Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kõpu vallas teede ja tänavate kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2013, 52

Kõpu vallas teede ja tänavate kasutamise eeskiri

Vastu võetud 21.12.2011 nr 9
jõustumine 27.12.2011

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ning „Teeseaduse“ § 25 lõike 3 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab Kõpu valla territooriumil olevate teede suhtes esitatavad nõuded, selle omaniku ja liikleja õigused ja kohustused, reguleerib teehoiu, selle kasutuse ja kaitse korraldamist ning inimeste ja keskkonna kaitset liiklusest tulenevate ohtude eest.

  (2) Avalikult on kasutatav Teeseaduse § 4 lõikes 3 sätestatud korras vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks käesoleva eeskirja § 7 ja teistes liiklust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

§ 2.   Tee

  Tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis.

§ 3.   Tee liigid

  (1) Maantee on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks.

  (2) Kohalik maantee on kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud maantee.

  (3) Kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee e. kergliiklustee, ja teeseaduse § 4 lõikes 3 sätestatud korras vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Kohalike teede nimekiri määratakse valla- või linnavolikogu otsusega.

  (4) Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Teeseaduse §33 lõikes8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada kinnisasja omaniku loata. (Erateed ja reaalservituudiga erateed ning tasulist teed peab tee omanik lubama tasuta kasutada alarmsõidukil ja erakorralise või sõjaseisukorra ajal kaitseväe sõidukil. Muudel sõidukitel peab tee omanik lubama teed tasuta kasutada ainult juhul, kui avalikult kasutatav tee on avarii või loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks suletud.)

  (5) Metsatee on käesoleva seaduse tähenduses riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks juhul, kui riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud.

  (6) Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.

  (7) Jalgtee ja jalgrattatee on tee, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks.

  (8) Riigimetsa majandamist korraldaval isikul või riigiasutusel on õigus vajadusel sõlmida valla- või linnavalitsuse, samuti juriidilise või füüsilise isikuga kokkuleppeid metsatee kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.

  (9) Vastavalt teeseadusele kuuluvad tee koosseisu muuhulgas järgmised rajatised:
  1) sõidutee ning sellega külgnevatele aladele sissesõidu ja sealt väljasõidu tee ning kõnnitee;
  2) parkla ja puhkekoht;
  3) sild, truup;
  4) ühissõiduki peatumiseks ettenähtud ala ja ootekoda;
  5) teepeenar;
  6) kraav, haljasala ning eraldus- või haljasriba;
  7) teemärgistus- ja teevalgustusrajatis;
  8) tee ääres asuv muu teehoiurajatis.

  (10) Tee registreeritakse riiklikus teeregistris.

§ 4.   Tee suhtes esitatavad nõuded

  (1) Teel peab olema võimalik ohutult liigelda ning tee peab vastama tee seisundi nõuetele.

  (2) Maantee ja metsatee peab olema tähistatud nime või tähisega, tänav peab olema tähistatud nimega.

  (3) Asustusüksusse, parklasse sissesõidutee ja sealt väljasõidu tee peab olema tähistatud suunaviitadega / liilusmärkidega.

§ 5.   Teemaa

  (1) Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras määratud tee kooseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks. Suhtelise arvestamise aluseks võetakse tee, tänava, jalgtee või jalgrattatee telg.

  (2) Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd:
  1) maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge on 20 meetrit;
  2) tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 6 meetrit;
  3) jalgtee ja jalgrattatee kaitsevöönd on teemaa piirist 4 meetrit.

§ 6.   Teehoid ja hooldamine

  (1) Teehoiuna käsitletakse teetöö kavandamist, tee projekteerimist, ehitamist ja remontimist, tee ja teekaitsevööndi hooldamist, teekasutuse korraldamist ning tee haldamisega seotud muud tegevust.

  (2) Teehoidu korraldab ning loob tingimused ohutuks liiklemiseks Tee omanik:
  1) Maanteeamet korraldab teehoidu riigimaanteedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks;
  2) Riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus korraldab teehoidu metsateel;
  3) Eratee omanik korraldab tema omandis oleval teel teehoidu ja on kohustatud looma tingimused ohutuks liiklemiseks tema teel.

  (3) Vallavalitsus koostab valla teehoiukava 4 järgnevaks eelarveaastaks ja seda uuendatakse vajaduse korral igal aastal. Teehoiukava peab sisaldama ehitus- ja remondiobjektide nimekirja, kavandatavaid töid ning teehoiu rahastamise arvestust, rahastamisallikate ja aastate lõikes.

  (4) Teehoiutööde ajal tagab liiklusohutuse teehoiutöö teostaja.

  (5) Tee remontimise eesmärk on kõrvaldada tee-elementide kulumise ja kahjustuste tagajärjed.

  (6) Tee hooldamise eesmärk on tagada tee seisundi vastavus tee seisundi nõuetele.

