Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kõpu kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2013, 50

Kõpu kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.10.2011 nr 7

Kõpu kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab Kõpu valla omandis oleva kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

  (3) Kalmistu haldamist korraldab Kõpu Vallavalitsus.

  (4) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kvartal - kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
  2) hauaplats - maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
  3) hauaplatside register - hauaplatside, hauakohtade ja hauaplatside valdajate andmekogu;
  4) hauaplatsi kasutaja - isik, kelle valdusse hauaplats on kalmistu haldaja poolt antud;
  5) matmisraamat (register) - matmise registreerimise raamat (register);
  6) ajaloo- ja kunstimälestised - ajalooliste isikute hauad või hauaplatsid, sepisaiad ja -ristid, skulptuurid, hauaplaadid.

  (5) Kalmistul korraldab töid ja osutab teenuseid kalmistuvaht.

  (6) Kalmistu kohta peetakse järgmist dokumentatsiooni:
  1) hauaplatside register, mida peetakse digitaalselt ja see on kättesaadav Kõpu valla kodulehel;
  2) matmisraamat (register);
  3) kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud kvartalid, hauaplatsid, hauakohad ning kalmistu rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid.

  (7) Kalmistu I sissekäigu juures asub teadetetahvel, millele paigaldatakse kalmistu plaan ja kalmistu kasutamise eeskiri ning kalmistuvahi kontaktandmed. Kalmistuplaanile on kantud nummerdatud kvartalid, hauaplatsid, hauakohad ning kalmistu rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid.

  (8) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Kõpu Vallavalitsuse arhiivis.

  (9) Kalmistu on avatud iga päev.

§ 2.   Hauaplatside kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Uus hauaplats eraldatakse hauaplatsi kasutajale tasuta 25 aastaks. Tähtaja lõppemisel on hauaplatsi kasutajal või tema pärijal (volitatul) õigus pikendada hauaplatsi eraldust järgmiseks 25 aastaks. Pikendamata hauaplats võetakse arvele kui hooldamata hauaplats ja eraldatakse uuele kasutajale.

  (2) Hauaplatsi kasutajaks on isik, kellele on vormistatud kalmistuvahi poolt kirjalik hauaplatsi kasutamise nõusolek (edaspidi hauaplatsi kasutuse leping).

  (3) Kalmistuvaht näitab hauaplatsi kasutajale kätte hauaplatsi asukoha ja märgib kohapeal platsi mõõdud. Hauaplatsi suurus on üldjuhul 2,5x1,5 meetrit. Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või kahekohalisena, vajadusel ja võimalusel enamakohalisena. Hooldamata hauaplatsid eraldatakse uuele kasutajale üldjuhul esialgse kuju ja suurusega.

  (4) Hauaplatsi kasutajal on õigus määrata järgmine kasutaja. Selleks esitab ta vastavasisulise kirjaliku avalduse koos uue kasutaja nõusolekuga kalmistuvahile, kellega kalmistuvaht sõlmib uue hauaplatsi kasutuslepingu.

  (5) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele. Matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui ta on ise pärija, pärija puudub või pärija loobub matja kasuks.
Kasutuslepingusse astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

  (6) Kui hauaplatsi kasutaja on kalmistu dokumentides kirjalikult vormistamata, kuulub kasutamisõigus viimasele matjale.

  (7) Kasutaja võib volikirja alusel lubada hauaplatsi kasutamist teistel isikutel.

  (8) Hauaplatsi kasutamisest loobumine toimub kasutaja kirjaliku avalduse alusel kalmistuvahile. Peale avalduse saamist võetakse hauaplats arvele hooldamata hauaplatsina ja eraldatakse uuele kasutajale.

  (9) Kalmistuvahil on õigus hauaplatsi kasutamine lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s t et plats on rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus. Selliseid platse antakse välja uutele kasutajatele pealematmiseks, eeldusel, et viimasest matmisest on möödunud vähemalt 25 aastat.

  (10) Vaidlusküsimused hauaplatsi kasutamisel lahendab kalmistuvaht.

§ 3.   Matmine

  (1) Hauaplatsile matmine toimub hauaplatsi kasutaja nõusolekul.

  (2) Kõik matused tuleb registreerida kalmistuvahi juures vähemalt üks ööpäev enne matust. Kui taotleja soovib kalmistuvahi poolt haua kaevamise organiseerimist ja haua ettevalmistamist matmiseks, peab matmisest kalmistuvahile ette teatama vähemalt 48 tundi varem.

