Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Räpina Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2013, 53

Räpina Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2013 nr 16
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 21. detsembri 2011. a määruse nr 15 „Räpina valla põhimäärus“ § 26 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kultuuriasutuse nimi

  Kultuuriasutuse täielik nimetus on Räpina Valla Kultuurikeskus (edaspidi Kultuurikeskus), lühendatult Räpina VKK.

§ 2.   Kultuurikeskuse asukoht ja aadress

  Kultuurikeskuse asukoht ja postiaadress on Rahu 1, Räpina linn, Põlva maakond, sihtnumber 64504.

§ 3.   Kultuurikeskuse õiguslik seisund

  (1) Kultuurikeskus on Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kultuuriasutus.

  (2) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Kultuurikeskuse sümboolika

  (1) Kultuurikeskusel võib olla kasutusel oma sümboolika, milleks on vapp ja lipp.

  (2) Kultuurikeskusel on oma pitsat. Pitsat on ovaalne, kõrgus 2,6 cm, laius 4 cm. Ovaali ülaservas on suurtähtkiri „Eesti Vabariik”, ovaali alaservas suurtähtkiri „Räpina vald”, ovaali keskmes on suurtähtkiri „Räpina Valla Kultuurikeskus”.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kinnitab Kultuurikeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Haldusmenetlus

  Kultuurikeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk KULTUURIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärgid

  (1) Kultuurikeskus on kultuuriasutus, mille põhieesmärgiks on võimaluste loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks.

  (2) Kultuurikeskuse eesmärk on pakkuda elanikele kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.

§ 8.   Kultuurikeskuse ülesanded

  Kultuurikeskuse ülesanded on:
  1) Räpina valla kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  2) Räpina valla kultuurielu edendamine ning ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) riiklike pühade ning Räpina valla tähtpäevade tähistamise organiseerimine koostöös valla teiste hallatavate asutustega;
  4) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine ning rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  5) kultuurialaste päevade, festivalide ja näituste korraldamine;
  6) taidlus- ja huvialaringide tegevuseks võimaluste loomine, nende tegevuse koordineerimine;
  7) taidlus-, huviala- ja seltsiürituste korraldamine;
  8) filmide demonstreerimine ja sellega seotud üritused;
  9) professionaalse kultuuri vahendamine;
  10) erinevate huvigruppide ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

3. peatükk LOOMINGULISE TEGEVUSE KORRALDAMINE JA KOOSTÖÖ 

§ 9.   Sihtgrupp ja tegevuspiirkond

  (1) Kultuurikeskuse tegevus on suunatud Räpina valla elanikele.

  (2) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Räpina vald.

  (3) Kultuurikeskuse peamised siseürituste korraldamise kohad on:
  1) Räpina vallale kuuluvad hooned;
  2) kokkuleppel teiste asutustega muud ruumid olenevalt sündmuse iseloomust ja vajadustest.

  (4) Kultuurikeskuse peamised väliürituste korraldamise kohad on:
  1) Räpina vallale kuuluvad väljakud ja platsid;
  2) Räpina vallas asuvad teised paigad olenevalt sündmuse iseloomust ja vajadustest.

§ 10.   Kultuurikeskuse loomingulise tegevuse vormid

  (1) Kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;

  (2) Professionaalse kunsti vahendamine;

  (3) Taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine järgmiste põhimõtete alusel:
  1) huviringid võivad töötada alalistena või hooajalistena;
  2) huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest;
  3) hooajalised huviringid igaks hooajaks määrab Kultuurikeskuse juhataja oma käskkirjaga, milles määrab ka huviringi hooaja tegutsemise aja;
  4) huviringides osalemine on elanikkonnale tasuta või tasu eest, mille otsustab ja teenustasud kinnitab oma korraldusega Vallavalitsus.

  (4) Elanike omaalgatuslike kultuuriürituste toetamine ja nõustamine.

§ 11.   Üritustest teavitamine

  (1) Kultuurikeskus teeb koostööd meediaga, kajastab kultuurisündmusi valla, maakonna ning üleriigilises ajakirjanduses.

  (2) Kultuurikeskusel tuleb iga korraldatava avaliku sündmuse kohta vormistada afišš, mis peab olema sündmuse toimumise ja pääsmete müügi kohas kõigile nähtav ning sisaldama järgmisi andmeid:
  1) sündmuse või selle osa nimi või nimetus;
  2) esinejad ja autor;
  3) sündmuse toimumise aeg ja koht;
  4) pääsme hind või märge sündmuse tasuta toimumise kohta.

§ 12.   Koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega

  Kultuurikeskus teeb koostööd:
  1) vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoniga;
  2) vallavalitsusega ja Räpina valla teiste hallatavate asutustega;
  3) Räpina vallas tegutsevate mittetulundusühenduste ja organisatsioonidega;
  4) väljaspool Räpina valda Eestis ja välismaal tegutsevate kultuuriasutustega ja institutsioonidega.

