa.

§ 14.  Andmete esitamine registrisse

 (1) Jäätmevedaja esitab 1 kord kvartalis valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus kokkulepitud kuupäevaks registrisse andmed jäätmevaldaja jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

 (3) Jäätmevedaja vastutab tema poolt esitatavate andmete õigsuse eest. Vastutus teadvalt valeandmete esitamise eest kehtestatakse valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus.

 (4) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.

§ 15.  Muudatuste tegemine registrisse

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 3) vallavalitsusele laekunud kinnistusraamatu kannete muudatuste alusel.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse vähemalt 2 korda aastas (1. jaanuari ja 1. juuli seisuga).

 (3) Muudatusi registris teeb ja parandab ebaõigeid kandeid registri vastutav töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 16.  Registriandmetele juurdepääs

  Jäätmevaldajate registri andmetele juurdepääs on piiratud. Kasutajad määratakse vallavanema käskkirjaga.

§ 17.  Registriandmete säilitamine

 (1) Registri volitatud töötleja korraldab perioodilise turvakoopiate tegemise ja säilimise.

 (2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 1. jaanuari seisuga ja säilitatakse alaliselt.

§ 18.  Finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 19.  Järelevalve

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab Isikuandmete kaitse seaduse alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

§ 20.  Registri likvideerimine

 (1) Andmekogu likvideerimise otsustab volikogu.

 (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (3) Andmete üleandmine toimub andmekogu volitatud töötleja poolt andmekogu vastutava töötleja vastutusel ja isikuandmete korral riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 21.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Olev Peetris
Volikogu esimees