§ 7.   Tee kasutamine ja kaitse

  (1) Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja teekaitsevöödi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevöödi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist.

  (2) Sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teisi tee-elemente või teemaad, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga).

  (3) Lõikes 2 nimetatud sõidukid võivad mustkattega maanteed ületada selleks ettenähtud kohtades ning mujal, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja -katte rikkumise.

  (4) Teedel on keelatud teha selliseid avariitöid, mille ajal võib kattele sattuda mootorikütust, määrdeaineid või muid teekatet lagundavaid aineid.

  (5) Avariitööde hädavajadusel tuleb rakendada tee kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

  (6) Teedel ei tohi:
  1) sulgeda või takistada sõiduteed ja rajatisi mis tahes esemete, sõidukite või veostega;
  2) sõita neil teeosadel või teedel, mis on liiklemiseks suletud;
  3) sõita või manööverdada teemulde nõlvadel ning külgkraavides;
  4) sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõidud;
  5) ummistada sildade, truupide avasid, teekraave ning takistada vee juhtimist teemaalt;
  6) ladustada teemaale metsamaterjali, kemikaale, väetisi, sõnnikut või teisi asju ja materjale, mis võivad kahjustada teed või keskkonda või piirata teel nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;
  7) teele või teemaale maha loopida või panna prahti ja jäätmeid ning juhtida sinna reovett;
  8) jätta teemaale järelevalveta kariloomi;
  9) sõita maaharimismasinatega ümberpööramiseks põllult teele.

  (7) Teel või tee kaitsevööndis on vallavalitsuse kooskõlastuse/loata keelatud:
  1) sulgeda liiklust;
  2) rikkuda, maha võtta, ümber paigutada, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid, samuti eemaldada nendelt katteid;
  3) teha mis tahes teehoiuväliseid töid, ladustada metsamaterjali, paigutada sinna töövahendeid, materjale jms.;
  4) projekteerida ja ehitada mis tahes hooneid või muid rajatisi ning rajada istandikke; detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus.
  5) rajada müügipunkte ja muid teeninduskohti (sh ajutisi);
  6) paigaldada teabe ja reklaamivahendeid;
  7) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
  8) teha teemaal mullaharimistöid;
  9) takistada jalakäijate liiklemist jalgteel neid häiriva tegevusega;
  10) teostada erakorralisi vedusid;
  11) ajada karja maanteel.

§ 8.   Tee kaitsevööndi või sellega piirneva maa omaniku või valdaja kohustused

  (1) Tee kaitsevööndi või sellega piirneva maa omanik või valdaja:
  1) hoiab korras temale kuuluvad juurdesõiduteed kuni teemaani;
  2) hoiab kaitsevööndis korras teemaaga külgneva maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldab või laseb kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise, teostab võsaraiet, haljastuse hooldust tee kaitsetsoonis kui on ohustatud liiklus maanteel;
  3) kõrvaldab omal jõul või kasutades abi teekaitsevööndis teele kukkunud puu või oksad;
  4) väldib koduloomade- ja lindude maanteele pääsemist;
  5) teede talihooldeks võimaldab kinnistule ajutiste lumetõkete paigaldamist, lumevallide- ja kraavide rajamist tuisklume tõkestamiseks ning lume paiskamist väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei kahjusta maa omaniku või valdaja vara ega takista juurdepääsu tema elukohta.

  (2) Teemaal ja teekaitsevööndis maaharimis-, ehitus- ja muid töid tegevad või materjale ladustanud isikud vastutavad selle eest, et töö käigus ei kantaks teele mulda, sõnnikut jms ning koristatakse tööde või ladustamise tagajärjel tekkinud jäätmed.

  (3) Tee kaitsetsoonis (tee telgjoonest) asuvad kinnistu piiripostid peavad olema nähtavad nii heina kui ka lume seest, et vältida nende vigastamist ja teehooldusmasinate purunemist.

  (4) Alevikus on teega külgneva territooriumi kasutaja kohustatud tegema heakorratöid sõidutee ja vastava territooriumi vahel oleval kõnniteel.

§ 9.   Tööd teel, teemaal ja tee kaitsevööndis

  (1) Kõik teel, teemaal ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised tööd tuleb valla-valitsusega kooskõlastada. Teel või teemaal teehoiuväliseid töid tegev isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse eest. Tööde alustamisest peab töö tegija informeerima vallavalitsust üldjuhul vähemalt seitse päeva varem. Järelevalvet korraldab vallavalitsus.

  (2) Kaitsetsoonis tehtavateks töödeks tuleb saada maaomaniku või valdaja luba ning vallavalitsuse kooskõlastus.

  (3) Maanteel ja teemaal maanteehoiuvälisteks töödeks loa saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada kirjalik taotlus, kus on näidatud tööde algus- ja lõpptähtajad ja tee sulgemisel liikluskorraldus.