  (3) Matuste kohta peetakse registrit (hauaplatside), kuhu kantakse maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate andmed:
  1) maetud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) surmaaeg;
  3) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  4) matmise aeg ja liik (kirstumatus, urnimatus);
  5) kirstu või urni materjal;
  6) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
  7) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  8) hauaplatsi kasutaja sideandmed (postiaadress, telefoninumber);
  9) hauaplatsi kvartal ja number;
  10) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

  (4) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 1,5 meetrit, kaugus hauaplatsi piirist minimaalselt 0,2 meetrit. Urniga matmisel peab haua sügavus olema 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

  (5) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvale tõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

  (6) Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused hiljemalt viie päeva jooksul pärast matust.

  (7) Kultuurimälestisteks tunnistatud hauaplatsidele peale ei maeta.

  (8) Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal.

§ 4.   Hauaplatside kujundamine ja hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad, värvi kaotanud kunstlikud taimed;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt (heki kõrgus ei või olla üle 1 m);
  4) haljastuses kasutatakse puude ja põõsaste leina- või minivorme kõrgusega kuni 2 m;
  5) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
  6) hauaplatsilt on koristatud lehed ja muu praht.

  (2) Kui hauaplatsi kasutaja ei saa nimetatud kohustusi mõjuvatel põhjustel täita, peab ta sellest mõistliku aja jooksul teatama kalmistuvahile. Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi hooldamiseks tellida teenust kalmistuvahilt.

  (3) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hauaplatsi tähistama. Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmadaatumid. Üksikisikute ja juriidiliste isikute poolt püstitatud kalmuehitused on nende omandiks.

  (4) Hauatähised ja -rajatised (piirdeaed, äärekivi jms) ning haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides, kusjuures nende suurus, paiknemine ja liigid peavad olema kooskõlastatud kalmistuvahiga.

  (5) Hauarajatised peab hauaplatsi kasutaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (6) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistuvahiga.

  (7) Hooldamata arvelevõetud matmisplatsi eraldamisel uuele kasutajale tuleb säilitada eelnevad väärtuslikud hauatähised ja -rajatised ning teha vastav märge uue kasutaja hauaplatsi kasutuslepingusse.

  (8) Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi kasutajat hoiatatakse. Ühe aasta möödumisel hoiatamisest nõuetele mittevastavad hauatähised, rajatised või haljastus kõrvaldatakse hauaplatsi kasutaja kulul.

  (9) Hooldamata hauaplats tähistatakse hoiatuslipikuga. Kui hoiatusele järgneva 1 aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, võetakse see arvele kui hooldamata hauaplats ja lõpetatakse senine kasutamisõigus.

§ 5.   Ajaloo- ja kunstimälestistena kaitse all olevad hauaplatsid

  (1) Kalmistul asuvate ajaloo- ja kunstimälestiste kohta sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutaja ja mälestiste omanikuga kaitsekohustuse, millega kohustab neid jälgima kaitsealuste hauaplatside seisundit ja hoidma neid ettenähtud korras.

  (2) Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.

  (3) Sepis- ja malmpiirete ning kunstimälestisena kaitse alla võetud hauarajatiste remonttööd tuleb enne töödega alustamist kooskõlastada muinsuskaitse vaneminspektoriga.

  (4) Kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui ka mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat hauatähised ja -piirded jätta oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistuvahi poolt määratud kohta.

  (5) Kaitsealuse hauaplatsi kasutaja loobumisel hauaplatsi edasisest hooldamisest läheb kaitsealuse hauaplatsi kasutamise õigus üle kalmistu haldajale.

§ 6.   Kalmistu sisekord

  (1) Kalmistuvaht on kohustatud:
  1) hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtad;
  2) nõudma hauaplatside kasutajatelt kalmistu kasutamise eeskirja täitmist;
  3) tagama kalmistul nõuetekohaste prügikonteinerite olemasolu ja korraldama prügiveo;
  4) tagama kalmistul haudade korrastamiseks esmaste töövahendite laenutamise.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud oma koristusalalt tekkinud prügi toimetama selleks ettenähtud kohtadesse. Kalmistult ja hauaplatsilt kogutud biolagunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb panna biolagunevate jäätmete kogumiskohta, mittekõdunevast materjalist jäätmed (küünlad, lillevaasid jms) segaolmejäätmete kogumiskonteinerisse.

  (3) Autode ja teiste mehhanismidega kalmistule sissesõit võib toimuda ainult kalmistuvahiga kooskõlastatult.

  (4) Kalmistu külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust.

  (5) Keelatud on:
  1) kabeli, väravate, piirete, veevõtukoha, töövahendite, kalmude, hauatähiste- ja rajatiste kahjustamine, lillede, puude ning okste murdmine, kalmistule olmeprügi toomine, prahi panemine selleks mitteettenähtud kohta või kalmistu risustamine mõnel muul viisil;
  2) tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  3) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  4) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
  5) omavoliliselt hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata platse.

§ 7.   Kalmistu eeskirja rikkumine, menetlemine, järelvalve

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad vallavanema poolt volitatud järelvalvet teostavad ametiisikud.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 20. oktoobril 2011. a.

Kaja Lind
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json