Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kiili valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2016, 29

Kiili valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 17.06.2010 nr 12
RT IV, 03.10.2012, 31
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.08.2013RT IV, 22.08.2013, 525.08.2013
21.04.2016RT IV, 29.04.2016, 102.05.2016, määruses on läbivalt asendatud sõna "tiheasustusala" sõnadega "kompaktse hoonestuse ala" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja eesmärk

  (1) Kiili valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab nõuded puhtuse ja heakorra tagamiseks Kiili valla haldusterritooriumil (edaspidi vald).

  (2) Eeskiri on täitmiseks kõigile valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele.
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 2.   Eeskirjas kasutatavad mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) omanik – kinnisasja omanik. Omanikuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksuse valdaja, kasutaja ja valitseja, kui valdamine, kasutamine ja valitsemine toimub õiguslikul alusel;
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]
  2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  3) üldkasutatav territoorium (avalik koht) – territoorium, mis on avalikult kasutatav igaühe poolt;
  4) puhastusala – kinnistuga piirnev üldkasutatav territoorium kompaktse hoonestuse alal, mis ulatub kinnistu piirist sõiduteeni;
  5) jäätmemahuti – nõuetele vastav vahend (prügikast, konteiner jne) jäätmete kogumiseks;
  6) heakorratööd – rohu ja muru niitmine; jäätmete, mahalangenud puulehtede, okste jms koristamine, kõnniteel lume koristamine ning libeduse tõrje;
  7) kompaktse hoonestuse ala – heakorra eeskirjas kompaktse hoonestuse alana käsitletavad alad määrab Kiili Vallavalitsus oma korraldusega;
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]
  8) rohi – rohu all mõistetakse käesolevas määruses hein- ja murutaimi, rohttaimedest taimkatet.
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

2. peatükk KOHUSTUSED JA KEELUD HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.   Heakorra tagamine üldkasutataval territooriumil

  (1) Üldkasutatava territooriumi heakorra eest vastutab selle territooriumi omanik. Omanik on kohustatud tagama temale kuuluval maal:
  1) heakorratöödega tee, kõnnitee, kergliiklustee, tänava, parkla, pargi, haljasala, väljaku, spordi- ja mänguväljaku, ujumiskoha jms korrashoiu, eelnimetatud aladele vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;
  2) kompaktse hoonestusega alal tänavate nimesiltide paigaldamise tänava algusesse, lõppu ja ristmikele ning nimesiltide korrashoiu ja nähtavuse;
  3) bussiootepaviljoni, bussi ooteala ja -platvormi korrasoleku ning vajalikud remondi- ja heakorratööd, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti;
  4) talvisel ajal üldkasutatava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi lumest puhastamise ning nendel libedusetõrje;
  5) haljastustööd vastavalt kehtivale haljastusprojektile, selle puudumisel vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Haljastusprojekti või detailplaneeringu puudumisel tuleb haljastuse rajamine eelnevalt kooskõlastada vallavalitsusega.

  (2) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud tagama mänguväljaku elementide hoolduse, remondi ja ohutuse ning vajadusel (vähemalt üks kord aastas) vahetama välja liivakastis liiva.

  (3) Üldkasutatavale territooriumile tohib jäätmemahutit, pinki, lillevaasi, piirdeid (sh tõkkepiiret), kivi, vitriini või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada ainult vallavalitsuse loal ja tingimustel. Eelpoolnimetatud objektide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikul.

  (4) Elektri- või sidekaabli toimimist segavate või paigaldamist takistavate puude kärpimine tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.

  (5) Veose vedaja peab veose kinnitama või katma nii, et oleks välditud transpordivahendist materjalide, jäätmete, vedeliku, tolmu jms lendumine või kukkumine. Vedaja peab peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud materjalid, esemed jms koristama esimesel võimalusel.

  (6) Avaliku ürituse korraldajal tuleb paigaldada ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt järgmise päeva kella 12-ks või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Vallavalitsusel või vallavalitsuse poolt volitatud isikul on õigus likvideerida vallale kuuluvalt maalt ilma vallavalitsuse nõusolekuta rajatud või ladustatud või paigaldatud haljastust, väikevorme, kive ja muid vallasasju.
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 4.   Heakorra tagamine kinnistul