  (4) Enne tööde alustamist koostavad töötegija ja Kõpu valla majandusspetsialist kahepoolse akti teekatte, mulde, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Tööde lõpetamine fikseeritakse samas aktis, vajaduse korral koos vallavalitsuse pretensioonige ja nende kõrvaldamise tähtaegadega. Normaalsete liiklustingimuste mittetähtaegsel taastamisel rakendatavad sanktsioonid sätestatakse samas aktis.

  (5) Kui ümbersõidutee haarab ka erateid, siis kooskõlastatakse ümbersõit tee omanikuga.

  (6) Kooskõlastamata on lubatud kaitsevööndis maaomaniku või kasutaja maaharimisega ja saagikoristusega seotud tööd, kui need ei ole vastuolus teeseaduse ja käesoleva eeskirja sätetega. Teega vahetult külgnevat maad võib harida kuni teemaa/teekaitsevööndi piirini, seejuures kahjustamata teekraave, teemullet ja nende nõlvu.

§ 10.   Liikluse ajutine piiramine või sulgemine

  (1) Tee omanik võib teedel liiklust ajutiselt piirata või sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutamiskõlbmatuks muutumise või kandevõimekaotuse korral ning teetööde või ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajaks.

  (2) Tee sulgemisest või liikluspiirangutest tuleb teatada Teeseaduse § 31 lõikes 2 sätestatud korras.

  (3) Liikluse muutmisel teetööde ja kooskõlastatud ürituste ajal tagatakse liiklejatele juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, nende elukohta ja kinnisvarale. Kui seda ei ole võimalik teha lühiajalisel tee sulgemisel, siis lepitakse selles eelnevalt kokku.

  (4) Enne maanteel kavandatavat sulgemist vaatavad vallavalitsuse esindaja ja tee sulgemise taotleja üle ümbersõidutee ja selle kõlblikkuse.

  (5) Kui ümbersõidu rajamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis töötegija sõlmib maaomaniku või -kasutajaga ajutise maakasutuse lepingu.

  (6) Ajutised ümbersõiduteed likvideerib sulgemise taotleja.

  (7) Otsuse teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb vallavalitsus ja avalikustab liikluskorralduse muudatuse ja selle kehtivuse aja. Teel tekkinud otsese ohu korral võib erandina liikluse sulgeda või seda piirata politsei, informeerides sellest koheselt vallavalitsust.

§ 11.   Erakorraline vedu ja sõit

  (1) Erakorraline on vedu ja sõit, mil suuremõõtmelise või raskekaalulise veose või veoseta sõiduki kas või üks suurem mõõde, mass või teljekoormus ületab majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuded.

  (2) Erakorralisteks vedudeks valla teedel on ka suuremahulised puitmaterjali, sõnniku ja kruusa-liiva või pinnase vedu.

  (3) Lõikes 1 toodud vedusid tuleb korraldada vastavalt “Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskirjale” või “Ohtlike ainete veo eeskirjale”.

  (4) Maanteede remondi- ja korrashoiukulutuste kompenseerimiseks võtab vallavalitsus lõikes 1 toodud vedude vedajalt tasu vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

  (5) Erakorraline vedu ja sõit on lubatud vallavalitsuse eriloaga ja eritasu eest ning üksnes loal märgitud marssruudil ja tingimustel.

§ 12.   Tee omaniku kohustused ja õigused

  (1) Tee omanik on kohustatud:
  1) korraldama tee kasutamist ja kaitset;
  2) teostama tee ülevaatust ja hoidma tee kehtestatud nõuetele vastavas seisundis;
  3) kõrvaldama teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise, prahi, hukkunud loomad;
  4) korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise;
  5) rakendama meetmeid tõkestamaks tee, teemaa ja teerajatiste kahjustamist ning ohu tekkimist liiklusele.

  (2) Teede talihoolduse korraldab vallavalitsus kooskõlas teede omanikega. Metsateede talihoolduse korraldab Riigimetsa majandamist korraldav isik ulatuses, et on tagatud tee kasutus kohalikuks liiklemiseks.

§ 13.   Tee kasutaja vastutus, järelevalve

  (1) Juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega on kahjustanud, risustanud või saastanud teed, kannavad vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele. Materiaalse kahju suuruse teeb kindlaks vallavalitsuse volitatud esindaja.

  (2) Järelevalvet käesoleva eeskirja nõuete kinnipidamise üle korraldavad Maanteeamet, Politseiamet ja vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsuse volitatud ametiisik võib teha käesoleva eeskirja nõuete rikkumise kohta ettekirjutuse ja nõuda tee seisukorra ennistamist. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on volitatud ametiisikul õigus rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (4) Tee kasutamisega seotud väärtegusid menetleb Maanteeamet või politseiprefektuur.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu 26.03.1999. a. määrusega kinnitatud ”Kõpu valla maanteede kasutamise ja kaitse eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub 27. detsembrist 2011. a.

Kaja Lind
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json