Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kullamaa valla mittetulundustegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2013, 17

Kullamaa valla mittetulundustegevuse toetamise kord

Vastu võetud 11.05.2007 nr 15
jõustumine 21.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.201001.03.2010
26.03.201001.04.2010

Määrus kehtestatakse „ Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 5 ning „Spordiseaduse” § 2 ja 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord sätestab toetuse andmise tingimused ja korra Kullamaa valla haldusterritooriumil tegutsevatele seltsidele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele.

 (2) Toetuse andmise eesmärk on suunatult toetada valla eelarveliste vahendite abil omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust Kullamaa vallas.

 (3) Toetuse andmisel lähtutakse “võrdse suhtumise” põhimõttest, st. kõik käesoleva korra § 1 lõikes 1 toodud taotlejad ja külaarengut soodustavad tegevusvaldkonnad on toetuse taotlemisel võrdsed.

 (4) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Kullamaa valla haldusterritooriumil, mis on suunatud Kullamaa valla elanikele või mis esindavad Kullamaa valda laiemale üldsusele.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus (lisa1), mis esitatakse Kullamaa Vallavalitsusele 4 korda aastas, kvartali esimese kuu 15-ndaks kuupäevaks.

 (2) Avalduses märgitakse taotleja andmed, taotletav summa ja toetuse kasutamise otstarve.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotluse juurde lisadokumente.

§ 3.  Taotluse läbivaatamine

 (1) Taotlused vaadatakse läbi esitamise tähtajale järgneval vallavalitsuse istungil. Arutelul võivad osaleda ka taotluste esitajad.
[ - jõust. 01.03.2010]

 (2) Puuduste esinemisel teatatakse sellest taotlejale ning antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 15 päeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

 (3) Vallavalitsus lähtub toetuste eraldamisel järgmistest kriteeriumitest:
 1) Kavandatud tegevus vast ab Kullamaa valla arengukavale ja vastava aasta eelarvele.
 2) Tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Kullamaa valla haldusterritooriumil või esindab Kullamaa valda.
 3) Tegevus on suunatud Kullamaa valla alalistele elanikele või on nende huvides.
 4) Tegevus on mittetulunduslik.

§ 4.  Toetuse eraldamine ja järelevalve

 (1) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Enne toetuse eraldamist sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga koostöölepingu, milles määratakse osapoolte õigused ja kohustused.

 (2) Koostööleping sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates vallavalitsuse poolt toetuse määramisest. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg;
 2) taotleja kohustused toetuse sihipärase kasutamise korral;
 3) vallavalitsuse poolt määratud kontrolli teostava ametniku õigused toetuse sihipärase kasutamise ja majandusliku seisundi kontrollimisel;
 4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (3)
[Kehtetu- - jõust. 01.03.2010]

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi juhul, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

 (5) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta (lisa 2) vähemalt kuu aja jooksul pärast toetuse täielikku realiseerimist. Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut avaldust kuni aruande esitamiseni.
[ - jõust. 01.03.2010]

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Lisa 1 Valla eelarvest mittetulundustegevuse toetuse taotlus
[ - jõust. 01.04.2010]

Lisa 2 Projekti finants- ja tegevusaruanne
[ - jõust. 01.03.2010]