HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilasliinide korraldamine Ridala vallas ja õpilastele sõidusoodustuste kehtestamine

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2012, 15

Õpilasliinide korraldamine Ridala vallas ja õpilastele sõidusoodustuste kehtestamine

Vastu võetud 14.06.2012 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, ühistranspordiseaduse § 4, § 5 lg 1 punkti 10, põhikooli- ja gümnaasiumisseaduse § 49 lg 3, sotsiaalministri 27. märtsi 2001.a. määruse nr. 36 “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus reguleerib õpilasliinide korraldamist Ridala vallas ning üldhariduskoolides õppivatele õpilastele sõidusoodustuse võimaldamist.

 (2) Sõidusoodustust võimaldatakse määruses sätestatud korras alg-, põhi- ja üldkeskharidust omandavate päevase õppevormi õpilastele õppeperioodil, kui õpilase alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Ridala vallas.

§ 2.  Mõisted

  (1) Sõidusoodustustena käsitletakse:
1) tasuta bussisõitu valla õpilasliinidel;
2) tehtud kulutuste hüvitamist sõidupiletite alusel;
3) tasuta bussisõitu võimaldava sõidukaardi taotlemist.

§ 3.  Sõidusoodustuste ulatus

 (1) Ridala valla koolides haridust omandavatele õpilastele, kes ei ela samas asulas, kus asub kool, võimaldatakse tasuta sõit kooli ja tagasi õpilasveo lepingu alusel. Õpilasliinid määrab kindlaks ja korraldab ning vastava lepingu sõlmib vedajaga Ridala vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Õpilasliinid määratakse selliselt, et õpilase jalgsikäimise koolitee ei oleks pikem kui 3 kilomeetrit.

 (3) Vallavalitsus võib jätta erandjuhtudel õpilaste veo kooli ja tagasi koju ühistranspordiga mõnda külla või piirkonda korraldamata, kui õpilase vanemaga või tema seadusliku esindajaga (edaspidi lapsevanem) saavutatakse kokkulepe, mille kohaselt lapsevanem ise korraldab lapse sõidutamise enam kui kolme kilomeetri kauguselt Ridala valla kooli või lähimasse punkti, mida läbib õpilasliin, või lähimasse kommertsliini bussipeatusesse ja tagasi koju. Vallavalitsuse ja lapsevanema sellekohase kokkuleppe või lapsevanema avalduse alusel hüvitatakse lapsevanemale lapse vedamiseks tehtud kulutused 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus.

 (4) Haapsalu linna gümnaasiumides üldkeskharidust omandavatele õpilastele, kes elavad Uuemõisa alevikus, väljastatakse avalduse alusel koolipäevadeks “Ridala valla sõidukaart” õpilasliini marsruudile Uuemõisa-Haapsalu-Uuemõisa (Lisa 1 - “Ridala valla sõidukaardi” näidis).

 (5) Õpilasliini puudumisel võimaldatakse väljaspool Ridala valda Lääne maakonna üldhariduskoolides õppimisel tasuta sõidukaart ühistranspordi kasutamiseks koolipäevadel.

 (6) Väljaspool Lääne maakonda süvaõppega üldkeskharidust (Audentese Spordikool, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Prantsuse Lütseum, Miina Härma Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium vms) päevases õppevormis omandavatele õpilastele hüvitatakse sõit kooli ja tagasi üks kord nädalas.

 (7) Õpilastele, kellele hariduslikest erivajadustest tulenevalt ei ole võimalik korraldada õpet valla koolides ning kes nõustamiskomisjoni soovituse kohaselt asuvad õppima väljapoole valda või Lääne maakonda, hüvitatakse sõit marsruudil kodu-kool-kodu.

§ 4.  Sõidusoodustuste taotlemine

 (1) Taotlus esitatakse vallavalitsusele õpilase lapsevanema poolt:
1) sõidukaardi saamiseks hiljemalt alanud õppeaasta 10. septembriks;
2) sõidukulude hüvitamiseks sõidupiletite alusel hiljemalt kulutustele järgneva kuu 15- ndaks kuupäevaks.

 (2) Sõidukaardi vormikohases taotluses tuleb märkida õpilase nimi, õppeasutus ja peatuste nimetused (Lisa 2 - sõidukaart/tõend taotlemise vorm).

 (3) Sõidukulude hüvitamise taotluses tuleb märkida taotleja nimi ja kontaktandmed, õpilase nimi, õppeasutus, sõidupiletite kogumaksumus ning taotleja pangakonto number. Taotlusele peab olema lisatud korrektselt lisalehele kleebitud sõidupiletid, mis on selgesti loetavad.

§ 5.  Sõidusoodustuste määramine

 (1) Vallavalitsus kontrollib hiljemalt viie kalendripäeva jooksul taotluse vastavust käesolevale määrusele.

 (2) Puuduste esinemisel teatab vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui viis kalendripäeva.

 (3) Puuduste kõrvaldamata jätmisel sõidusoodustust ei määrata.

 (4) Puudusteta taotluste sõidukulud hüvitatakse hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest ülekandega taotluses märgitud pangaarvele.

 (5) Sõidukaarti taotlevate õpilaste andmed edastab vallavalitsus vedu korraldavale firmale hiljemalt alanud õppeaasta 15. septembriks. Sõidukaart väljastatakse õpilasele vallavalitsusest.

 (6) Õppeaasta jooksul esitatud sõidukaardi taotlusi menetletakse eraldi käesoleva määruse alusel.

 (7) Kaotatud või rikutud sõidukaardi puhul pöördub lapsevanem vedu korraldava firma kontorisse, kus väljastatakse dublikaat firma poolt kehtestatud hinna alusel, mille tasub lapsevanem

§ 6.  Sõidusoodustuste kehtimine

 (1) Sõidusoodustus kehtib õppeaasta jooksul alates 01. septembrist kuni õppeperioodi lõppemiseni.

 (2) Eksamiperioodil korraldatakse õpilastele tasuta sõit kooli ja tagasi koju käesoleva määruse § 2 lõikes 1 käsitletud viisidel, sõltuvalt õppeasutuse asukohast ja taotluse sisust.

§ 7.  Rakendussäte

  Ridala Vallavolikogu 27. septembri 2007.a. määrus nr 55 “Õpilastele sõidusoodustuste määramise ja maksmise kord Ridala vallas” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse väljapanekuga vallavalitsuses, valla raamatukogudes, valla kodulehel.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Olev Peetris
Volikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2