§ 13.   Kultuurikeskuse õigused ja kohustused

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on Kultuurikeskusel õigus:
  1) saada tegevuseks vajalikku teavet vallavalitsuselt;
  2) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara;
  3) teha vallavalitsusele ettepanekuid Kultuurikeskuse teenuste hindade muutmiseks;
  4) osaleda vallavalitsusega kooskõlastatult maakondlike, üleriigiliste ning rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
  5) osaleda isetegevus- ja taidluskonkurssidel.

  (2) Kultuurikeskus kohustub:
  1) olema oma Räpina valla kultuurielu juhtiv korraldaja;
  2) osutama Räpina valla elanikele kultuuri alal erialast, metoodilist, tehnilist, organisatsioonilist ja muud abi kõigi oma võimaluste piires.

4. peatükk KULTUURIKESKUSE JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 14.   Kultuurikeskuse juhtimine ja töötajate koosseis

  (1) Kultuurikeskuse tööd juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoht täidetakse konkursi korras ja töölepingu sõlmib vallavalitsuse korralduse alusel vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (3) Juhataja asendamise juhataja puhkusel või töölähetuses viibimise ajal, haigestumise või vabastamise korral määrab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu ja töötasu suurused kehtestab vallavalitsus.

  (5) Kultuurikeskuse töötajateks võivad olla loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

§ 15.   Kultuurikeskuse juhataja õiguslik seisund ja kohustused

  Kultuurikeskuse juhataja:
  1) on Kultuurikeskuse seadusjärgne esindaja töölepingu kehtivuse ajal;
  2) töötab välja Kultuurikeskuse üldised pikemaajalised arengusuunad koostöös valla haridus- ja kultuurispetsialistiga ning Kultuurikeskuse loomingulise personaliga;
  3) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles lepingud Kultuurikeskuse personaliga vastavalt õigusaktides sätestatule;
  4) koostab alluvate ametijuhendid;
  5) töötab välja ja kinnitab käskkirjaga Kultuurikeskuse töökorralduse reeglid;
  6) kannab vastutust Kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta tegevuse eest;
  7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid Kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  8) korraldab õigusaktidest ja võimalikest lepingulistest kohustustest tulenevate aruannete õigeaegse koostamise ja esitamise;
  9) kannab vastutust rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest, juhindudes Räpina valla finantsjuhtimise korras sätestatust;
  10) esitab iga-aastaselt 15. veebruariks vallavalitsusele kirjaliku aruande Kultuurikeskuse tegevusest eelneval eelarveaastal, näidates ära eelarveaastaks seatud eesmärkide täitmise ja seda iseloomustavad kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad;
  11) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees ja annab kord kalendriaastas oma tööst informatsiooni vallavolikogu istungil;
  12) esitab Kultuurikeskuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutusele;
  13) teavitab vallavalitsust kirjalikult järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest;
  14) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

§ 16.   Kultuurikeskuse juhataja õigused

  Oma ülesannete täitmiseks on juhataja õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja valla teistelt hallatavatelt asutustelt;
  2) soetada vara ja vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele;
  3) tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid. Sõlmitavad lepingud kuuluvad enne allkirjastamist läbivaatamisele ja kinnitamisele vallavalitsuses, kui nende täitmisel kaasnevad kohustused Räpina vallale või täiendavad kulutused valla eelarvest.
  4) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud Kultuurikeskuse edukaks tegevuseks.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 17.   Kultuurikeskuse vara

  (1) Kultuurikeskuse kasutuses oleva vara moodustavad Räpina Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud Räpina vallavara valitsemise korra alusel Räpina vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt Kultuurikeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kultuurikeskuse vara valitsemine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud Räpina vallavara valitsemise korrale.

§ 18.   Kultuurikeskuse eelarve

  (1) Kultuurikeskusel on Räpina valla eelarves iseseisev alaeelarve.

  (2) Kultuurikeskusel on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab Kultuurikeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Kultuurikeskuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Räpina valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised fondidelt projektide rahastamiseks;
  4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) tulu Kultuurikeskuse tasulistest teenustest;
  6) kultuurisündmuste piletitulu.

  (5) Kultuurikeskuse finantstegevust korraldab juhataja koostöös vallavalitsusega lähtudes Räpina valla finantsjuhtimise korrast.

  (6) Kultuurikeskuse raamatupidamine korraldatakse tsentraalselt vallavalitsuse kaudu.

§ 19.   Aruandlus

  Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, kultuuriministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 20.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet Kultuurikeskuse tegevuse üle teostab Kultuuriministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet Kultuurikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (3) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

6. peatükk TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 21.   Kultuurikeskuse ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon seadusega sätestatud korras.

  (2) Kultuurikeskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb Kultuurikeskuse ühinemises või jagunemises.

  (3) Kultuurikeskuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

§ 22.   Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui Kultuurikeskust ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (2) Tegevuse lõpetanud Kultuurikeskuse õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsusele või vallavalitsuse poolt määratud asutusele.

7. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu vallavalitsuse esitatud eelnõu alusel.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja vallavalitsuse haridus- ja kultuurispetsialist koostöös Kultuurikeskuse juhatajaga.

§ 24.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 31.10.2007 määrus nr 10 „Räpina Rahvamaja põhimäärus”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 31.10.2007 määrus nr 11 „Ruusa Kultuurimaja põhimäärus”.

§ 25.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json