  (1) Omanik on kohustatud:
  1) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) tegema heakorratöid kompaktse hoonestuse alal asuval kinnistul ja sellega piirneval puhastusalal, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti;
  3) paigaldama kompaktse hoonestuse alal asuvale hoonele või kinnistu piirdele nõuetekohase sildi hoone numbriga ja tagama üldkasutatavalt tänavalt, teelt numbri nähtavuse;
  4) korraldama kinnistul põõsaste ja puude kärpimise selliselt, et oleks tagatud kinnistuga piirneval üldkasutataval teel, tänaval, kõnniteel, kergliiklusteel liiklejate (jalakäijate ja/või sõidukite) ohutu liiklemine ning liiklust reguleerivate tehniliste vahendite nähtavus;
  5) hoidma korras kinnistu piirded (piirdeaia, heki jms) ja ehitiste fassaadid;
  6) remontima või lammutama üldkasutatava territooriumiga vahetult piirnevad varisemisohtlikud ehitised õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) kõrvaldama üldkasutatava territooriumiga (tänava, kõnniteega, kergliiklusteega või teega) piirneva ehitise katuselt varisemisohtlikud jääpurikad, jää, kivid, plaadid, vihmaveerennid ja muud ohtu põhjustavad esemed ning tagama nende tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liikluse;
  8) tagama hoone väliskonstruktsioonidele paigutatud sidevahendite (antennide jms) korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
  9) korraldama jäätmekäitlust vastavalt Kiili valla jäätmehoolduseeskirjale;
  10) tagama heitvee kogumiskaevu ja kuivkäimla korrasoleku, nende veepidavuse, õigeaegse tühjendamise, kaane korrektse sulgemise ja ümbruse hooldamise õigusaktidega kehtestatud korras;
  11) tagama tootmis- ja põllumajandushoonete ja rajatiste vastavuse õigusaktides sätestatud nõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist;
  12) ladustama sõnnikut, virtsa või läga kinnistul, kus peetakse põllumajandusloomi ja -linde, ainult nõuetekohases hoidlas või vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt 28.08.2001 kehtestatud määrusele nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded“;
  13) [kehtetu - RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]
  14) kompaktse hoonestuse alal asuvatel elamu-, äri-, sotsiaal-, maatulundusmaa– või tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel niitma rohu sellise sagedusega, et rohu kõrgus maapinnalt mõõtes ei oleks pikem kui 15 cm.
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (2) Biolagunevate jäätmete ja sõnniku kompostimisel tuleb lähtuda Kiili valla jäätmehoolduseeskirjast.

  (3) Kuivkäimla sisu võib hajaasustusega piirkonnas omanik maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul kaevata või künda maasse (välja arvatud karstialal, veekaitsevööndis, kaevu sanitaarkaitsetsoonis ja kaevu hooldusalal) hilissügisel. Teiste sihtotstarvetega kinnistutel ja kompaktse hoonestuse alal on selline tegevus keelatud. Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

  (4) Saepuru ja turvast võib ladustada ajutiselt oma kinnistul ainult nii, et see tuulega ei lenduks. Saepuru ajutise ladustamise kestvus ei tohi ületada üht aastat.

§ 5.   Heakorra nõuded vallas elavale, tegutsevale või viibivale isikule

  (1) Kinnistu reostamisel ja risustamisel on reostaja kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama kinnistu omanik. Looduskeskkonnale ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teavitada vallavalitsust.

  (2) Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Kiili valla jäätmehoolduseeskirjast.

  (3) Kompaktse hoonestuse alal mittemetsamaal kasvavate puude raiumisel tuleb lähtuda „Üksikpuu raieloa väljaandmise tingimustest ja korrast”. Puu võra kärpimine ühe aasta jooksul rohkem kui 1/3 läbimõõdu ulatuses tuleb eelnevalt kooskõlastada vallavalitsusega.

  (4) Lemmikloomade pidamisel tuleb järgida „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri Kiili vallas” kehtestatud nõudeid.

  (5) Kaevetööde tegemisel tuleb lähtuda Kiili valla kaevetööde eeskirjast.

  (6) Ehitus-, remonditööde tegija on kohustatud:
  1) vältima ehitusobjektilt prahi, pinnase jms sattumist üldkasutatavale territooriumile ja teisele kinnistule. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras ja vallavalitsuse loal;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee ning paigaldama liiklust suunavad ja hoiatavad märgid;
  3) rajama ja korras hoidma tööobjekti piirded (aia, katte või muu tõkke),tagama nende püsivuse;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse, taastama, korrastama rikutud haljastuse ja teekatte õigusaktidega sätestatud korras.

  (7) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu, kusjuures tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisund peab olema selline, et oleks tagatud liiklusohutus ja kaaskodanike turvalisus.

  (8) Avaliku ürituse, kaubanduse või teeninduse korraldaja on kohustatud:
  1) üldkasutataval territooriumil korraldama kaubandust ja teenindust vallavalitsuse poolt lubatud kohas;
  2) varustama müügi-. teenindus- või ürituse toimumise koha vajalikul hulgal nõuetele vastavate jäätmemahutitega ja tagama nende õigeaegse tühjendamise;
  3) hoidma korras müügi- või teeninduskoha ümbruse 6 (kuue) meetri raadiuses, kui puhastusala ei ole määratud teisiti.

§ 6.   Keelud heakorra tagamiseks

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) majaseinte, piirete, jäätmemahutite, igasuguste ehitiste, inventari (pingid, vaasid, jne) ja väikevormide rikkumine, lõhkumine, määrimine ning neile omavoliline joonistamine või kritseldamine;
  2) rajada haljastust, sh istutada puid ja põõsaid üldkasutatavale territooriumile vallavalitsuse nõusolekuta;
  3) üldkasutataval territooriumil kahjustada, vigastada või rikkuda haljastust (haljasala, murukamarat, puid, põõsaid, lillepeenraid, lilli jms.), teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte jms;
  4) muuta vallavalitsuse loata detailplaneeringuga või haljastusprojektiga ettenähtud haljastust;
  5) kuhjata soolasegust (kloriididega) liiva või lund puude ümber või teeäärsele haljasalale, paigutada soolasegust puistematerjali või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
  6) hoida korralikult ladustamata küttepuid, ehitusmaterjali jms õue tänavapoolses osas või laduda neid vastu kasvavaid puid;
  7) hoida küttepuid, ehitusmaterjali ja mehhanisme (mootorsõiduk, traktor, järelhaagis jne) väljaspool oma kinnistu piire. Erandkorras on üldkasutatavale territooriumile selle omaniku nõusolekul lubatud lühiajalised ümberpaigutused (mahalaadimised) tingimusel, et jalakäijate ega sõidukite liiklemist ei takistata ning materjal või mehhanism teisaldatakse ja ala heakorrastatakse 72 tunni jooksul alates paigutamisest;
  8) ajada kompaktse hoonestuse alal kinni kuivendus- või sademetevee kraavi ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  9) pesta mootorsõidukit veekogule lähemal kui 20 m veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse korra kohta;
  10) telkida või ööbida üldkasutataval haljasalal, pargis ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades ilma kinnistu omaniku nõusolekuta;
  11) sõita mootorsõidukiga või parkida seda üldkasutataval jalgteel, kõnniteel, kergliiklusteel, haljasalal, pargis, kalmistul, laste mänguväljakul, staadionil ja teistes üldkasutatavatel territooriumitel, mis pole selleks ette nähtud (erandid kinnistu omaniku loal).

§ 7.   Küttekoldevälise tule tegemise, kuluheina ja roostiku põletamise ning grillimise nõuded
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (1) Mistahes küttekoldevälise tule tegemisel, kuluheina ja roostiku põletamisel ning grillimisel tuleb lähtuda tuleohutuse seadusest.
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]
  1) [kehtetu - RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]
  2) [kehtetu - RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 8.   Kuulutuse ja reklaami paigaldamise nõuded

  (1) Kuulutuse (teate) paigaldamine on lubatud ainult teadetetahvlile, teabetulbale või mõnele teisele selleks ettenähtud pinnale. Kuulutuse paigaldaja on kohustatud maha võtma enda paigaldatud kuulutuse ühe ööpäeva jooksul peale kuulutuse aegumist.

  (2) Reklaami ja välireklaami kandjat võib paigutada kinnistule ja/või kinnistul asuva ehitise pinnale üksnes kooskõlastatult vallavalitsusega, kusjuures
  1) keelatud on eksponeerida kinnistule ja/või ehitisele paigutatud välisreklaamkandjal või muul viisil sellist reklaami, mis on oma välisilmelt või sisult ümbrusesse ja otseselt antud paika sobimatu;
  2) paigaldaja on kohustatud tagama, välisreklaami korrashoiu ning hoolduse kogu selle aja vältel, mil välisreklaamkandja on kinnistule või ehitise pinnale paigutatud.

  (3) Bussiootepaviljoni tohib kuulutust või reklaami paigaldada ainult vallavalitsuse nõusolekul ja tingimustel.

  (4) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või kuulutuse eemaldamise korraldab kinnistu omanik.

3. peatükk VASTUTUS, JÄRELEVALVE JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, politsei ja § 7 osas päästeamet.
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (3) Heakorra eeskirja rikkumisel on väärteo kohtuvälised menetlejad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 ja 3 nimetatud isikud.
[RT IV, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2010.

/otsingu_soovitused.json